BWG 1 ( 0.05 6.49% )

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ BWG “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
15-05-255704-06-255805-04-255917-05-255912-05-256009-05-256110-05-256204-12-2562
1นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ5.38%5.09%5.30%5.22%4.78%4.78%4.78%4.78%
2นางจรัสศรี พงศ์พิโรดม4.35%-------
3นายวิทิต พงศ์พิโรดม4.03%-------
4น.ส.เอมิกา อังคณาสิริกุล3.89%1.73%1.46%-0.73%0.52%--
5นายอานนท์ชัย วีระประวัติ2.91%-------
6นายวิรัช พันธ์สุขุมธนา2.44%2.28%2.06%2.00%1.67%1.29%0.97%-
7นายธนดล รักษาบุญ2.25%1.63%2.33%-----
8นายปราโมทย์ พสวงศ์2.24%-------
9น.ส.มณีรัตน์ สดับ2.09%1.17%0.91%0.87%-0.99%--
10นายคเชนทร์ เบญจกุล1.99%-------
11นายสุชาติ เมฆทรัพย์1.98%1.13%1.64%1.35%0.72%---
12นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล1.32%-------
13นางสิรินยา พรประเสริฐสม1.27%-------
14นายบุญส่ง เจียรไพศาลเจริญ1.25%-------
15นายธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล1.18%1.13%1.25%1.30%1.26%1.44%1.57%1.53%
16นายพงษ์ศักดิ์ อัตถนันท์1.17%1.26%2.74%2.75%2.44%---
17นางสิริมา เนตรจารุ0.98%1.22%1.51%1.30%----
18นายอนุรักษ์ บุญแสวง0.98%-------
19นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์0.92%1.13%1.16%1.14%1.04%---
20นายเจริญชัย หวังธีระประเสริฐ0.91%-------
21นายกอบชัย ตันติวิวัฒนพันธ์0.83%-------
22นางสุจารี วิทยาศัย0.83%0.78%0.72%0.80%0.73%0.73%0.73%0.73%
23น.ส.วรักวงษ์ จันทร์ขจรตรีชู0.82%-------
24บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0.79%9.40%7.66%7.70%1.73%2.36%1.64%1.19%
25นายวรกร บุญลิขิตชีวะ0.77%-------
26น.ส.ภาวศุทธิ โชติกเสถียร0.73%-------
27นายนำชัย สุขสันติสกุลชัย0.71%-------
28นายอธิวัฒน์ พิพัฒน์ศิริขจร0.69%1.20%1.13%0.68%0.55%0.55%0.55%0.55%
29นายนัตติพงษ์ เทพมโนทัยสกุล0.68%-------
30นางสาริศา ประสงค์ดี0.67%-------
31นายวิทยา นราธัศจรรย์0.66%-------
32นายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล0.66%-------
33นายสรรพวรรธ วิทยาศัย0.66%0.78%0.78%0.86%0.79%0.79%0.79%0.79%
34นายกฤษณพงษ์ ตันติมงคลสุข0.65%-------
35น.ส. ลัดดา ศรีภาวินทร์0.63%0.65%0.65%0.66%0.61%0.68%-0.62%0.99%1.10%
36นายชัยพร เอี่ยมวสันต์0.60%0.57%0.53%0.52%0.53%0.53%0.53%0.53%
37นางมณฑิณี ว่องพยาบาล0.59%0.50%------
38นายอภิรเมธ อุตรวณิช0.57%-------
39นายสุพศิน ชุณหชัชวาลกุล0.54%-------
40นางประภาภรณ์ เชิงวิวัฒน์กิจ0.53%-------
41นายชาญชัย ตันติวิวัฒนพันธ์0.53%-------
42นายอดิศร ธนนันท์นราพูล0.53%-------
43MR.TADASHI KUNIMOTO0.53%0.50%------
44นายอรรณพ วรรณประเสริฐ0.52%-------
45นายกำพล วิระเทพสุภรณ์-4.94%4.37%4.30%3.71%---
46นายธนพล วิระเทพสุภรณ์-4.00%------
47นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร-2.56%--1.10%---
48STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-2.31%2.36%2.25%2.06%---
49นายธีระชัย รัตนกมลพร-2.00%------
50น.ส.พรเพ็ญ กรรณิกากร-1.69%3.00%1.76%1.17%---
51นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม-1.35%----1.30%1.25%
52นายธงชัย อัศวุตมางกุร-0.84%0.72%0.70%0.75%0.73%0.80%0.80%
53นายสุวิทย์ กิจสัมนางกูร-0.83%------
54นายดิลก ธนภัทร-0.75%0.50%-----
55น.ส.ชมวิว ยะสารวรรณ-0.68%0.61%0.60%----
56นายวรดิศ ธนภัทร-0.56%0.60%0.59%0.63%---
57นางอุมาพร ว่องวัฒนะสิน-0.55%------
58น.ส.สุนันทา เสือทรงศิล-0.53%0.50%-----
59นายสิทธิชัย มาธนชัย-0.52%------
60นายวิรัตน์ พลภาณุมาศ-0.51%0.56%0.55%----
61นายเจริญชัย แสงทองอร่าม-0.51%0.62%0.61%----
62นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย--0.81%0.80%----
63นายจิรายุ อุดมพรพฤฒิ--0.79%-----
64นายอิทธิพัทธ์ หวังพันธุ์ขจร--0.57%-----
65นายพีรพัฒน์ ศรีสกุลภิญโญ--0.52%-----
66นายก่อโชค แสงทองอร่าม---0.79%----
67นายศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์---0.51%----
68นายสุเมธ บุญบรรดารสุข---0.51%0.52%0.52%0.52%0.52%
69N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11----2.69%2.95%--
70CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH----2.30%2.30%2.30%2.30%2.30%2.30%2.12%
71CHASE NOMINEES LIMITED----1.08%---
72กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30----0.93%---
73นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล----0.88%0.57%0.56%0.56%
74นายภมร พลเทพ----0.84%---
75บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด----0.80%---
76นายประเสริฐ ลิ้มวิริยะเลิศ----0.66%0.68%--
77นายสุชัย วงศ์งามนิจ----0.52%0.84%1.15%1.20%
78นายสมชัย กมลรัตนพิบูล----0.52%1.04%1.04%1.04%
79บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จก.(มหาชน)-ทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อลูกค้า-----3.82%--
80N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC-----2.06%2.16%2.16%2.16%2.16%
81น.ส.ชฎาทิพย์ อัตถนันท์-----1.85%0.52%1.34%
82นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-----1.75%1.87%3.23%
83นางดาราณี อัตตะนันทน์-----1.57%1.57%1.57%
84THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED-----0.78%--
85นาย ทรงพล สรรเสริญปัญญา-----0.51%-0.52%0.57%
86นายเดชา คุปต์ถาวรฤกษ์-----0.51%0.52%0.65%
87BBHISL NOMINEES LIMITED------1.02%1.57%0.76%
88SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED------1.37%2.09%0.51%
89นายปธิกร แสงทองอร่าม------0.58%0.61%
90นายวิสันต์ เสถียรจริยวงศ์------0.56%0.56%
91EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT------0.53%0.55%0.55%
92นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ--------4.78%4.78%4.41%
93นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ--------3.61%4.50%5.84%
94น.ส. ชฎาทิพย์ อัตถนันท์--------1.65%0.52%
95นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล--------1.59%1.76%1.72%
96นาง ดาราณี อัตตะนันทน์--------1.57%
97นาง เยาวลักษณ์ ฉายศิริไพบูลย์--------1.25%1.07%1.12%
98บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด--------1.25%1.49%1.79%
99นาย สุชัย วงศ์งามนิจ--------1.20%1.25%
100นาย สมชัย กมลรัตนพิบูล--------1.04%1.04%
101นาย สมัคร มาลีวรรณ--------0.81%0.80%
102นาย ธงชัย อัศวุตมางกุร--------0.80%0.80%
103นาย สรรพวรรธ วิทยาศัย--------0.79%0.79%
104นาย เดชา คุปต์ถาวรฤกษ์--------0.78%
105นาง สุจารี วิทยาศัย--------0.73%0.73%
106น.ส. อรอุมา ศรีสุข--------0.70%0.63%
107นาย ปธิกร แสงทองอร่าม--------0.61%1.00%1.02%
108นาย วิสันต์ เสถียรจริยวงศ์--------0.56%0.83%
109นาย อธิวัฒน์ พิพัฒน์ศิริขจร--------0.55%0.55%
110นาย ชัยพร เอี่ยมวสันต์--------0.53%0.53%
111นาย สุเมธ บุญบรรดารสุข--------0.52%0.52%
112นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข--------0.55%
113น.ส. ปภัชญา อุ่นอนันต์--------2.89%
114นาย อิทธิพัทธ์ หวังพันธุ์ขจร--------1.56%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3