BFIT 44 ( -2.75 -5.95% )

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ BFIT “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
14-03-2557
1CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH5.11%
2นายศิริธัช โรจนพฤกษ์5.00%5.00%6.02%9.96%9.75%8.82%
3น.ส.กนกนุช ชลวานิช4.99%4.99%4.99%
4น.ส.เสาวคนธ์ ลิมอักษร4.97%4.97%4.97%
5นายวรเจตน์ อินทามระ4.96%4.96%4.96%0.69%
6นายสมยศ วินิจฉัยกุล4.95%4.95%4.95%
7นายลุชัย ภุขันอนันต์4.91%4.91%4.91%4.91%4.87%4.87%
8น.ส.สุภิดา ฉัตราภิรักษ์4.87%4.87%4.87%
9นางพิรดา อินทามระ4.87%4.87%4.87%
10นางทัศนีย์ อินทามระ4.85%4.85%4.85%
11นางวิไลลักษณ์ วิกิตเศรษฐ4.52%4.52%4.52%
12น.ส.สุภาภรณ์ อาหุนัย3.50%3.50%3.50%3.50%3.50%3.50%
13นายวชิระ ทยานาราพร3.50%3.75%4.20%2.00%
14บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2.02%2.39%3.36%0.96%2.82%2.53%
15นายธนิตย์ เศรษฐีกุล1.89%1.89%1.89%
16UBS AG SINGAPORE BRANCH1.46%1.46%1.46%
17นายอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์1.15%1.09%
18นายปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ1.06%1.06%
19นายภูริพัฒน์ บริรักษ์คูเจริญ1.00%1.00%1.00%1.00%
20นางสลิ่ม ธนาชีวิต1.00%1.00%
21นางพิมพวรรณ จี0.99%0.99%0.99%
22น.ส.นรีกานต์ บางอ้อ0.65%0.65%0.65%
23นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์0.60%0.51%
24น.ส.นงลักษณ์ โมฬีนนท์0.57%0.57%0.57%
25นางณัชชา ลิปิพัฒนา0.54%0.53%0.53%0.53%
26นายสุชาติ หวังสว่างกุล0.53%0.51%0.51%
27นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต0.53%0.53%0.53%
28MISSMEI LEE-2.13%2.13%2.13%
29MR.HSIAO-WEI LIU-1.70%1.70%1.70%1.10%1.10%
30MR.LEE JUI-CHUAN-1.28%1.28%1.28%1.28%1.28%
31นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ-0.72%
32นายอนุรักษ์ บุญแสวง-0.62%
33นายพงศ์ธวัช ชีรณวาณิช-0.56%0.56%0.62%0.50%0.50%
34นางรัตนา หอมชื่น-0.54%0.56%0.56%
35นายธนวิชญ์ ฉัตรฤทธิชัยกุล-1.50%1.02%
36นางสุนันทา สีตะประดิษฐ์-0.57%0.57%
37บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)-36.35%36.35%
38นายปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย-4.52%4.52%0.67%
39น.ส.สิริยา อินทรประสิทธิ์-2.00%2.00%
40นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล-1.70%
41นายสมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล-1.19%
42นายสรวิศ ฮ้อแสงชัย-0.86%
43นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ-0.78%
44นางนัยน์ปพร รุ่งศรีรัตนวงศ์-0.76%0.83%
45นางวรรณรัตน์ เยี่ยมรักชาติ-0.75%
46นางน้ำใจ อิทธิพานิชพงศ์-0.66%0.66%
47น.ส.วรพร กิตติคุณ-0.62%0.62%
48นางบุศรากร พรหมยิ้ม-0.58%
49นายช้อง จันทวรสุทธิ์-0.56%
50นางจารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์-4.21%4.48%
51UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-2.11%2.11%0.84%
52นายธนา คุณารักษ์วงศ์-1.56%0.93%
53นายวินชัย พึ่งรัศมี-1.44%1.82%
54นายอัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง-0.99%0.86%
55นายศุภโชค ตันติวิท-0.57%
56บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)-45.34%
57บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)-82.04%82.04%82.04%82.04%
58นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์-1.64%1.74%1.84%1.76%
59นาย สถาพร งามเรืองพงศ์-1.59%1.90%
60นาย ลุชัย ภุขันอนันต์-1.54%1.54%1.54%1.54%
61น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย-1.40%1.40%1.40%1.40%
62บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-0.99%0.73%0.55%
63MRS. MEI LEE-0.84%0.84%
64น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ-0.52%
65นาย จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์-0.52%
66บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-1.13%
67นาย เกียรติชัย วัชระนิติ-0.45%
68นาย จิตติพงศ์ เจียมพิทยานุวัฒน์-0.26%
69นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน-0.21%
70นาย จิตติคุณ เจียมพิทยานุวัฒน์-0.20%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3