VIH 9 ( -0.35 -3.85% )

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ VIH “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พงษ์ศักดิ์ วัฒนาวัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ15-05-201211-05-2012600,0004.87ขาย
พงษ์ศักดิ์ วัฒนาวัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ15-05-201214-05-2012960,0004.67ขาย
สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์โล่ห์สิริวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201215-05-2012906,3493.62ขาย
สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์โล่ห์สิริวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201216-05-2012300,0003.36ขาย
สายพิณ ไพรสิงห์ไพรสิงห์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-08-201206-08-20122,0003.18ซื้อ
สายสุณี วนดุรงค์วรรณวนดุรงค์วรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201303-05-201352,0003.50ซื้อ
สายสุณี วนดุรงค์วรรณวนดุรงค์วรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201307-05-2013131,0003.50ซื้อ
สายสุณี วนดุรงค์วรรณวนดุรงค์วรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201325-06-2013235,0003.06ซื้อ
สายสุณี วนดุรงค์วรรณวนดุรงค์วรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201327-06-2013265,5003.24ซื้อ
สายสุณี วนดุรงค์วรรณวนดุรงค์วรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201328-06-2013250,0003.30ซื้อ
สายสุณี วนดุรงค์วรรณวนดุรงค์วรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201302-07-2013130,2003.31ซื้อ
สายสุณี วนดุรงค์วรรณวนดุรงค์วรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201303-07-201375,6003.40ซื้อ
สายสุณี วนดุรงค์วรรณวนดุรงค์วรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201305-07-2013505,1003.57ซื้อ
พงษ์ศักดิ์ วัฒนาวัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ14-08-201308-08-2013200,0003.48ขาย
พงษ์ศักดิ์ วัฒนาวัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ14-08-201309-08-2013800,0003.58ขาย
สายสุณี วนดุรงค์วรรณวนดุรงค์วรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-08-201401-08-2014107,100,0006.00ขาย
สายสุณี วนดุรงค์วรรณวนดุรงค์วรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201507-01-20157,000,0006.80ซื้อ
ศักดา ตั้งจิตวัฒนากรตั้งจิตวัฒนากรคู่สมรสหุ้นสามัญ09-02-201506-02-201513,5007.32ซื้อ
มงคล วณิชภักดีเดชาวณิชภักดีเดชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201526-06-20153,940,1076.50ซื้อ
มงคล วณิชภักดีเดชาวณิชภักดีเดชาคู่สมรสหุ้นสามัญ08-12-201502-12-201520,000,0000.00รับโอน
วิชัย วนดุรงค์วรรณวนดุรงค์วรรณคู่สมรสหุ้นสามัญ08-12-201502-12-201521,333,3330.00โอนออก
สายสุณี วนดุรงค์วรรณวนดุรงค์วรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201502-12-201521,333,3330.00โอนออก
มงคล วณิชภักดีเดชาวณิชภักดีเดชาคู่สมรสหุ้นสามัญ08-12-201503-12-20155,087,5970.00รับโอน
วิชัย วนดุรงค์วรรณวนดุรงค์วรรณคู่สมรสหุ้นสามัญ08-12-201503-12-201542,420,9310.00โอนออก
สายสุณี วนดุรงค์วรรณวนดุรงค์วรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201503-12-201542,420,9310.00โอนออก
มงคล วณิชภักดีเดชาวณิชภักดีเดชาคู่สมรสหุ้นสามัญ08-12-201504-12-20154,912,4030.00รับโอน
วิชัย วนดุรงค์วรรณวนดุรงค์วรรณคู่สมรสหุ้นสามัญ08-12-201504-12-201526,245,7360.00โอนออก
สายสุณี วนดุรงค์วรรณวนดุรงค์วรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201504-12-201526,245,7360.00โอนออก
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3