CWT 4 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ CWT “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
25-03-255724-03-255821-05-255817-03-255916-03-256004-05-256115-03-256217-10-2562
1นายวีระพล ไชยธีรัตต์22.49%21.60%21.60%21.33%19.93%19.93%20.21%21.00%
2บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด16.11%17.87%17.87%17.60%16.45%16.45%17.27%17.27%
3นายวิทยา นราธัศจรรย์2.31%2.72%2.65%1.55%2.10%2.10%2.06%2.06%
4นายยุทธนา พันธ์รัตนมงคล1.96%-------
5นายสุรัช พัฒนวงศ์ยืนยง1.83%1.75%1.75%1.89%1.36%1.04%0.60%-
6นายปัณณกุนท์ วัฒนาอุดม1.58%-------
7นายสุทธิพงศ์ ชลวิไล1.58%1.11%------
8นายสาธิต รุ่งเรืองฤทธิ์1.35%0.96%0.97%1.22%0.89%0.91%1.00%1.05%
9นายบุญชัย ไชยธีรัตต์1.25%-------
10นายสมชัย มงคลศรีนิยม0.98%0.54%0.54%-----
11นายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์0.97%0.51%0.51%0.86%0.77%0.63%0.62%0.62%
12นายอดิวิศว์ อังศธรรมรัตน์0.91%-------
13นายเกียรติศักดิ์ หาญพานิช0.74%-------
14นายชัยยุทธ คุณธีรประเสริฐ0.69%-------
15บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0.63%1.11%1.75%0.67%0.60%0.88%-0.52%0.63%0.84%2.31%
16นายไชยา สกุลชัยวาณิชย์0.58%-------
17นายอุดม คณาศรีนุวัติ0.54%-------
18นายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล-1.88%1.61%1.26%----
19นางกิมไน้ ไชยธีรัตต์-1.49%1.49%-----
20น.ส.สุธีรา ศิลลา-1.31%1.30%0.58%----
21นายวัลลภ แจ่มวุฒิปรีชา-1.11%------
22นายธีรเสฏฐ์ มโนเกษมสันต์-1.03%1.11%2.02%1.79%1.95%1.64%1.64%
23นายประพันธ์ ครรชิตาวรกุล-0.64%0.64%1.17%2.70%3.42%3.00%3.00%
24นายธนาพันธ์ ประเสริฐรุ่งเรือง-0.64%0.71%-----
25นายธวัชชัย ตรีสุขเกษม-0.61%0.61%-----
26นายสำราญ จิตร์รังษี-0.54%0.54%0.89%0.78%0.78%0.77%0.77%
27นายนพอนันต์ วงศ์ศุภวัฒนะ-0.53%------
28น.ส.โสพิศ ภูสนาคม-0.53%------
29น.ส.สุนี อนันตประกร-0.53%0.53%-----
30นางศิริภัสสร ไชยธีรัตต์-0.52%------
31นายพลเสฏฐ์ เตือนกุล-0.52%0.59%-----
32นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล---2.56%6.49%5.90%6.21%6.25%
33นายพฤทธิ์ นราธัศจรรย์---1.66%1.62%1.62%1.59%1.59%
34นาย ณพพร วงศ์นภากาญจน์---0.61%---0.57%0.58%0.62%0.67%
35น.ส.เยาวเรศ ธงสิบเก้า---0.60%0.66%---
36นางปุญณิศา พะเนียงทอง---0.56%----
37UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED----4.85%4.85%4.76%4.76%4.76%4.76%4.76%4.76%
38นายปราโมทย์ พสวงศ์----1.45%---
39น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ----1.03%1.16%1.14%1.14%
40น.ส.บุญธิดา เจริญสวัสดิ์----0.78%0.69%0.76%-
41น.ส.ศิรพรรณ อ่อนอรรถ----0.57%0.55%0.56%0.56%
42นายเพ่งเพียร เหล่ากำเนิด-----4.09%4.96%4.96%
43นางนิธิมา เหล่ากำเนิด-----2.24%2.47%2.47%
44น.ส. ปัทมกร บูรณสิน-----0.97%0.99%0.99%0.99%0.99%0.98%
45นายราเชน กฤษราลัมณ์-----0.65%3.02%3.02%
46น.ส.สุพรรณี ชาญประเสริฐ-----0.57%--
47นายปารเมษฐ์ จิรัสย์โสภณ------0.63%0.63%
48นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล-------0.82%1.30%1.30%1.31%
49นาย วีระพล ไชยธีรัตต์--------21.00%21.00%21.00%21.00%
50บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด--------17.27%17.27%17.27%17.27%
51นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล--------6.31%6.31%6.31%6.93%
52นาย เพ่งเพียร เหล่ากำเนิด--------4.96%4.96%3.25%1.35%
53นาย ราเชน กฤษราลัมณ์--------3.04%3.04%3.04%
54นาย ประพันธ์ ครรชิตาวรกุล--------3.00%3.00%3.00%
55นาง นิธิมา เหล่ากำเนิด--------2.47%2.47%2.47%2.48%
56นาย วิทยา นราธัศจรรย์--------2.06%2.06%2.06%2.06%
57นาย ธีรเสฏฐ์ มโนเกษมสันต์--------1.64%1.64%1.64%1.64%
58นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์--------1.59%1.59%1.59%1.59%
59น.ส. จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ--------1.18%1.15%1.16%
60นาย สาธิต รุ่งเรืองฤทธิ์--------1.11%1.12%1.16%
61นาย สำราญ จิตร์รังษี--------0.77%0.77%0.77%
62นาย ปารเมษฐ์ จิรัสย์โสภณ--------0.63%0.63%1.25%
63นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์--------0.62%0.62%0.59%
64น.ส. ศิรพรรณ อ่อนอรรถ--------0.57%0.58%0.58%
65น.ส. อัจฉรา วิสุทธิแสงทรัพย์--------0.50%0.50%
66น.ส. สุพรรณี ชาญประเสริฐ--------0.58%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3