MAX 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ MAX “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
07-03-2557
1น.ส.ปัญญดา พลอยประพัฒน์15.69%
2นายศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี8.95%
3นายชำนิ จันทร์ฉาย5.45%0.50%
4นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล3.29%
5น.ส.นาตยา อรรคนันท์2.31%
6นายกำแหง หุ่นหิรัณย์สาย1.85%0.86%0.86%0.86%
7นางวรณัน เลิศกุลธรรม1.64%
8นางวัชรีย์ ฐิติภาณุเวช1.48%
9นายวุฒิพงศ์ ประจงการ1.12%
10นายทวี จิตรกุลเดชา1.09%
11นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล1.09%
12น.ส.นงนุช วารีย์1.09%
13นายอัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล0.97%
14นายสมโภชน์ ปลื้มพรพรหม0.85%
15นายสาธิต พละเลิศ0.82%
16นายสมพร จารุสินธ์ชัย0.82%
17น.ส.จิตสุภา บุญทราพงษ์0.65%
18นายขจรยศ ดุลยโกเมศ0.60%
19นายพงศ์ธร ชาญวณิชชากุล0.56%
20น.ส.จันทิรา อาษานอก0.55%
21นายเอกวิชญ์ กมลเทพา0.55%
22นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ-60.50%28.97%18.23%8.48%5.40%
23บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-2.19%2.51%3.26%3.66%4.42%4.64%
24UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED-0.95%2.81%
25นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ-0.78%0.96%1.69%1.69%1.12%1.12%
26นายสมชาย อโณทัยยืนยง-0.60%0.76%0.86%1.76%5.36%5.36%
27นายประสิทธิ์ พฤกษาพรพงศ์-0.58%0.71%0.71%
28CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH-10.10%10.10%
29STATE STREET BANK EUROPE LIMITED-4.99%
30นายปกรณ์ ธีรธำรง-3.66%1.91%2.60%2.60%
31BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS-2.95%
32นายวีระ วินิตจรัส-1.75%
33บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-1.37%2.29%1.85%2.25%2.19%
34น.ส.กาญจนา อิทธิวิทยาธร-1.01%1.01%
35น.ส.จันทร์เพ็ญ พัฒเจริญ-0.99%
36นายสมศักดิ์ สถิตย์สุขเสนาะ-0.93%
37นางอิสรีย์ บรมกิจอนันต์-0.83%
38นายจำนงค์ พุทธิมา-0.80%0.53%5.59%5.75%
39น.ส.จุติรัตน์ ชาติภิญโญ-0.57%
40น.ส.อฑตยา นิลทองคำ-0.51%0.52%
41นายภควันต์ วงษ์โอภาสี-2.22%2.22%3.72%
42นายก่อโชค แสงทองอร่าม-1.30%
43นางไพพรรณ สิริเวชกุล-0.88%0.69%
44นายสมยศ วงษ์ทองสาลี-0.87%2.29%
45น.ส.รินนภา คุณะวัฒน์สถิตย์-0.75%
46น.ส.ศิริพร คำมา-0.71%
47นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม-0.71%
48นายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์-0.66%0.66%
49นายประวิทย์ สันติสัมพันธ์-0.66%
50น.ส.กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม-0.64%
51นายอุเทน ชาติภิญโญ-0.61%
52THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR-4.79%
53นายปกรณ์ มงคลธาดา-2.37%1.84%2.34%
54นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร-1.46%
55น.ส.กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์-1.21%1.26%0.90%
56นายสุพจน์ ตั้งเลิศสัมพันธ์-0.61%0.57%
57นางพิมรัตน์ วสุวัฒนไพศาล-0.50%
58น.ส.รณิดา บูรณสัจจะ-0.50%
59MR.JOSEPH LEE BOON LENG-4.74%4.74%
60นายไพศาล เกษมศิรินาวิน-0.86%0.86%
61บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)-0.57%
62นายธรรมนูญ บูรณสัจจะ-0.55%
63นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์-0.54%0.54%
64น.ส.พจนีย์ เดโรจวัลย์-0.53%0.53%
65นางพรรณทิพา เศษธะพานิช-4.54%
66น.ส.ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช-2.23%
67กองทุน ประกันวินาศภัย-0.57%
68น.ส. อรอร อัครเศรณี-7.76%
69นาย จำนงค์ พุทธิมา-5.46%4.81%
70นาย สมชาย อโณทัยยืนยง-5.36%5.36%
71MR. JOSEPH LEE BOON LENG-4.74%4.74%
72บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-4.69%2.16%
73นาย ปกรณ์ ธีรธำรง-2.69%2.46%
74บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-2.36%
75นาย สมยศ วงษ์ทองสาลี-2.29%2.29%
76นาย ปกรณ์ มงคลธาดา-1.34%
77นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ-1.12%1.12%
78น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์-0.90%
79นาย กำแหง หุ่นหิรัณย์สาย-0.86%0.86%
80นาย ไพศาล เกษมศิรินาวิน-0.86%0.86%
81นาง อรพิน พิพัฒน์วิไลกุล-0.65%4.27%
82กองทุน ประกันวินาศภัย-0.57%0.57%
83นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์-0.54%0.56%
84น.ส. พจนีย์ เดโรจวัลย์-0.53%0.53%
85MISS CHIN JUDIANA S P-2.15%
86นาย ประพัฒน์ กระต่ายเพ็ชร์-0.54%
87นาย สุวัฒน์ จตุรงค์พลาธิปัต-0.50%
88น.ส. ณฤดี อนุสสรราชกิจ-0.50%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3