VIBHA 2 ( 0.06 2.68% )

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ VIBHA “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201302-12-201126,900,0004.60ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรคู่สมรสหุ้นสามัญ14-01-201302-12-2011632,0004.60ซื้อ
ศศิธร นรไกรนรไกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201127-12-201110,0004.60ซื้อ
เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์กาญจนพิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201209-03-201227,345,3406.30ซื้อ
บวรพรรณ รัฐประเสริฐรัฐประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201230-04-201230,0007.10ซื้อ
บวรพรรณ รัฐประเสริฐรัฐประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-05-201203-05-201238,0007.35ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201223-08-201231,3007.20ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201217-09-201214,7007.05ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201225-09-201252,8007.05ขาย
ญาดา พัฑฒฆายนพัฑฒฆายนผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201226-10-2012800,0000.00โอนออก
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201215-11-2012100,0007.05ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201220-11-2012106,2007.20ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201222-11-201222,1007.16ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201228-11-2012159,5007.15ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201217-12-201222,120,0000.00รับโอน
สุริยะ ผลากรกุลผลากรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ03-01-201328-12-201287,5008.20ซื้อ
ชำนาญ ชนะภัยชนะภัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201302-01-20133,531,0004.60ซื้อ
เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์กาญจนพิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201302-01-20131,453,0004.60ซื้อ
เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์กาญจนพิทักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-01-201302-01-2013200,0004.60ซื้อ
สำอางค์ ทองปานทองปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201328-01-201329,3008.35ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201304-03-201342,20011.00ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรคู่สมรสหุ้นสามัญ11-03-201307-03-2013332,00014.00ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201311-03-20132,200,00016.50ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201312-03-2013156,40017.10ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201313-03-20131,036,00016.15ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201314-03-20131,555,20016.05ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201315-03-20131,107,20015.52ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201322-03-201350,00011.70ซื้อ
สุริยะ ผลากรกุลผลากรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201309-04-201334,00013.30ซื้อ
ศศิธร นรไกรนรไกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201330-04-201310,00014.80ซื้อ
ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์คุปต์วิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201302-05-201350,00016.60ขาย
ชำนาญ ชนะภัยชนะภัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201307-05-20133,531,0000.00โอนออก
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201320-05-2013100,00015.50ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201320-05-2013170,00015.30ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201329-05-2013145,20015.40ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201330-05-2013100,00015.41ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201303-06-2013100,00015.25ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201303-06-201350,00015.30ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201304-06-2013100,00015.10ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201305-06-2013100,00015.50ขาย
ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์คุปต์วิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201307-06-201350,00014.30ขาย
ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์คุปต์วิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201312-06-201350,00013.10ขาย
ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์คุปต์วิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-07-201316-07-201324,00012.20ขาย
ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์คุปต์วิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201305-08-201350,00010.10ขาย
ญาดา พัฑฒฆายนพัฑฒฆายนผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201322-08-201345,00010.10ซื้อ
ญาดา พัฑฒฆายนพัฑฒฆายนผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201322-08-2013114,4120.00รับโอน
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201328-08-201393,3009.07ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201320-09-20136,70010.50ซื้อ
ญาดา พัฑฒฆายนพัฑฒฆายนผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201307-10-201350,00010.10ขาย
บวรพรรณ รัฐประเสริฐรัฐประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201423-01-201411,2008.85ซื้อ
บวรพรรณ รัฐประเสริฐรัฐประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201424-01-201439,2008.96ซื้อ
บวรพรรณ รัฐประเสริฐรัฐประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201428-01-201449,6008.87ซื้อ
ญาดา พัฑฒฆายนพัฑฒฆายนผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201428-02-201470,0000.00โอนออก
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ28-04-201411-04-201410,00011.60ซื้อ
ญาดา พัฑฒฆายนพัฑฒฆายนผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201411-04-2014300,0000.00รับโอน
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ28-04-201417-04-201452,00012.14ซื้อ
ญาดา พัฑฒฆายนพัฑฒฆายนผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201418-04-2014140,00011.40ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ28-04-201421-04-201423,00012.70ซื้อ
ญาดา พัฑฒฆายนพัฑฒฆายนผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201422-04-2014160,0000.00โอนออก
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201419-05-2014300,00013.80ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201420-05-2014450,00014.20ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ23-05-201421-05-201485,0000.00โอนออก
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201421-05-2014400,00014.10ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201422-05-20141,740,00014.60ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201423-05-20141,973,00015.47ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201416-06-20146015.09ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201420-06-2014100,00016.10ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201405-08-2014200,00017.25ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201406-08-2014318,70017.61ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201413-08-2014300,00017.60ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201414-08-2014100,00017.20ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201415-08-2014200,00017.05ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201428-08-2014600,00017.65ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201403-09-2014100,00018.00ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201405-09-2014200,00018.05ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201405-09-2014100,00017.50ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201408-09-2014100,00017.50ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201409-09-2014200,00017.15ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201407-10-2014100,00015.53ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201417-11-2014135,90014.80ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201418-11-201448,60014.80ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201419-11-2014115,50014.71ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201426-11-2014100,00015.35ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201415-12-2014150,00013.93ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201418-12-201450,00014.30ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201429-12-2014110,30013.83ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201530-12-201459,70014.40ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201505-01-201531,30014.06ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201530-12-201459,70014.40ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201505-01-201531,30014.06ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201506-01-201588,70014.00ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201507-01-2015159,80014.03ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201508-01-2015100,20014.19ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201512-01-201550,00014.20ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201502-03-20157,80016.10ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ06-03-201502-03-201564,90016.30ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201503-03-201537,30016.00ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201505-03-2015154,90015.81ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ09-03-201505-03-201511,20016.00ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201513-03-201540,00015.80ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201516-03-201550,00015.70ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201517-03-201530,00015.50ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201520-03-201570,00015.52ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201523-03-201567,40015.60ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201524-03-201542,60015.50ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201526-03-2015100,00015.30ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201508-05-2015216,80015.83ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201511-05-2015493,20015.83ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201511-05-201520,00015.87ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201518-05-2015190,00015.05ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ20-05-201518-05-201557,80015.07ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201519-05-2015103,00014.95ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201525-05-2015170,0001.54ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201526-05-20151,000,0001.54ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201527-05-20151,500,0001.49ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ28-05-201527-05-201599,6001.50ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201528-05-20151,100,0001.48ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201502-06-2015200,0001.48ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201516-06-20151,022,0001.49ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201519-06-2015717,3001.50ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง29-06-201525-06-2015489,8001.01ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201526-06-2015200,0001.56ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-06-201526-06-2015225,0001.05ซื้อ
ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์คุปต์วิวัฒน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-06-201526-06-2015289,0001.08ขาย
ญาดา พัฑฒฆายนพัฑฒฆายนผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201526-06-2015193,0001.56ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-07-201502-07-2015500,0000.98ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201503-07-2015400,0001.57ซื้อ
ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์คุปต์วิวัฒน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-07-201508-07-2015170,0000.93ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-07-201510-07-2015417,5000.95ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-07-201514-07-201510,5000.94ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-07-201515-07-20151,170,0000.93ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-07-201516-07-2015402,0000.92ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-07-201524-07-20151,000,0001.50ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-07-201527-07-20151,500,0001.48ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-07-201527-07-2015200,0000.81ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-08-201529-07-2015139,6000.78ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201529-07-2015100,0001.46ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201531-07-2015400,0001.48ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-08-201531-07-2015884,2000.80ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201504-08-2015901,4001.49ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-08-201504-08-2015261,5000.80ซื้อ
ญาดา พัฑฒฆายนพัฑฒฆายนผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201531-07-201571,1001.50ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-08-201505-08-201514,7000.81ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201506-08-201598,6001.51ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201518-08-2015400,0001.47ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-08-201518-08-2015384,5000.78ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201519-08-2015471,0001.47ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-08-201519-08-2015115,5000.79ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201520-08-2015532,1001.47ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-08-201520-08-2015500,0000.79ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201521-08-2015703,8001.47ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201524-08-2015723,1001.42ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-08-201524-08-20151,525,9000.75ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201525-08-201570,0001.36ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-08-201525-08-201553,9000.73ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201526-08-201570,4001.39ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-08-201526-08-201520,2000.15ซื้อ
ญาดา พัฑฒฆายนพัฑฒฆายนผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201501-09-20151,600,0000.00รับโอน
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-09-201503-09-2015656,1000.81ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-09-201504-09-201556,4000.84ซื้อ
สุริยะ ผลากรกุลผลากรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201504-09-20151,000,0001.53ขาย
เรวดี ต.สุวรรณต.สุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201526-08-201516,000,0000.00โอนออก
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201510-09-20151,000,0001.51ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-09-201510-09-2015200,0000.82ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201514-09-2015122,0001.50ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-09-201522-09-20151,000,0000.82ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201523-09-2015278,0001.52ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-09-201523-09-201520,5000.81ซื้อ
เรวดี ต.สุวรรณต.สุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201510-09-201520,000,0000.00โอนออก
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-09-201528-09-2015200,0000.80ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-09-201529-09-2015141,6000.79ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-09-201525-09-2015179,5000.82ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-10-201530-09-2015204,7200.79ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201502-10-2015621,1001.51ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201505-10-201578,9001.52ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201507-10-2015310,0001.52ซื้อ
บุญเลิศ จันทราภาสจันทราภาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201502-10-201550,0001.53ซื้อ
สุริยะ ผลากรกุลผลากรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201502-10-201574,6671.52ซื้อ
สุริยะ ผลากรกุลผลากรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ09-10-201502-10-201537,5001.52ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-10-201512-10-2015200,0000.81ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201512-10-2015812,1001.54ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201515-10-201577,9001.57ซื้อ
บุญเลิศ จันทราภาสจันทราภาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201516-10-2015200,0001.58ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201526-10-20151,499,8001.61ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-10-201527-10-2015100,2001.61ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-10-201528-10-20153,300,0001.56ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-10-201529-10-2015300,0001.55ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201503-11-2015520,0001.55ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201504-11-20151,480,0001.55ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201520-11-2015397,0001.65ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ23-11-201520-11-2015200,0001.63ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201523-11-2015103,0001.70ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201526-11-2015500,0001.73ซื้อ
ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์คุปต์วิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201508-12-2015300,0001.70ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201508-12-2015600,0001.69ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-12-201508-12-2015100,0000.87ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201509-12-2015800,0001.64ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201511-12-2015200,0001.67ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201518-12-2015100,000,0000.00โอนออก
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201529-12-201550,000,0000.00โอนออก
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-01-201608-01-20162,500,0001.14ขาย
บวรพรรณ รัฐประเสริฐรัฐประเสริฐผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-01-201607-01-2016683,7501.07ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-01-201611-01-20161,400,0001.15ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201613-01-20161,200,0002.28ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-01-201613-01-20161,200,0001.18ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201614-01-2016200,0002.42ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-01-201614-01-20161,500,0001.29ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201615-01-20161,000,0002.42ขาย
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201604-01-20161,650,0001.86ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201612-01-2016600,0002.08ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-02-201612-01-20162,800,0001.10ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-02-201614-01-20161,100,0001.26ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-02-201618-01-2016100,0001.28ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-02-201620-01-2016500,0001.22ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-02-201621-01-2016500,0001.18ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-03-201607-03-20161,600,0001.26ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201611-03-20161,000,0002.42ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-03-201611-03-20165,533,3331.34ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-03-201611-03-2016500,0001.34ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-03-201614-03-20163,000,0001.42ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201614-03-20167,600,0002.52ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง25-03-201623-03-20161,000,0001.68ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201604-04-20161,000,0002.82ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201607-04-20162,000,0002.88ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201608-04-2016246,0002.92ขาย
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201612-04-2016754,0003.00ขาย
สิงหา เสาวภาพเสาวภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201620-04-2016100,0002.90ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-04-201621-04-20161,000,0001.94ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201616-05-20161,000,0002.60ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201625-05-20161,000,0002.60ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-06-201613-06-2016289,6001.82ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-06-201616-06-2016210,0001.81ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201617-06-20161,600,0002.78ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-06-201617-06-2016530,0001.81ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-06-201620-06-2016180,0001.81ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201621-06-2016100,0002.76ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-06-201621-06-2016200,0001.80ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201624-06-2016200,0002.79ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-06-201624-06-2016390,0001.80ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-20161,000,0003.02ขาย
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-06-201627-06-2016100,0001.83ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201608-07-20161,000,0003.14ขาย
บวรพรรณ รัฐประเสริฐรัฐประเสริฐผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-07-201628-07-2016240,0002.08ซื้อ
บวรพรรณ รัฐประเสริฐรัฐประเสริฐผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-07-201629-07-2016240,0002.06ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-08-201609-08-20161,000,0003.20ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201616-08-20162,000,0002.93ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201616-08-2016100,0002.90ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-08-201616-08-20161,400,0001.97ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201618-08-2016500,0002.88ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-08-201622-08-20162001.90ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201624-08-2016100,0002.88ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201624-08-2016100,0002.88ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201631-08-2016400,0002.88ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-09-201602-09-201690,0001.94ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-09-201605-09-2016640,0001.83ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-09-201606-09-2016117,9001.85ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-09-201607-09-2016342,1001.86ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201608-09-2016500,0002.74ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง13-09-201609-09-2016200,0001.63ขาย
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201609-09-201650,0002.56ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201613-09-2016300,0002.64ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201620-09-2016150,0002.84ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-09-201622-09-2016441,0001.85ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-09-201623-09-2016368,7001.83ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-10-201630-09-20161,0001.84ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201610-10-201699,0002.72ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201611-10-2016351,0002.72ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-10-201611-10-2016239,0001.74ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-10-201612-10-2016400,0001.52ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-10-201613-10-2016161,2001.55ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-10-201613-10-2016387,8001.53ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-10-201618-10-2016100,0002.74ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201619-10-201650,0002.76ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-10-201620-10-201650,0001.81ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-10-201628-10-201618,2001.92ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-11-201604-11-2016120,0001.86ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-11-201615-11-2016773,6001.85ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-11-201617-11-2016190,3001.83ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-11-201618-11-2016412,2001.81ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-11-201618-11-201610,0001.83ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-11-201621-11-201650,0001.83ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-11-201623-11-2016300,0001.80ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-11-201623-11-201699,8001.80ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-11-201623-11-2016307,9001.80ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-11-201628-11-2016160,0001.83ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-12-201607-12-201632,9001.83ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-12-201602-12-201680,0001.84ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-12-201602-12-201640,0001.82ขาย
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-12-201608-12-2016177,1001.89ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-12-201609-12-201661,3001.90ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-12-201613-12-2016228,7001.90ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-12-201614-12-2016217,0001.88ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-12-201616-12-2016120,0001.88ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-12-201620-12-2016283,0001.88ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-12-201620-12-2016329,3001.86ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-12-201622-12-2016151,5001.85ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-12-201623-12-201658,2001.89ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-12-201627-12-201620,0001.88ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-12-201629-12-2016202,0001.88ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-01-201730-12-2016127,6001.89ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-01-201705-01-2017195,7001.90ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-01-201706-01-2017314,3001.90ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-01-201709-01-2017240,0001.88ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-01-201710-01-20171001.88ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-01-201717-01-201799,9001.90ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-01-201719-01-2017190,0001.89ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-01-201724-01-2017100,0002.00ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-01-201725-01-201760,0001.99ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-01-201726-01-2017241,6001.98ซื้อ
สุริยะ ผลากรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ01-02-201727-01-20178000.00โอนออก
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201702-03-2017120,0001.89ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201708-03-2017200,0002.86ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-03-201708-03-2017149,1001.86ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-03-201710-03-2017408,2001.87ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-03-201713-03-2017310,0001.84ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-03-201720-03-201768,4001.91ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-03-201721-03-2017169,6001.92ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-03-201724-03-201721,8001.92ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-03-201730-03-2017150,0001.92ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-04-201731-03-201737,9001.92ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-04-201703-04-201762,1001.91ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-04-201707-04-201794,1001.90ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-04-201712-04-2017140,0001.89ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-04-201711-04-20175,9001.90ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-04-201719-04-2017100,0001.87ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201720-04-2017100,0002.88ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-04-201720-04-2017110,0001.88ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201716-05-2017100,0002.82ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-05-201716-05-2017300,0001.84ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201717-05-20171,246,8002.76ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-05-201717-05-20171,120,0001.81ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201718-05-2017153,2002.76ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-05-201718-05-2017120,0001.80ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-05-201719-05-2017139,9001.79ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-05-201723-05-2017117,8001.81ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-05-201725-05-201770,1001.83ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-05-201726-05-2017122,2001.83ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-05-201729-05-201715,7001.81ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-05-201730-05-201750,0001.83ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-05-201730-05-201744,3001.83ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-06-201731-05-2017150,0001.83ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201701-06-2017300,0002.75ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-06-201701-06-2017186,1001.82ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-06-201702-06-2017115,0001.83ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201705-06-2017100,0002.80ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-06-201705-06-2017248,9001.82ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-06-201706-06-2017450,0001.78ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-06-201706-06-201740,0001.79ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201707-06-2017529,4002.75ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-06-201707-06-20171,220,0001.79ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201708-06-201770,6002.74ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-06-201708-06-201750,0001.79ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-06-201709-06-201740,0001.81ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-06-201712-06-201727,5001.79ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-06-201713-06-201710,1001.78ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201714-06-2017100,0002.74ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201714-06-2017100,0002.74ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-06-201715-06-201752,4001.79ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201720-06-2017100,0002.72ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-06-201728-06-2017132,6001.75ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201730-06-2017300,0002.71ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-07-201730-06-20177,4001.75ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-06-201729-06-201760,0001.73ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201706-07-2017300,0002.68ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201707-07-2017100,0002.68ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-07-201713-07-201720,0001.69ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-07-201714-07-2017139,1001.67ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-07-201717-07-201795,0001.67ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-07-201717-07-201735,7001.67ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-07-201719-07-20175,0001.67ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-07-201725-07-2017105,2001.67ซื้อ
สุริยะ ผลากรกุลผลากรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-08-201704-08-20175,846,1531.12ขาย
สุริยะ ผลากรกุลผลากรกุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง09-08-201704-08-2017161,5381.12ขาย
บวรพรรณ รัฐประเสริฐรัฐประเสริฐผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-08-201704-08-2017631,1541.21ขาย
บวรพรรณ รัฐประเสริฐรัฐประเสริฐผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-08-201708-08-2017772,0831.00ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201716-08-2017500,0002.73ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-08-201716-08-201715,3850.88ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-08-201716-08-201738,4620.90ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-08-201716-08-201784,6160.88ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-08-201717-08-201710,0001.79ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง21-08-201716-08-201792,3080.88ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-08-201718-08-201750,0001.74ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-08-201718-08-201720,0001.76ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-08-201724-08-2017200,0001.71ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-08-201724-08-201770,0001.70ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201725-08-2017100,0002.74ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-08-201725-08-20178001.73ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-08-201729-08-201749,2001.75ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-08-201730-08-2017147,0001.75ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-09-201731-08-2017138,2001.75ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-09-201701-09-20171,4001.75ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-09-201705-09-201760,4001.75ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201707-09-2017100,0002.72ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-09-201707-09-2017100,0001.72ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-09-201711-09-201750,0001.74ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-09-201713-09-201770,3001.76ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-09-201714-09-2017246,2001.76ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-09-201715-09-201783,5001.75ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-09-201719-09-2017550,0001.85ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-09-201720-09-2017203,0001.84ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-09-201721-09-2017100,0001.82ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-09-201725-09-2017300,0001.81ซื้อ
เรวดี ต.สุวรรณต.สุวรรณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-09-201719-09-201776,4001.85ขาย
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-09-201726-09-2017103,2001.79ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-09-201727-09-2017200,0001.79ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-09-201728-09-2017596,8001.76ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-10-201729-09-2017242,3001.78ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-10-201703-10-2017134,7001.79ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-10-201704-10-2017219,0001.83ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-10-201705-10-2017100,0001.80ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-10-201706-10-2017243,9001.80ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201710-10-2017200,0002.78ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-10-201710-10-2017313,7001.79ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-10-201712-10-2017183,9001.79ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-10-201716-10-201712,5001.79ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-10-201720-10-2017197,0001.77ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-10-201725-10-2017533,0001.78ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-10-201727-10-201711,7001.79ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-11-201731-10-201758,3001.79ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-11-201701-11-201750,0001.79ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201714-11-2017400,0002.74ซื้อ
บวรพรรณ รัฐประเสริฐรัฐประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201714-11-201750,0002.76ซื้อ
บวรพรรณ รัฐประเสริฐรัฐประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201717-11-201750,0002.74ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-11-201720-11-2017150,0001.76ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201722-11-20171,000,0002.72ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201724-11-2017100,0002.68ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-11-201728-11-201710,0001.77ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-12-201730-11-2017190,0001.71ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-12-201712-12-2017100,0001.62ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201713-12-20171,000,0002.58ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201715-12-2017300,0002.60ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-12-201718-12-201748,000,0000.00โอนออก
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-12-201718-12-201748,000,0000.00โอนออก
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-12-201718-12-201748,000,0000.00โอนออก
บวรพรรณ รัฐประเสริฐรัฐประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201713-12-201750,0002.58ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201718-12-2017200,0002.58ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-12-201719-12-201750,0001.60ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201720-12-2017500,0002.58ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-12-201720-12-201769,1001.61ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-12-201721-12-201730,9001.60ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-12-201722-12-2017100,0001.75ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201727-12-2017100,0002.58ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201803-01-2018500,0002.57ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201804-01-2018300,0002.56ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-01-201803-01-20189,7001.59ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201803-01-2018100,0002.56ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201822-01-2018100,0002.54ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-01-201822-01-20185,7001.57ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201825-01-2018100,0002.54ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-01-201825-01-201834,6001.58ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ05-02-201802-02-201890,0002.60ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ06-02-201805-02-2018200,0002.56ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง06-02-201805-02-2018100,0001.61ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักรอุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201806-02-2018100,0002.50ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-02-201827-02-2018141,6001.51ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201828-02-2018400,0002.52ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-03-201828-02-2018100,0001.52ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201828-02-2018100,0002.54ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201828-02-2018108,4001.52ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201802-03-2018263,8002.50ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201802-03-2018278,0001.49ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201805-03-20182,736,2002.50ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201805-03-2018272,0001.51ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-03-201806-03-2018133,8001.51ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-03-201808-03-201877,9001.12ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-03-201809-03-2018590,0001.48ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201806-03-2018200,0002.50ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-03-201806-03-201819,5001.51ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-03-201808-03-201880,5001.50ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201812-03-2018100,0002.42ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-03-201812-03-201850,0001.46ซื้อ
บุญเลิศ จันทราภาสจันทราภาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201816-03-201810,0002.50ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-03-201821-03-201815,7001.44ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-03-201822-03-201847,5001.43ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-03-201822-03-201847,5001.43ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-03-201826-03-201866,2001.44ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201828-03-2018390,0002.42ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-03-201829-03-2018100,0001.44ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-04-201831-03-2018200,0001.44ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-04-201809-04-201866,0001.42ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-04-201810-04-201845,2001.43ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201810-04-201850,0002.38ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201812-04-201850,0002.44ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-04-201812-04-2018205,2001.46ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-04-201817-04-201879,4001.49ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-04-201818-04-201815,0001.53ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201819-04-2018447,2002.52ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-04-201823-04-201836,9001.56ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201816-05-201852,8002.52ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-05-201823-05-20187,8001.51ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201822-05-2018200,0002.46ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-05-201822-05-201882,2001.50ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-06-201808-06-20184001.48ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-06-201812-06-201878,8001.49ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-06-201813-06-201828,2001.48ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-06-201814-06-201849,0001.48ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-06-201815-06-201863,6001.45ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201819-06-2018200,0002.36ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-2018190,0002.22ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201802-07-2018770,0002.25ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-07-201802-07-201850,0001.25ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201805-07-201822,2002.24ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-07-201805-07-2018220,0001.23ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-07-201810-07-201860,0007.26ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201811-07-201837,8002.26ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201812-07-201880,0002.26ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201815-08-20181,100,0002.39ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-08-201815-08-2018371,3001.40ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201816-08-2018400,0002.36ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-08-201816-08-2018100,0001.37ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201816-08-201870,0002.36ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3