XO 16 ( 0.80 5.37% )

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ XO “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
บรรพต หงษ์ทองหงษ์ทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201428-11-2014500,0005.52ขาย
บรรพต หงษ์ทองหงษ์ทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201402-12-2014200,0005.55ขาย
บรรพต หงษ์ทองหงษ์ทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201403-12-2014300,0005.68ขาย
บรรพต หงษ์ทองหงษ์ทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201411-12-2014500,0005.87ขาย
จิตติพร จันทรัชจันทรัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201520-01-20155,053,7005.23ขาย
จิตติพร จันทรัชจันทรัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201521-01-20156,966,1005.36ขาย
จิตติพร จันทรัชจันทรัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201522-01-20152,830,0005.59ขาย
วัฒนา จันทรัชจันทรัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201507-09-20157,739,6000.00โอนออก
วัฒนา จันทรัชจันทรัชคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201507-09-20157,739,6000.00รับโอน
วาสนา จันทรัชจันทรัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201503-09-20157,739,6000.00รับโอน
สร้อยเพชร จันทรัชจันทรัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201503-09-20157,739,6000.00โอนออก
สร้อยเพชร จันทรัชจันทรัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201507-09-20157,739,6000.00รับโอน
สร้อยเพชร จันทรัชจันทรัชคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201507-09-20157,739,6000.00โอนออก
วัฒนา จันทรัชจันทรัชผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-06-201615-06-20161,811,6003.53ขาย
วัฒนา จันทรัชจันทรัชผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-06-201616-06-2016164,8003.51ขาย
สร้อยเพชร จันทรัชจันทรัชคู่สมรสใบสำคัญแสดง22-06-201615-06-20161,811,6003.53ขาย
สร้อยเพชร จันทรัชจันทรัชคู่สมรสใบสำคัญแสดง22-06-201616-06-2016164,8003.51ขาย
บรรพต หงษ์ทองหงษ์ทองผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-08-201616-08-2016200,0004.01ขาย
เกษร มาศเมฆมาศเมฆผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201629-09-201635,0006.50ขาย
จิตติพร จันทรัชจันทรัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201629-09-20161,500,0006.50โอนออก
จิตติพร จันทรัชจันทรัชคู่สมรสหุ้นสามัญ30-09-201629-09-20161,500,0006.50รับโอน
พิชญดา ศศิวงศ์ภักดีศศิวงศ์ภักดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201620-12-20164,0096.80ขาย
วาสนา สร้อยพลายสร้อยพลายผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201723-05-201714,0005.25ขาย
วาสนา สร้อยพลายสร้อยพลายผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201724-05-201711,0005.70ขาย
พิชญดา ศศิวงศ์ภักดีศศิวงศ์ภักดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201730-05-201740,0005.75ขาย
จิตติพร จันทรัชจันทรัชคู่สมรสใบสำคัญแสดง02-06-201702-06-20171,400,0000.00รับโอน
จิตติพร จันทรัชจันทรัชบุตรใบสำคัญแสดง02-06-201702-06-2017700,0000.00โอนออก
จิตติพร จันทรัชจันทรัชบุตรใบสำคัญแสดง02-06-201702-06-2017700,0000.00โอนออก
ธัญญาพร กิจรุ่งเรืองศรีกิจรุ่งเรืองศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201726-06-201720,0005.65ขาย
เกษร มาศเมฆมาศเมฆผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-07-201713-07-201720,0005.05ขาย
เกษร มาศเมฆมาศเมฆผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-07-201714-07-201721,0004.96ขาย
วาสนา สร้อยพลายสร้อยพลายผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201706-09-201712,0004.88ขาย
วาสนา สร้อยพลายสร้อยพลายผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201707-09-201717,0004.88ขาย
วาสนา สร้อยพลายสร้อยพลายผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201713-09-201725,4004.84ขาย
เกษร มาศเมฆมาศเมฆผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201726-09-201710,0004.80ขาย
เกษร มาศเมฆมาศเมฆผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-09-201726-09-20171,6002.04ขาย
วาสนา สร้อยพลายสร้อยพลายผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201721-12-201710,0005.00ขาย
จิตติพร จันทรัชจันทรัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201808-03-20186,780,0004.52ซื้อ
จิตติพร จันทรัชจันทรัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201808-03-20181,500,0004.52ซื้อ
จิตติพร จันทรัชจันทรัชคู่สมรสหุ้นสามัญ20-03-201816-03-20184,997,0005.00ซื้อ
จิตติพร จันทรัชจันทรัชคู่สมรสหุ้นสามัญ20-03-201819-03-20181,000,0005.84ซื้อ
จิตติพร จันทรัชจันทรัชคู่สมรสใบสำคัญแสดง20-03-201819-03-20181,500,0002.28ซื้อ
วาสนา จันทรัชจันทรัชคู่สมรสหุ้นสามัญ21-03-201819-03-20181,720,0005.76ซื้อ
ธัญญาพร กิจรุ่งเรืองศรีกิจรุ่งเรืองศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201821-03-201810,0005.95ขาย
วาสนา จันทรัชจันทรัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201811-04-201810,000,0000.00โอนออก
ธัญญาพร กิจรุ่งเรืองศรีกิจรุ่งเรืองศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201825-05-20185,0008.70ขาย
เกษร มาศเมฆมาศเมฆผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201815-06-20185,0008.00ขาย
เกษร มาศเมฆมาศเมฆผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201820-06-20188,0007.45ขาย
เกษร มาศเมฆมาศเมฆผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201820-06-20183,0007.65ขาย
วาสนา สร้อยพลายสร้อยพลายผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201804-07-201850,0008.00ขาย
นางสาว เกษร มาศเมฆเกษรผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-08-201813,00010.31ขาย
นางสาว วาสนา สร้อยพลายวาสนาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-08-20188,00010.50ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3