WHA 3 ( -0.04 -1.20% )

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ WHA “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัยบุญช่วยเรืองชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201208-11-201230,00017.90ซื้อ
จรีพร อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201307-02-201310,000,00046.00ขาย
จรีพร อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201307-02-2013225,0000.00โอนออก
จรีพร อนันตประยูรอนันตประยูรคู่สมรสหุ้นสามัญ08-02-201307-02-201310,000,00046.00ขาย
จรีพร อนันตประยูรอนันตประยูรคู่สมรสหุ้นสามัญ08-02-201307-02-2013225,0000.00โอนออก
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201307-02-201310,000,00046.00ขาย
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201307-02-2013225,0000.00โอนออก
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรคู่สมรสหุ้นสามัญ08-02-201307-02-201310,000,00046.00ขาย
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรคู่สมรสหุ้นสามัญ08-02-201307-02-2013225,0000.00โอนออก
จักรภพ เนื่องจำนงค์เนื่องจำนงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201309-04-201310,00048.00ซื้อ
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201308-05-201340,00049.69ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201331-05-20135,00056.00ขาย
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัยบุญช่วยเรืองชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201312-06-201310,00049.50ซื้อ
จักรภพ เนื่องจำนงค์เนื่องจำนงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201313-06-20131,00044.00ซื้อ
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัยบุญช่วยเรืองชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201313-06-201310,50044.51ซื้อ
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201305-08-201340,00050.00ขาย
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัยบุญช่วยเรืองชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201328-08-201310,00050.75ซื้อ
จักรภพ เนื่องจำนงค์เนื่องจำนงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201305-09-20135,00037.50ขาย
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัยบุญช่วยเรืองชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201305-09-201310,00036.75ซื้อ
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201319-09-201322,50043.00ขาย
จักรภพ เนื่องจำนงค์เนื่องจำนงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201301-10-20135,00041.79ขาย
จักรภพ เนื่องจำนงค์เนื่องจำนงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201315-10-20132,20043.25ขาย
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัยบุญช่วยเรืองชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201303-12-20138,00036.38ซื้อ
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัยบุญช่วยเรืองชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201304-12-20138,90035.50ซื้อ
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัยบุญช่วยเรืองชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201313-12-20137,00033.50ซื้อ
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัยบุญช่วยเรืองชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201320-12-201324,00030.46ซื้อ
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัยบุญช่วยเรืองชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201324-12-201310,00028.50ซื้อ
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัยบุญช่วยเรืองชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201326-12-201315,00028.00ซื้อ
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัยบุญช่วยเรืองชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201327-12-20137,50027.50ซื้อ
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัยบุญช่วยเรืองชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201406-01-20145,00023.20ซื้อ
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัยบุญช่วยเรืองชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201409-01-20149,00021.20ซื้อ
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201413-01-2014276,00020.01ซื้อ
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201411-04-201410,00032.50ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201430-04-201410,00033.50ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201424-06-201430,00030.75ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201404-07-201410,50033.50ขาย
อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากรเฉลิมทรัพยากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-07-201425-07-2014945,00036.00ซื้อ
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201427-08-201450,00035.80ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201402-09-201440,00039.38ขาย
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201415-12-2014376,00031.82ซื้อ
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201530-12-2014341,80031.22ซื้อ
จรีพร อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201505-01-2015200,00030.95ซื้อ
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201505-01-2015200,00031.08ซื้อ
อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากรเฉลิมทรัพยากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201509-01-2015945,00032.00ซื้อ
จรีพร อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201521-01-2015250,00031.00ซื้อ
จรีพร อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201526-01-201525,000,00031.00ขาย
จรีพร อนันตประยูรอนันตประยูรคู่สมรสหุ้นสามัญ27-01-201526-01-201525,000,00031.00ขาย
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201526-01-201525,000,00031.00ขาย
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรคู่สมรสหุ้นสามัญ27-01-201526-01-201525,000,00031.00ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201527-01-201560,00034.00ขาย
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัยบุญช่วยเรืองชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201530-01-201520,00037.00ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201506-02-2015100,00038.00ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201506-02-20153,000,00031.00ขาย
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัยบุญช่วยเรืองชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201510-02-201510,00036.00ขาย
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัยบุญช่วยเรืองชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201517-02-201530,00033.75ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201520-02-2015170,00034.00ขาย
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัยบุญช่วยเรืองชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201505-03-201530,00034.00ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201527-03-201510,0007.10ซื้อ
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-03-201527-03-201510,0007.10ซื้อ
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201507-04-2015500,00035.70ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201517-06-20152,000,0004.02ขาย
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201527-08-20153,000,0003.38ซื้อ
จรีพร อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201519-11-201510,847,6002.94ซื้อ
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201519-11-201519,000,0002.95ซื้อ
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201519-11-20156,000,0002.95ซื้อ
ระวี บุรานนท์บุรานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201519-11-2015270,0003.08ซื้อ
จรีพร อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201526-11-201512,000,0002.94ซื้อ
จรีพร อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201527-11-20154,746,1002.97ซื้อ
จรีพร อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201501-12-201516,356,6002.87ซื้อ
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201501-12-201510,898,5002.77ซื้อ
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201502-12-20156,000,0002.84ซื้อ
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201503-12-20152,099,7002.76ซื้อ
จรีพร จารุกรสกุลจารุกรสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201629-02-2016215,000,0002.72ขาย
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201629-02-2016215,000,0002.72ขาย
จรีพร จารุกรสกุลจารุกรสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201601-03-2016317,102,1502.59ขาย
จรีพร จารุกรสกุลจารุกรสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201601-03-20166,850,0002.59ขาย
จรีพร จารุกรสกุลจารุกรสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201601-03-201613,750,0002.59ขาย
จรีพร จารุกรสกุลจารุกรสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201601-03-201675,650,0002.59ขาย
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201601-03-2016317,102,1502.59ขาย
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201601-03-20166,850,0002.59ขาย
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201601-03-201613,750,0002.59ขาย
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201601-03-201675,650,0002.59ขาย
จรีพร จารุกรสกุลจารุกรสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201604-03-2016208,300,0002.88ขาย
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201604-03-2016208,300,0002.88ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201708-03-20172,066,5963.06ขาย
จรีพร จารุกรสกุลจารุกรสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201713-03-20175,000,0002.96ซื้อ
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201714-03-2017913,4002.98ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201704-09-201786,3003.20ขาย
จรีพร จารุกรสกุลจารุกรสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201706-09-2017158,227,8003.16ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-09-201706-09-20171,000,0006.10ซื้อ
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201706-09-2017158,227,8003.16ขาย
สมยศ อนันตประยูรอนันตประยูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-09-201706-09-20171,910,0006.10ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201708-09-2017300,0003.42ขาย
อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากรเฉลิมทรัพยากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201708-09-201776,5003.34ขาย
อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากรเฉลิมทรัพยากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201711-09-20172,500,0003.38ขาย
อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากรเฉลิมทรัพยากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201712-09-2017500,0003.37ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201720-09-2017300,0003.50ขาย
อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากรเฉลิมทรัพยากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201722-09-201720,000,0003.56ขาย
อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากรเฉลิมทรัพยากรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-11-201716-11-201750,00013.20ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-11-201717-11-2017100,00015.50ขาย
อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากรเฉลิมทรัพยากรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-11-201717-11-201750,00015.40ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201719-12-2017513,7003.84ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201720-12-2017300,0003.99ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201814-03-2018200,0004.08ซื้อ
จักรกฤษณ์ ไชยสนิทไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201818-05-2018300,0004.28ขาย
จรีพร จารุกรสกุลจารุกรสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-20182,000,0003.52ซื้อ
อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากรเฉลิมทรัพยากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201803-07-20185,200,0003.84ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3