BGC 12 ( 0.60 5.26% )

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด
Status : อัพเดท 22 กรกฏาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ BGC “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
12-10-2561
1กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว0.63%
2บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)0.58%0.58%0.58%0.58%0.58%
3AIA COMPANY LIMITED TH-EQ1-P0.37%
4AIA COMPANY LIMITED TH-EQ2-P0.37%
5นายกรีติ์กนิษฐ์ โชคชัยณรงค์0.36%
6กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล0.31%
7กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว0.30%
8บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0.29%
9นางสิริรัตน์ พรประภา0.29%
10นายรักสนิท พรประภา0.29%
11บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)-72.00%72.00%72.00%72.00%72.03%72.03%72.03%72.03%72.03%72.03%
12บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-2.44%2.44%2.44%2.04%2.04%2.04%2.03%1.98%1.95%1.95%
13กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้-1.68%1.46%0.77%0.77%0.68%
14กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-1.55%
15กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล-1.07%0.80%0.50%0.50%0.50%0.50%0.78%0.86%0.86%0.86%
16UOB LONG TERM EQUITY FUND-0.90%0.95%1.01%0.98%0.98%0.98%
17กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ-0.81%
18บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-0.77%0.77%0.63%0.89%0.89%0.90%0.79%0.91%0.98%0.98%
19นาย ปริญญา เธียรวร-0.60%0.72%0.72%0.73%0.96%0.89%0.99%0.98%1.12%1.18%
20กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล-0.60%0.70%0.88%0.64%0.78%0.63%
21กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส-0.59%
22กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30-0.55%0.67%0.87%0.99%0.99%0.99%
23กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-0.52%0.52%0.52%0.51%0.51%0.51%
24บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-0.51%
25กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-1.31%
26กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY-0.69%0.97%1.04%0.99%1.01%
27กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ-0.63%0.67%0.75%0.75%0.75%
28กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส-0.63%
29บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-0.61%1.02%1.02%0.94%0.84%0.98%
30กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล-0.50%0.51%0.66%0.79%
31กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ-0.71%
32กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-0.59%
33กองทุนเปิด เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY-0.85%0.71%0.78%0.78%
34บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (O) โดย บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด-0.65%
35กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว-0.56%
36กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม-0.74%0.74%0.74%
37กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-0.70%0.95%0.95%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3