WIIK 3 ( -0.04 -1.53% )

บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ WIIK “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิบูลย์ แสงวิทยานนท์แสงวิทยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201818-05-2018100,0002.32ซื้อ
วิบูลย์ แสงวิทยานนท์แสงวิทยานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-05-201818-05-2018181,2002.31ซื้อ
วิบูลย์ แสงวิทยานนท์แสงวิทยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201821-05-201880,0002.32ซื้อ
วิบูลย์ แสงวิทยานนท์แสงวิทยานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-06-201821-06-201850,0002.30ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3