AMANAH 6 ( -0.10 -1.61% )

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ AMANAH “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
12-03-255712-03-255808-03-255912-10-255915-03-256008-03-256106-03-2562
1ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย49.00%49.00%49.00%49.00%49.00%48.89%48.75%
2นายฐาพล ภณเศรษฐ์9.78%9.78%9.78%9.78%9.78%--
3นางสมฤดี กาญจน์วิเศษศรี3.68%------
4นายชุมพล สิมธรรมนิมิต2.61%2.34%2.34%2.11%2.11%--
5น.ส.สุจิดา พันธ์สายเชื้อ1.99%4.36%4.37%4.11%---
6นายอรัญ สันทัดคุณ1.89%1.18%1.18%----
7นางดวงใจ ปัญญาทวีกูล1.31%------
8นายณรงค์ ภัทรเลาหะ1.21%1.04%-----
9นายสมศักดิ์ ตรงวงศา1.16%------
10น.ส.ไพวรรณ์ เหล่าวัฒนาถาวร1.05%1.05%1.05%1.05%1.05%1.05%-
11น.ส.อังคณา บูรพชัยศรี0.86%------
12นายไพฑูรย์ พิริยะวรสถาพร0.86%------
13นางสุวิมล กิจวัฒนภักดี0.84%0.84%0.84%----
14นายยรรยง ภัทรเลาหะ0.84%0.66%-----
15นายสุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ0.79%0.79%0.79%0.79%0.79%0.79%0.79%
16นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมสวัสดิ์วงศ์0.74%0.74%0.74%----
17นายอรุณ กิตตินันทพร0.74%1.16%1.16%1.16%0.74%--
18นายชนนท์ กุลตั้งวัฒนา0.61%------
19นายรณชัย ปราณพานิชกิจ0.58%------
20นางมุ่ยเอ็ง แซ่ตั้ง0.55%0.55%0.55%0.55%0.55%0.55%-
21นายทรงสิทธิ์ กุลอารยะสิน0.54%------
22นางนภัสสร สุนทรมโนกุล0.54%------
23นายมานะ พิชญ์พัฒนะ0.53%0.53%0.53%0.52%---
24นายชวัล เจียรวนนท์-1.09%1.09%1.09%---
25น.ส.ชยุดา เจียรวนนท์-1.09%1.09%1.09%1.09%--
26นายพรชัย กุลตั้งวัฒนา-0.80%0.59%0.59%---
27นายสุชาติ หวังสว่างกุล-0.76%0.84%1.20%---
28นายไพโรจน์ เศรษฐโกมุท-0.63%0.96%----
29น.ส.อานา นิธิรักษา-0.60%-----
30ร้อยเอกณรงค์ ภัทรเลาหะ--1.04%1.04%0.69%--
31นายวีรยุทธ์ วิราณุรักษ์--0.91%1.04%---
32น.ส.ปวิตรา ทัศวิชัย--0.66%0.66%---
33พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ--0.65%0.65%---
34นายกสิน หวังสว่างกุล--0.51%0.53%---
35นายจิระศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ---2.07%---
36นางขวัญจิต ธีระภิญญาพร---0.96%---
37นายปานสิน ฮั่นตระกูล---0.57%---
38นายพนัส อัสสวิโรจน์เรือง---0.52%---
39นายสถาพร งามเรืองพงศ์----9.24%--
40นายภานุรังษี ศรีวรัฏฐา----1.37%4.05%4.99%
41บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด----1.17%0.81%-
42นายปวีณ นพคุณทอง----0.87%--
43นางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์----0.84%--
44น.ส.รวิสรา งามรุ่งศิริ----0.73%--
45นางอำนวยพร เหรียญทองเลิศ----0.63%--
46นางนภารัตน์ คิ้วศุภกร----0.54%--
47น.ส.จีรนันท์ บูรณรักษ์----0.53%1.58%-
48นายนรินทร์ รกิติกุล----0.53%--
49นายสมพล อันทะไชย์----0.51%--
50น.ส.ชลวนา พาราพสุ----0.50%--
51นายนพสุข สิวาภิรมย์รัตน์-----2.30%-
52นายสมชาย ปัดภัย-----1.67%2.96%
53นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ-----1.60%-
54น.ส.ภคมณ ชยพัทธ์-----1.55%-
55นายกานต์ พรสุขศิริ-----0.95%0.81%
56นางพิไลพร ศรีวรัฏฐา-----0.93%-
57นายสุรินทร์ ศรีคุรุวาฬ-----0.89%0.88%
58นายวิกรัมยิตซิงห์ ศรีคุรุวาฬ-----0.88%0.53%
59นายเจริญ ศรีสุวัฒน์-----0.84%-
60นางลามิปาโกร์ ศรีคุรุวาฬ-----0.81%1.78%
61นายธนากร เล็กวิจิตรธาดา-----0.79%-
62นายอภิรเมธ อุตรวณิช-----0.72%-
63นางสุวีณา สิงห์สถิตย์สุข-----0.59%0.67%
64นายณัฏฐชัย รัตนะธัมมาวงศ์-----0.57%-
65นายอาชว์ นิยมไทย-----0.51%0.52%
66นายอภินันท์ จิรโกเมศ-----0.51%-
67นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ------1.40%
68นายวโรตม์ หน่อแก้ว------1.17%
69นายชวลิต จรัสโชติพินิต------1.03%
70น.ส.นภัสวันต์ ปวโรภาส------0.76%
71นายรุ่งทวี สาลยาโกวิท------0.73%
72นายปิยชัย กรรณสูต------0.73%
73นายกุดั่น สุขุมานนท์------0.61%
74น.ส.ฐิติกุล แซ่เกียง------0.61%
75น.ส.เรไร พ่วงศิลป์------0.60%
76น.พ.ชูศักดิ์ รัตนอักษรศิลป์------0.57%
77นายศรีชัย สุวรรณรัมภา------0.56%
78นายภูวเดช สวัสดี------0.53%
79ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย-------48.59%48.59%48.46%
80นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา-------4.98%4.99%6.10%
81บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-------4.13%1.00%3.19%
82นาง ลามิปาโกร์ ศรีคุรุวาฬ-------2.10%1.61%
83นาย สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ-------1.46%1.73%1.68%
84นาย สมชาย ปัดภัย-------0.90%
85นาย สุรินทร์ ศรีคุรุวาฬ-------0.89%
86น.ส. อักษร วิจิตโท-------0.85%0.85%
87นาย สุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ-------0.78%0.78%0.78%
88นาย ภมร พลเทพ-------0.78%1.58%
89นาง ธิติมา หวังธีระประเสริฐ-------0.68%
90นาง สุวีณา สิงห์สถิตย์สุข-------0.67%0.68%
91น.ส. อัญชนา พานิช-------0.66%
92นาย นิพันธ์ จิตตวรวานิช-------0.63%
93นาย วิกรัมยิตซิงห์ ศรีคุรุวาฬ-------0.62%0.62%
94นาง พิมพ์ใจ กิจจาเจริญชัย-------0.62%0.90%0.67%
95น.ส. กุลชา พรสุขศิริ-------0.58%0.58%0.68%
96นาย ชัยรัฐ กิจจาเจริญชัย-------0.57%0.76%
97นาง ภาณี ศรีสุวัฒน์-------0.56%
98นาย ทศวรรษ ทองสุข-------0.56%
99นาง อัจฉรา ยาปะโรหิต-------0.55%0.86%
100นาย ธนิศร ภาษีผล-------0.53%0.53%
101นาย อาชว์ นิยมไทย-------0.52%0.52%
102น.ส. ฐิติกุล แซ่เกียง-------0.52%
103น.ส. อานา นิธิรักษา-------0.52%0.52%
104นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์-------0.98%0.98%
105นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย-------0.69%
106นาง ไลฟองโมนา อัศวิษณุ-------0.59%
107นาย ภูวเดช สวัสดี-------0.50%
108นาย อัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง-------0.82%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3