IRCP 2 ( -0.05 -2.79% )

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ IRCP “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
04-04-255727-03-255827-11-255805-04-255910-04-256020-03-2561
1นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์9.86%5.70%5.72%5.72%4.93%0.93%
2นายดล เหตระกูล6.84%6.84%6.79%6.79%6.79%6.79%6.79%
3นายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ5.23%2.62%1.97%-0.98%-
4บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)3.53%1.51%1.50%1.50%--
5นายแดน เหตระกูล2.28%4.45%3.84%3.84%4.39%4.39%4.39%
6นายนเรศ โต๊ะสงวนพันธ์1.82%0.74%0.90%0.94%--
7นายประชา เหตระกูล1.71%3.99%3.96%3.96%2.88%2.88%2.88%
8นายประเสริฐ รวมภักดีกุล1.62%1.78%1.77%1.77%1.97%1.38%1.38%
9นายศุภกร ถิรโรจน์กุล1.45%-----
10นางวิไล ปิ่นเกรียงไกร1.24%-----
11นายวชร ตัณศิริชัยยา1.14%-----
12บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1.10%1.17%0.75%0.80%0.87%0.91%1.11%
13นายธนกร กิจยโภค1.08%1.64%0.96%1.18%--
14นายศรีศักดิ์ ซื่อภักดี1.08%-----
15น.ส.ทวีพร กีรติอดิศัย0.91%-----
16นายวิศิษฏ์ อัศยะธรรมานนท์0.90%0.71%0.59%1.12%--
17นายสุเทพ ตันนิรัตน์0.89%-----
18น.ส.วนิดา กิจยโภค0.86%1.43%1.06%1.07%--
19น.ส.ดวงกมล ลิมานันท์0.86%1.67%----
20นายวีระ ศุภราทิตย์0.83%-----
21นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า0.80%-----
22พลเอกอนุสรณ์ เทพธาดา0.75%-----
23นางมณีรัตน์ นวรัตนไพบูลย์0.72%0.61%0.59%0.59%0.59%0.59%0.59%
24นายสิทธิชัย วงศ์ภัทรวรกุล0.70%-----
25นายจิรายุ อุดมพรพฤฒิ0.69%-----
26นางภัณฑิรา ณ นคร0.68%-----
27นางมณ๊รัตน์ ศรีมาน้อย0.66%-----
28CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.0.65%-----
29นายสมพงษ์ โกศัยพลกุล0.57%0.75%0.51%0.73%--
30นายเอนก บุญสัมพันธ์กิจ0.55%-----
31นายกิตติโชติ หริตวร0.54%-----
32นายประจักร บุญส่ง0.52%-----
33น.ส.เจริญศรี อรุณปราการ0.51%-----
34นายสุรศักดิ์ สุขเจริญไกรศรี0.51%-----
35นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์0.51%-----
36นายณรงค์ ฐานุธรรมกุล-2.95%2.62%2.65%2.11%2.11%2.11%
37นายพิสิษฐ์ อาชามงคล-0.99%1.12%0.58%--
38นายรวิชญ์ ธรรมสุจริต-0.81%0.73%0.74%--
39บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)-0.71%0.58%---
40นายสหทัศน์ นันทสุภา-0.71%----
41นายอุดม คงคาเพชร-0.71%0.75%0.63%--
42นายทรงศักดิ์ เกษมทรัพย์-0.70%----
43นายกฤช พนารัตน์-0.67%----
44น.ส.นภัสวันต์ ปวโรภาส-0.60%----
45นายปิยะ ภิรมย์ภักดี-0.57%0.57%0.57%--
46น.ส.จารวี โลกวิทวัส-0.53%1.12%1.12%1.12%1.12%1.12%
47นายโยธิน ธาราหิรัญโชติ-0.53%0.68%0.68%--
48นายวิพล ตรีมงคลโชค-0.51%----
49นายกิตติพงษ์ ภัทรชัยกุล--1.12%1.12%1.18%-
50นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม--0.88%1.00%0.86%1.00%0.60%
51น.ส.โสพิศ ภูสนาคม--0.83%---
52นางเกศรา มานะศิลป์--0.81%1.03%0.65%0.83%
53นายเทียนชัย ฤชุเศรษฐ์--0.71%0.73%0.79%-
54นายวริศ โพธิ์อบ--0.68%0.68%--
55นางแจ๋ว ภูสนาคม--0.59%---
56นายสุรพงษ์ ภูสนาคม--0.59%---
57นายสกน ธีระกุล--0.57%0.55%0.53%-
58นายลือชา โพธิ์อบ--0.53%0.81%--
59นายวีร์วัสส์ งานสำเร็จ---0.91%--
60นางนิภา เดชชาญชัยยุทธ---0.79%--
61นายนพรัตน์ อาชวกุลเทพ---0.59%0.81%0.81%0.81%
62นางสุจินดา อัศยะธรรมานนท์---0.56%--
63นายไพทูรย์ มานะศิลป์---0.54%--
64นายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ----2.02%1.38%1.38%
65นายสุทรรศน์ โสภณวัฒนกิจ----0.94%-
66นายพูลศักดิ์ โฆษิตนันทกุล----0.91%1.10%1.06%
67บริษัท สัจจะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน )----0.82%-
68นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต----0.65%6.28%7.48%
69นายอนุพงศ์ บุญอนันตพัฒน์----0.61%0.75%1.10%
70น.ส.เกตุกานต์ โตการัณยเศรษฐ์-----1.24%
71น.ส.สุจินต์ สิงห์สมบุญ-----1.03%
72นายอนันต์ อัครพุทธิพร-----0.83%1.16%
73นายยงยุทธ พัวประเสริฐ-----0.68%1.17%
74นางสุภา ยั่งยืนสุนทร-----0.62%0.68%
75นายปานสิน ฮั่นตระกูล-----0.55%0.79%
76นายวศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์-----0.51%0.57%
77น.ส.ฌญา ศุขจรัส-----0.51%
78นายพัลลภ บวรพัฒนานนท์------0.85%
79นายบุญมี จิตรใจ------0.59%
80นาย ประชา เหตระกูล------9.66%9.66%9.66%
81นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต------7.51%5.11%
82นาย แดน เหตระกูล------4.39%4.39%4.39%
83นาย ณรงค์ ฐานุธรรมกุล------2.11%2.11%2.11%
84นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ------1.38%1.38%1.38%
85นาย ประเสริฐ รวมภักดีกุล------1.38%1.38%1.38%
86นาย อนันต์ อัครพุทธิพร------1.24%1.24%
87บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด------1.21%0.90%
88นาง รมณีย์ บุญอนันตพัฒน์------1.18%1.18%
89นาย ยงยุทธ พัวประเสริฐ------1.17%1.59%1.59%
90น.ส. จารวี โลกวิทวัส------1.12%1.12%
91นาย พูลศักดิ์ โฆษิตนันทกุล------1.06%1.06%
92นาย พงษ์ศักดิ์ ตั้งประเสริฐ------1.02%1.15%
93นาย พัลลภ บวรพัฒนานนท์------0.89%0.89%
94นาย นพรัตน์ อาชวกุลเทพ------0.81%0.81%
95นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร------0.68%
96นาย ปฤษฎี เจนครองธรรม------0.63%0.96%
97นาย บุญมี จิตรใจ------0.59%0.59%
98นาง มณีรัตน์ นวรัตนไพบูลย์------0.59%0.59%
99นาย วศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์------0.57%0.57%
100นาย กังวาล กุศลธรรมรัตน์------0.51%0.51%
101นาย พศิน เก้าพัฒนสกุล------0.51%0.94%
102น.ส. ณิศศา ธีรชนวัฒนา------1.22%
103นาย ยุทธพงษ์ ชูประเสริฐ------0.71%
104นาย คณิน อมรตระกูล------0.58%
105นาย สิทธิกร จิตปรีดากร------0.50%
106นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ------4.37%
107น.ส. สุดารัตน์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ------3.36%
108น.ส. พิชญฎา พงษ์นุเคราะห์ศิริ------2.37%
109นาย ณฐพล เดือนสว่าง------1.40%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3