AKP 2 ( 0.07 4.58% )

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ AKP “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
08-05-255717-03-255808-05-255812-05-255909-05-256007-05-256108-05-2562
1บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)51.18%51.18%51.18%51.18%51.18%51.18%51.18%
2นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ4.13%------
3YAMAZEN HOLDINGS COMPANY LIMITED2.72%2.72%2.72%2.72%2.72%2.72%2.72%2.72%2.72%2.72%
4นายปภินวิชช์ เชิงชวโน1.38%------
5นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์1.15%------
6นางธิติมา หวังธีระประเสริฐ1.06%------
7นางอรพิมล ผิวเหลืองสวัสดิ์1.02%------
8นายสมชาย อโณทัยยืนยง0.74%------
9น.ส.ฑิมภ์พร บุญลิขิตชีวะ0.53%------
10นายทศพล แววมณีวรรณ-3.96%4.41%4.46%2.43%--
11น.ส.ระวีวรรณ จารุนิธิ-2.60%2.64%----
12นายเจริญ เลาหทัย-1.40%1.36%1.23%---
13นายปฐมพงศ์ เลาหไพโรจน์วัฒนา-0.78%0.78%----
14นางสุภา ยั่งยืนสุนทร-0.76%0.82%1.15%1.79%1.34%1.41%
15นายบุญส่ง เจียรไพศาลเจริญ--0.62%0.99%1.56%1.56%1.56%
16น.ส.คุณีรัตน์ แววมณีวรรณ---4.42%3.06%--
17บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด---0.63%0.60%-0.57%
18นายวิรัช บรรยงคนันท์---0.56%0.66%0.65%-
19นายอดิศักดิ์ กนกศิลป์----1.00%1.59%1.72%
20นายสมเจตน์ ชำนาญท่องไพวัลห์----0.75%1.70%1.91%
21นายวันชัย ธรรมระโต----0.52%--
22นายวินิจ หงนิพนธ์-----1.11%1.00%
23นายอดิเทพ ชนะสิทธิ์-----0.78%0.78%
24นายสฤษฎิ์ พัฒนโสภณ-----0.75%0.71%
25นายศุภชัย หวังปรีชาชาญ-----0.55%0.55%
26นางสุภาพร กิตติวรรณโชติ------1.04%
27นายสมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล------0.60%
28นางอัมพร สิริวิชัยกุล------0.52%
29บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)-------51.18%51.18%51.18%
30นาย สมเจตน์ ชำนาญท่องไพวัลห์-------2.24%2.28%2.36%
31นาย อดิศักดิ์ กนกศิลป์-------1.89%1.89%1.93%
32นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร-------1.74%1.74%1.77%
33นาย บุญส่ง เจียรไพศาลเจริญ-------1.56%1.56%
34บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-------1.12%1.14%1.14%
35นาย อดิเทพ ชนะสิทธิ์-------0.78%0.78%0.78%
36นาย วิรัช บรรยงคนันท์-------0.70%0.98%1.54%
37นาย ศุภชัย หวังปรีชาชาญ-------0.58%0.57%0.57%
38นาง สมใจ พันธ์ผล-------0.55%
39นาง อัมพร สิริวิชัยกุล-------0.52%
40นาย วินิจ หงนิพนธ์-------0.51%
41นาย วิรัช จันทร์อำรุง-------0.54%
42นาย พิชญ์ ปริญญโรจน์-------0.74%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3