DCORP 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ DCORP “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
02-07-2557
1นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ34.66%
2นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ6.25%
3นางภักษญา สิงห์ทอง4.05%
4บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก3.74%
5น.ส.วิณพา รัตนากิตติ์3.10%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2.64%1.41%2.79%2.24%1.66%
7นายเกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล2.15%
8น.ส.อกนิฏฐ์ โสภณสิริรักษ์1.93%0.62%
9นายศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ1.69%
10นายฐานุพงศ์ สุขเจริญไกรศรี1.50%
11นายชาญชัย โสภณสิริรักษ์1.08%
12นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร1.03%
13นางจารุวรรณ จงพิพัฒนสุข0.97%
14น.ส.ภัฑริกา คงบุญ0.90%
15นายสมิง รอดรัตษะ0.85%0.55%
16นายประสิทธิ์ มากุลสวัสดิ์อุดม0.77%
17นางณัชชารีย์ ชลัมพุชจิรานนท์0.74%0.53%0.54%
18น.ส.กัณฐิยา พรฉัตรโชคชัย0.73%0.63%
19นายเอนก มะสมโพธิ์0.66%
20น.ส.กรวรรณ ใจวันดี0.60%
21นายพนม ควรสถาพร0.55%
22น.ส.สุชาดา ฉายสิทธิ์0.52%
23บริษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จำกัด-17.50%
24นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์-16.80%6.87%
25นายธนา เบญจาทิกุล-4.55%
26นายชูเกียรติ รุจนพรพจี-3.30%
27UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED-2.79%3.62%3.40%3.40%
28นายชัยยุทธ ทวีปวรเดช-2.07%
29นายวรพจน์ หิรัณย์ภิวงศ์-1.85%1.41%
30นายวสันต์ บุญสิริสกุล-1.65%
31นายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย-1.46%4.12%0.86%
32นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา-1.12%3.95%
33นายสมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล-0.95%
34พลตรีหญิงศรีกัญญา ทองใบใหญ่-0.91%
35นายศรัณย์ ชินสุวพลา-0.87%
36นายอธิภู ลือชัยชนะกุล-0.84%1.37%
37น.ส.กัญญาพร หงษ์ศิริกุลกิจ-0.78%
38นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย-0.76%
39นายอานนท์ชัย วีระประวัติ-0.76%0.99%
40นายอัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง-0.69%1.86%
41นายอธิษฐาน ตีระวนินทร-0.66%
42นายพันธุ์เทพ อึ้งอธิยุต-0.64%0.67%0.73%
43นางเทวี เกริกฤทธิ์วณิช-0.62%0.88%0.61%
44นายพิรกร ทองใบใหญ่-0.50%
45นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์-4.52%4.26%
46นายพิศิฐพงศ์ วงษ์ทองดี-3.41%
47นายบุญชัย เกษมวิลาศ-2.75%9.34%9.34%
48นายอุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร-2.57%7.21%7.21%
49น.ส.สุนันท์ งามอัครกุล-2.39%4.63%4.90%
50น.ส.นลินภัสร์ กิตติสุรีย์ธร-2.01%2.65%2.64%
51นายเสถียร พรยืนยง-1.72%1.73%1.70%
52นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล-1.63%1.70%1.70%
53น.ส.ศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล-1.60%3.73%4.47%
54น.ส.เสาวณีย์ แซ่ฉั่ว-1.45%
55นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์-1.36%0.51%
56นายกันต์พจน์ กิตติรัฐศิริ-0.94%
57นายดล เหตระกูล-0.90%0.85%
58น.ส.เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต-0.90%0.85%
59น.ส.พนิดา แซ่ฉั่ว-0.90%
60นายสุรเชษฐ์ ทิมสกุล-0.89%0.68%0.68%
61นายศักดิ์ระพี ตีระวนินทร-0.80%0.77%
62พ.ญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ์-0.72%
63นายโอฬาร ดวงปัญญาสว่าง-0.70%
64นางสุรัสวดี แก้วกาญจน์วิเศษ-0.69%0.51%0.51%
65นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์-0.67%
66น.ส.สิริน คงอุดมสิน-0.67%
67นางกานดา พรยืนยง-0.60%0.64%0.98%
68นายโชติชัย เจริญงาม-0.59%0.57%
69น.ส.วศินี นรมัตถ์-0.56%0.53%0.53%
70นายจักรวีร์ ชัยดำรงเลิศ-0.51%
71นายเมธี ศุภโชคอวยชัย-0.51%
72นายณัฐพล เกษมวิลาศ-4.88%4.99%
73นางมันทนา วงศ์อริยะกวี-2.21%2.47%
74นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์-2.17%
75น.ส.ณัฐรวี วงศ์อริยะกวี-1.74%1.74%
76นายพรพงษ์ เพชรล้ำ-1.14%1.58%
77น.ส.ภัทธิรา เอี่ยมโกมุท-1.07%1.40%
78น.ส.ศุภลักษณ์ แพบรรยง-0.85%0.85%
79นายอภิเชฐ ปุสรี-0.77%
80นายสิทธิชัย หงส์ศิลาทอง-0.64%0.64%
81นายธงชัย อัศวุตมางกุร-0.63%0.63%
82น.ส.กิ่งกมล เกษมวิลาศ-0.62%1.52%
83นายกำธร วังอุดม-0.58%0.63%
84นายนท เกริกฤทธิ์วณิช-0.58%
85นายชายน้อย เผื่อนโกสุม-0.56%0.56%
86น.ส.อรนุช ธนาวุฒิวัฒนา-0.54%2.85%
87นายเมตต์ ศรีนราวัฒน์-0.51%
88นายกฤษณ มรกต-0.50%
89นายธวัช ธนาวุฒิวัฒนา-3.48%
90นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา-3.41%
91น.ส.นีรชา ปานบุญห้อม-0.85%
92น.ส.พนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชัย-0.51%
93นาย บุญชัย เกษมวิลาศ-16.83%16.83%
94น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล-12.63%9.83%
95นาย อุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร-8.88%8.88%
96น.ส. ศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล-6.91%6.91%
97นาย ณัฐพล เกษมวิลาศ-6.15%6.15%
98นาย ธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา-4.42%4.42%
99นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา-4.28%4.28%
100นาย ชัยพร จารุจันทนากุล-4.19%4.19%
101น.ส. อรนุช ธนาวุฒิวัฒนา-3.51%3.51%
102น.ส. นลินภัสร์ กิตติสุรีย์ธร-3.26%3.26%
103นาง มันทนา วงศ์อริยะกวี-2.76%2.76%
104น.ส. ณัฐรวี วงศ์อริยะกวี-2.15%2.15%
105นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล-2.10%2.10%
106น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศ-1.87%1.87%
107น.ส. ศุภลักษณ์ แพบรรยง-1.05%1.05%
108บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-0.74%0.72%
109นาย เสถียร พรยืนยง-0.70%0.70%
110น.ส. สุนี แซ่โง้ว-0.66%0.80%
111นาย พรพงษ์ เพชรล้ำ-0.63%0.63%
112น.ส. ภัทธิรา เอี่ยมโกมุท-0.57%0.57%
113น.ส. สิริรัชฏ์ อิ่มบู่-2.80%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3