AQ 0 ( 0.01 100.00% )

บริษัทกฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ AQ “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
29-06-2560
1นางสุมาลี อ่องจริต4.73%
2UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED3.94%0.59%19.35%
3นางนนทิตา พรหมสอน3.94%
4นายธนพล วิระเทพสุภรณ์1.97%
5นางมนธิรา ผดุงรัตน์1.70%
6นายกองโทสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล1.58%1.41%1.41%
7นายชงก์ รังสิพราหมณกุล1.57%
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1.48%
9นายทวีป เรืองหร่าย1.30%
10น.ส.ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล1.14%
11นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ1.13%
12นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ1.01%
13นายอดุลย์ บุญรอด0.95%
14นางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์0.91%
15นายมาโนช คงคาทิพย์0.86%
16นายยืนยง เจียงวิริชัยกูร0.82%
17นายจิรวุฒิ คุวานันท์0.80%
18นางกันยา สิทธิ์สุกใส0.79%
19นายศิวศิษฎ์ พึ่งรัศมี0.79%
20นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์0.72%
21นายสุชาติ อุสาหะ0.71%0.61%
22นายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ0.71%2.45%2.45%
23นางอรกานต์ มนัสเอื้อศิริ0.64%
24นางขันทอง อุดมมหันติสุข0.60%
25นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์0.56%
26นายสุวิทย์ วิมุตตานนท์0.55%
27นายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์0.52%
28ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD. ATO WISDOM & VIRTUE FUND-19.93%19.92%
29นายณทศา เฉลิมเตียรณ-6.21%
30นางจิรฐา วัธนเวคิน-4.57%4.57%
31นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์-4.20%4.20%
32นายชนน วังตาล-3.91%3.89%
33นายวิทยา จักรเพ็ชร-3.63%3.63%
34นายพิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ-3.13%3.13%
35น.ส.ฐานุตรา สื่อวีระชัย-2.61%2.61%
36น.ส.ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช-2.41%2.41%
37นางสุภาณี โยธินอุปไมย-2.23%2.23%
38นายสมยศ วงษ์ทองสาลี-2.15%2.14%
39นายจักรภพ สุคนธราช-2.11%2.11%
40นายสิทธิชัย ศิริพัฒนสมชาย-2.09%2.09%
41บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-1.85%1.82%
42นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ-1.52%1.52%
43นายวุฒิชัย พงษ์ศักดิ์-1.48%1.48%
44นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์-1.35%1.35%
45นางสิริการย์ เจริญสหายานนท์-1.05%1.05%
46นายเจนวิทย์ ว่องธนะวิโมกษ์-0.94%0.94%
47น.ส.สุนทรีย์ ปิติ-0.94%0.94%
48นายสุมาลี อ่องจริต-0.70%
49นายวิรัช รักสุจริต-0.59%0.59%
50นายสุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ-0.59%0.59%
51CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.-5.98%
52ZICO TRUST (S) LTD. AS TRUSTEE OF WISDOM & VIRTUE FUND-19.92%19.92%
53CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.-5.98%
54นาง จิรฐา วัธนเวคิน-4.57%4.57%
55นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์-4.20%
56นาย ชนน วังตาล-3.89%3.89%3.89%
57นาย วิทยา จักรเพ็ชร-3.63%3.63%
58นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ-2.81%2.81%2.81%
59น.ส. ฐานุตรา สื่อวีระชัย-2.61%2.61%
60นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ-2.45%2.45%2.45%
61นาย สิทธิชัย ศิริพัฒนสมชาย-2.44%2.44%
62น.ส. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช-2.41%2.41%2.41%
63นาง สุภาณี โยธินอุปไมย-2.23%2.23%
64น.ส. ประทุม เรืองสุด-2.14%2.14%
65น.ส. รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์-2.11%2.11%
66บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-1.83%1.83%
67นาย วุฒิชัย พงษ์ศักดิ์-1.48%1.48%
68นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล-1.41%1.41%
69นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์-1.35%1.35%
70น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์-1.29%1.29%
71นาง สิริการย์ เจริญสหายานนท์-1.05%1.05%
72น.ส. สุนทรีย์ ปิติ-0.94%0.94%
73นาย เจนวิทย์ ว่องธนะวิโมกษ์-0.94%0.94%
74นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ-0.59%0.59%
75นาย วิรัช รักสุจริต-0.59%0.59%
76PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED-5.98%5.98%
77น.ส. กมาตยา ศรวณียารักษ์-4.19%4.19%
78นาง อรพิน พิพัฒน์วิไลกุล-8.84%
79นาย กฤษน์ ศรีชวาลา-7.03%
80นาย ชัชวาลย์ โตจรูญ-2.20%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3