CHARAN 35 ( -4.25 -10.97% )

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ CHARAN “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
08-04-255708-04-255807-04-255907-04-256020-03-256120-03-2562
1นายสุกิจ จรัญวาศน์13.86%13.90%14.36%17.47%17.47%17.47%
2นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต9.00%8.98%8.98%8.98%8.98%8.98%
3นายกิตติ จรัญวาศน์5.77%5.77%5.77%5.77%5.77%5.77%
4นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์5.77%5.80%5.80%5.88%5.89%5.91%
5นายยงยุทธ จรัญวาศน์4.48%4.48%4.48%4.48%4.48%4.02%
6นางจินตนา จรัญวาศน์4.12%-----
7บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)3.99%3.99%3.99%4.82%4.82%4.82%
8นางเอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์3.89%3.89%3.89%3.89%3.89%3.89%
9นายนิพนธ์ จรัญวาศน์3.44%3.44%3.44%3.44%3.44%3.44%
10นายสันตินิรันดร์ เชาว์ประมวลกุล3.33%2.72%2.09%1.33%1.25%1.15%
11นายภานุวัฒน์ ฉันท์รุ่งกนก1.84%-----
12บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1.64%1.15%1.43%1.09%0.97%1.76%
13นายสิทธิชัย เกื้อเกียรติงาม1.50%1.38%1.08%2.38%0.78%4.32%
14นายสมชาย มหาสันติปิยะ1.33%1.50%1.50%---
15นายประชา ปริยวาทกุล1.27%1.25%1.25%1.25%1.25%1.25%
16น.ส.ณัฐวรรณ พิพิธเวช1.24%1.24%1.24%1.24%1.24%1.24%
17นายเอกศรัณย์ พิพิธเวช1.09%0.65%-0.53%0.51%0.51%
18ว่าที่ ร.ต.นันทชัย เหมือนพิทักษ์1.04%1.11%1.26%1.39%1.43%1.51%
19นางพิชญา บุญประสม พูลลาภ0.98%0.62%----
20บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)0.92%0.92%0.92%---
21นายเนตร จรัญวาศน์0.91%0.91%0.91%0.91%0.91%0.91%
22นายรักชัย ผาสุพงษ์0.83%-0.84%0.84%0.68%0.69%
23นางวราภรณ์ ผาสุพงษ์0.83%-----
24นายนพ จรัญวาศน์0.82%0.82%0.82%0.82%0.82%0.82%
25นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร0.75%0.83%0.83%0.83%0.83%0.83%
26HSBC TRINKAUS & BURKHARDT KOM-MANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN0.60%0.60%----
27นายวชิระ ทยานาราพร0.58%-----
28นายณัฏฐศาศ พิชญ์วงศ์เกษม0.58%1.03%0.60%0.62%0.62%0.62%
29นางขันทอง อุดมมหันติสุข0.58%-----
30นายจงกิจ งามเลิศชัย0.58%0.59%0.59%0.55%0.55%0.55%
31นายสรพงษ์ วัฒนาชูศักดิ์0.56%0.52%0.52%---
32นางอรสา โอภาสเสถียร0.52%-----
33นายชูศักดิ์ หวังลาวัลย์0.51%-----
34น.ส.ภัทรา จรัญวาศน์-3.35%3.05%---
35น.ส.ยุวดี กลีบบัว-1.22%----
36นายอาทิจ ตั้งกัลยานนท์-1.17%1.00%1.25%1.25%-
37นายวาณิช บัณฑิตย์นพรัตน์-0.88%----
38นายวิรัชสัณท์ ศิลปวิสุทธิ์-0.84%----
39กองมรดกนางวราภรณ์ ผาสุพงษ์ โดย นายรักชัยผาสุพงษ์-0.83%0.83%0.83%0.83%0.83%
40นายสันติ เต็มกุลเกียรติ--1.01%---
41นางพิชญา พูลลาภ--0.62%0.62%0.57%-
42นายวุฒิชัย จงพิพิธพร--0.62%0.63%0.62%-
43HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG--0.60%0.60%0.60%0.60%0.60%0.60%
44นายพิชัย ประโพธนิช--0.54%0.57%0.57%0.58%
45นายวรานนท์ บุญชนานันทกูด--0.52%0.62%0.67%0.67%
46นายสุชาติ ก่อตระกูล---0.92%0.84%0.85%
47นายปิติ เกื้อเกียรติงาม---0.83%1.25%1.25%
48น.ส.จันทนา เกื้อเกียรติงาม---0.83%0.83%0.83%
49นายเฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร---0.73%0.73%0.73%
50นายธณัฐ พันธศุภร---0.59%--
51น.ส.วีรดา เกื้อเกียรติงาม----4.92%3.33%
52นาย สุกิจ จรัญวาศน์------18.07%18.10%18.10%
53นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต------9.08%9.08%9.08%
54นาย กิตติพงศ์ จรัญวาศน์------5.98%5.98%5.98%
55นาย กิตติ จรัญวาศน์------5.77%5.77%5.77%
56บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)------4.82%4.82%4.82%
57นาย สิทธิชัย เกื้อเกียรติงาม------4.74%4.75%4.66%
58นาง เอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์------3.89%3.89%3.89%
59นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์------3.44%3.44%3.44%
60น.ส. วีรดา เกื้อเกียรติงาม------3.33%3.33%3.33%
61บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด------1.99%1.99%
62ว่าที่ ร.ต. นันทชัย เหมือนพิทักษ์------1.69%1.71%
63นาย ปิติ เกื้อเกียรติงาม------1.25%1.67%2.67%
64นาย ประชา ปริยวาทกุล------1.25%1.25%
65น.ส. ณัฐวรรณ พิพิธเวช------1.24%1.24%
66นาย อนุรักษ์ บุญแสวง------1.18%1.17%
67นาย สันตินิรันดร์ เชาว์ประมวลกุล------1.15%1.15%
68นาย วรานนท์ บุญชนานันทกูด------0.95%0.95%
69นาย สุชาติ ก่อตระกูล------0.93%0.93%
70นาย เนตร จรัญวาศน์------0.91%0.91%
71กองมรดก นางวราภรณ์ ผาสุพงษ์ โดย นายรักชัยผาสุพงษ์------0.83%0.83%
72น.ส. จันทนา เกื้อเกียรติงาม------0.83%0.83%
73นาย พนธ์ ฐิติพานิชยางกูร------0.83%0.83%
74นาย นพ จรัญวาศน์------0.82%0.82%
75นาย รักชัย ผาสุพงษ์------0.75%0.75%
76นาย ณัฏฐศาศ พิชญ์วงศ์เกษม------0.63%0.54%
77นาย พิชัย ประโพธนิช------0.60%0.60%
78CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH------0.56%0.56%
79นาย จงกิจ งามเลิศชัย------0.55%0.55%
80นาย เอกศรัณย์ พิพิธเวช------0.51%0.51%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3