UVAN 7 ( 0.35 5.38% )

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ UVAN “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนนฐิติณัฐชนนผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201202-05-20123,500106.50ซื้อ
จัตุมงคล โสณกุลโสณกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201223-11-20121,00093.50ซื้อ
จัตุมงคล โสณกุลโสณกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201226-11-20121,00093.25ซื้อ
จัตุมงคล โสณกุลโสณกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201315-01-20132,00095.50ขาย
พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนนฐิติณัฐชนนผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-04-201317-04-20131,000108.00ซื้อ
พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนนฐิติณัฐชนนผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-04-201318-04-20131,000106.00ซื้อ
พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนนฐิติณัฐชนนผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-04-201319-04-20131,000104.00ซื้อ
พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนนฐิติณัฐชนนผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-05-201302-05-20135,000124.00ซื้อ
พรต ซอโสตถิกุลซอโสตถิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201309-07-20132,000,0000.00โอนออก
อนุชา ศุภกรศุภกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201323-07-201345,00011.40ขาย
สกุลรัตน์ ศิริพันธ์โนนศิริพันธ์โนนผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201313-08-20134,00011.20ซื้อ
สกุลรัตน์ ศิริพันธ์โนนศิริพันธ์โนนผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201314-08-20134,00011.30ซื้อ
สันติ สวนยศสวนยศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201417-06-201410,00010.40ซื้อ
สกุลรัตน์ ศิริพันธ์โนนศิริพันธ์โนนผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-07-201410-07-20145,00010.50ซื้อ
สกุลรัตน์ ศิริพันธ์โนนศิริพันธ์โนนผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-07-201417-07-20144,00010.40ซื้อ
อังคณา วานิชวานิชคู่สมรสหุ้นสามัญ21-10-201522-09-201577,5009.16ซื้อ
เฮาเวิร์ด ฮิลล์ฮิลล์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201601-09-201650,0006.26ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3