BLA 32 ( 0.25 0.80% )

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ BLA “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
25-08-2557
1MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A.24.35%
2บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด13.14%13.14%13.10%13.06%13.05%13.03%13.03%13.03%13.03%13.03%
3ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7.66%7.66%7.64%7.63%7.62%7.61%7.61%7.61%7.61%7.61%
4บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)4.63%4.63%4.62%4.54%4.61%4.60%4.60%4.60%4.58%4.59%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3.98%1.38%1.67%1.54%1.76%1.91%2.28%2.40%2.70%3.10%
6นาย ชาตรี โสภณพนิช3.77%3.77%3.76%3.75%3.75%3.75%3.75%3.75%3.75%3.75%3.75%3.75%3.75%
7บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด3.71%3.71%3.70%3.70%3.69%3.69%3.69%3.69%3.69%3.69%
8บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด3.37%3.37%3.36%3.36%3.35%3.35%3.35%3.35%3.35%3.35%
9นายเชิดชู โสภณพนิช2.64%2.68%2.69%2.69%2.69%2.69%2.65%2.65%2.65%2.65%
10กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2.63%2.93%2.99%3.64%3.58%3.73%3.61%3.59%3.22%3.18%
11นายสมเกียรติ ลิมทรง2.41%
12นาย ชัย โสภณพนิช2.31%2.27%1.57%1.55%1.55%1.53%1.43%1.40%1.31%1.28%1.28%1.28%
13กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/252.23%2.23%2.22%2.31%2.20%2.12%1.98%1.98%1.70%1.69%
14นางนวลกมล ลิมทรง1.97%
15นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล1.91%1.91%1.90%1.90%1.90%1.90%1.90%1.90%1.90%1.90%
16กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ1.11%1.11%1.13%1.14%1.12%1.13%1.10%1.11%1.04%1.04%
17นายตรีทิพ อรุณานนท์ชัย0.99%0.99%0.97%0.91%0.91%0.78%0.78%0.78%0.81%0.81%
18กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0.64%0.59%0.59%0.63%0.65%
19กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด0.57%0.57%0.57%0.57%0.57%0.55%
20กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ0.54%0.58%0.59%0.67%0.66%0.70%0.74%0.74%0.67%0.68%
21นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์0.51%
22STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-24.36%24.28%24.26%24.24%24.21%24.21%24.21%24.21%24.21%24.21%24.21%24.21%
23ด.ช.ก้องภพ ลิมทรง-2.41%2.40%2.40%
24นางประไพวรรณ ลิมทรง-2.12%2.11%1.76%1.76%1.79%1.84%1.84%1.84%1.84%
25นาย ก้องภพ ลิมทรง-2.40%2.40%2.40%2.40%2.40%2.40%2.40%2.40%2.40%
26บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-0.61%
27SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED-0.66%0.66%0.66%0.66%0.66%0.66%
28กองทุนเปิด บัวแก้ว-0.56%0.58%0.51%
29นายสมชาย ลิ้มถิรคุณ-1.19%1.46%1.52%
30บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด-13.03%13.03%13.03%
31ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-7.61%7.61%7.61%
32บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)-4.60%4.60%4.60%
33บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด-3.69%3.69%3.69%
34บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด-3.35%3.35%3.35%
35บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-3.18%3.46%3.29%
36กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-3.06%3.06%2.15%
37นาย เชิดชู โสภณพนิช-2.65%2.65%
38นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล-1.90%1.90%
39นาง ประไพวรรณ ลิมทรง-1.84%1.84%
40กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-1.60%1.60%
41นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ-1.46%
42กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-1.00%1.00%
43นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย-0.81%0.81%
44กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-0.65%0.65%
45นาง สมหมาย ลิ้มถิรคุณ-1.53%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3