CIG 1 ( -0.01 -1.37% )

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ CIG “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
01-04-255730-03-255829-04-255812-05-255915-07-255904-04-256002-04-256127-03-2562
1นายอารีย์ พุ่มเสนาะ13.55%9.43%9.43%9.87%10.45%10.82%11.19%11.19%
2นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ5.07%3.53%3.53%3.53%3.53%3.53%3.53%3.53%
3นางลินจง พิจิตรพงศ์ชัย2.16%-------
4นายฤทธิ์ณรงค์ คุณวัฒนาการ1.99%0.69%0.69%0.66%0.66%0.66%0.66%0.66%
5นายธีระ พุ่มเสนาะ1.99%1.39%1.39%1.39%1.39%1.39%1.39%1.39%
6นายชูรินทร์ ถิรางกูร1.87%1.11%1.12%1.17%1.34%1.31%1.28%1.28%
7นายสรรพาวุฒิ สุวรรณพงษ์1.23%0.51%0.61%1.11%1.41%0.93%1.00%1.04%
8นายไพโรตร์ แสงน้อย1.21%2.58%2.64%3.81%3.90%4.82%4.66%4.59%
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1.05%0.95%0.94%1.36%1.21%1.63%1.53%1.56%
10นางอำไพ หาญไกรวิไลย์1.00%-------
11นางอลิสา แสงน้อย0.98%2.72%2.66%2.56%2.56%3.27%3.72%3.63%
12นางกุลวรรณ ถิรางกูร0.86%-------
13น.ส.ลักษณา จริยวัฒน์สกุล0.85%-------
14นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์0.83%-------
15นายวงษ์สวัสดิ์ วงษ์สว่าง0.80%0.56%0.56%-----
16นายทนนท์ กิตติเมธี0.78%-------
17นายเขตต์ เจียรนัยศิลาวงศ์0.76%2.52%2.53%2.19%1.90%---
18นายเชษฐ เหมือนส้ม0.73%-------
19นายโกวิท หรรษ์หิรัญ0.73%-----1.56%1.82%
20นายกลวัชร ตั้งจารุ0.71%-------
21นายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์0.67%-------
22น.ส.อานา นิธิรักษา0.66%-------
23นายทรงชัย พิทักษ์เจริญวงศ์0.66%-------
24น.ส.พนม วงศ์ประดิษฐ์0.63%2.56%2.57%2.71%2.71%2.73%1.20%-
25นายประสงค์ คัดนภาพรชัย0.62%---0.51%0.56%0.56%0.56%
26นายไพโรจน์ เตชดนัย0.60%1.10%1.10%1.27%1.27%1.33%1.33%1.33%
27น.ส.นภัทร์ ดิษยบุตร0.58%-------
28นายภัทรพล อังคะเดชาชาติ0.57%-------
29นายวิชัย บุญวิทยาลิขิต0.57%-------
30นางยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง0.52%-------
31นายธวัช ตันติเมธ0.51%-------
32นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-5.48%4.85%-----
33นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์-3.06%3.06%3.02%2.72%1.78%--
34นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล-2.31%2.31%2.31%1.99%---
35นายพาโชค จันทร์พิทักษ์-2.24%2.24%2.24%2.24%2.24%--
36นางอารยา ตันธนสิน-1.73%1.73%1.84%1.84%1.84%1.84%-
37นายอังกูร เทพสาสน์กุล-1.57%1.57%2.53%2.65%2.77%2.65%1.24%
38นายณัฏฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล-1.54%1.70%1.70%1.70%1.70%--
39นายพาชัย จันทร์พิทักษ์-1.50%1.73%0.93%----
40นายสุทธินันท์ ประทีปพวงรัตน-0.96%1.00%1.20%1.20%1.20%--
41น.ส.หล้า มะโนจิตร-0.93%0.70%-----
42นายพงษ์พัฒน์ ชลคดีดำรงกุล-0.75%0.75%-----
43นายสุรจิตต์ ปานจันทร์-0.63%0.66%1.35%1.46%1.61%2.51%3.06%
44นายมาณพ ก่อธรรมฤทธิ์-0.53%0.51%-----
45นายพูนศักดิ์ ทองเสวต-0.53%0.66%0.85%0.88%1.05%1.05%1.06%
46น.ส.นิลวรรณ อุไรไพรวัน-0.52%0.52%-----
47นายพงศ์ธวัช ชีรณวาณิช-0.51%0.51%-----
48น.ส.อริสา พุ่มเสนาะ---2.74%3.26%6.72%9.08%9.60%
49น.ส.อัมพิกา พูลสวัสดิ์---0.58%0.73%0.92%0.92%0.92%
50นายชัยพร ครรชิตาวรกุล---0.57%0.57%0.57%0.57%0.57%
51นายธนกฤต นรสิงห์---0.51%0.51%--0.60%
52นายไพบูลย์ เผ่าทิตธรรม---0.51%0.54%0.65%0.90%1.07%
53นายสุชัย สถาพรชัยสิทธิ์----0.89%0.66%0.65%0.83%
54นางกมลทิพย์ ประกายวิสุทธิ์----0.50%---
55นายขจรเดช เชิงชวโน-----0.76%--
56นายสุรัตน์ ปราณีนรารัตน์-----0.66%0.93%1.26%
57นายณัฐพัชร์ หวังก่อเกียรติ-----0.53%0.53%0.53%
58นายพนัส อัสสวิโรจน์เรือง-----0.51%0.51%0.51%
59นางจินตนา ลีกิจวัฒนะ------0.94%1.46%
60น.ส.พัชรี เปี่ยมใย------0.70%0.88%
61นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์-------0.62%
62นายตรีรัตน์ ละอองพานิช-------0.60%
63น.ส. อริสา พุ่มเสนาะ--------12.10%12.10%
64นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ--------11.72%11.90%
65นาย สุรจิตต์ ปานจันทร์--------4.36%4.36%
66นาย ไพโรตร์ แสงน้อย--------3.96%1.53%
67นาย ทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ--------3.53%3.53%
68นาย โกวิท หรรษ์หิรัญ--------2.02%
69นาย พูนศักดิ์ ทองเสวต--------1.57%2.21%
70บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด--------1.57%1.58%
71นาย ธีระ พุ่มเสนาะ--------1.39%
72นาง จินตนา ลีกิจวัฒนะ--------1.39%
73นาย สุรัตน์ ปราณีนรารัตน์--------1.37%
74นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์--------1.35%
75นาย ไพโรจน์ เตชดนัย--------1.33%
76นาย สรรพาวุฒิ สุวรรณพงษ์--------1.33%
77นาย อังกูร เทพสาสน์กุล--------1.26%
78นาย ชูรินทร์ ถิรางกูร--------1.11%
79น.ส. อัมพิกา พูลสวัสดิ์--------0.92%
80นาย ไพบูลย์ เผ่าทิตธรรม--------0.90%
81น.ส. พัชรี เปี่ยมใย--------0.88%2.07%
82นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล--------0.85%6.08%
83นาย สุชัย สถาพรชัยสิทธิ์--------0.78%
84นาย วชิรศักดิ์ ดีวงกิจ--------0.73%
85นาย ฤทธิ์ณรงค์ คุณวัฒนาการ--------0.66%
86นาย ตรีรัตน์ ละอองพานิช--------0.65%
87นาย ชัยพร ครรชิตาวรกุล--------0.57%
88นาย ประสงค์ คัดนภาพรชัย--------0.56%
89นาย ณัฐพัชร์ หวังก่อเกียรติ--------0.53%
90นาย ประสาท ยูนิพันธุ์--------1.93%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3