META 1 ( 0.01 1.32% )

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ META “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
08-07-255713-03-255807-05-255812-05-255906-06-256031-07-256125-03-256202-07-2562
1นายโสรัจ โรจนเบญจกุล8.46%8.46%8.46%5.49%5.62%3.81%3.81%3.81%
2น.ส.บุศรินทร์ เพื่อนพึ่งได้3.56%3.23%3.19%1.45%0.94%---
3นายวิชัย วชิรพงศ์3.30%--4.52%4.38%1.48%1.37%1.27%
4นายสมชาย สิริสถาวร3.25%1.69%1.79%2.00%2.11%1.33%0.97%0.97%
5นางเกษมศรี วรรณโรจน์3.20%3.32%3.88%2.05%2.01%---
6นายณัฐภณ โทณะวนิก2.89%3.31%3.31%1.32%----
7นายวสันต์ เต็มแสวงเลิศ2.88%2.08%2.00%0.86%0.60%---
8นายกุลทีป พิชิตสิงห์2.83%1.93%------
9นายสุพจน์ วรรณโรจน์2.65%2.45%3.96%2.08%1.85%0.74%--
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2.49%1.85%1.65%0.83%1.68%1.55%--
11นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล2.03%1.81%0.99%0.53%0.53%---
12นายสมชาย จงวัฒน์ผล1.89%1.35%0.87%0.68%0.92%0.62%0.64%0.64%
13นายไพบูลย์ เธียรพิริยะตระกูล1.47%1.47%1.47%1.05%1.05%0.68%0.68%0.68%
14นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์1.38%-------
15นายธนทรัพย์ ดวงแสงทอง1.37%1.34%1.32%0.65%0.72%0.51%0.51%0.53%
16น.ส.เมรี รัตนราชชาติกุล1.26%-------
17น.ส.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์1.26%1.15%1.15%-----
18นางพัสวี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา1.13%-------
19นายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์1.07%1.09%1.06%0.50%0.50%0.99%1.02%1.02%
20นางขันทอง อุดมมหันติสุข1.04%-------
21นายสินโชค พิริโยทัยสกุล0.92%-------
22นายกนก จันทนโรจน์0.88%-----0.53%0.62%
23น.ส.จิตสุภา บุญทราพงษ์0.85%-0.68%2.15%----
24นายเจษฏ์ วนพงศ์ทิพากร0.76%0.82%0.82%-----
25นายณัช หวังมหาพร0.74%-0.60%0.97%0.79%0.51%--
26น.ส.นุชรา เชื้อประสาท0.72%0.63%------
27นางพรชุรี สกุลเรืองรักษ์0.66%0.66%0.66%-----
28นายวรจักร บัณฑุวงศ์0.66%0.66%0.66%-----
29นายปิยภัสสร์ ดรจันแดง0.63%-------
30นายทันศักดิ์ วงค์เทียนชัย0.62%0.62%0.62%-----
31นายกฤตสัมพันธ์ พัฒนพิโดร0.57%0.63%0.52%-----
32น.ส.สุกัลยา ผาลี0.50%0.50%0.50%-----
33น.ส.จิตตกานต์ จันทนโรจน์-0.95%1.18%0.52%----
34นายมานัส กำเหนิดงาม-0.82%------
35นายสมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย-0.71%------
36นายพิรัตน์ เขาแก้ว-0.61%------
37นายพีรสันต์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์-0.59%------
38นายขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า-0.59%0.74%-----
39นายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ--3.48%1.54%----
40ว่าที่ ร.ต.วิสาร วิวรรธนไกร--2.28%-----
41นายณรุจ วิวรรธนไกร--1.22%1.66%2.27%3.30%5.09%5.05%
42นายภวดล เกลียวอรรคเดช--1.18%-----
43นายปิยวัฒน์ ยงสวัสดิ์วาณิชย์--0.94%-----
44นายทิพย์ ดาลาล--0.78%-----
45น.ส.พิชัญญา กัญจนาภรณ์--0.71%0.60%----
46นายวีรชัย เครือหงษ์--0.65%-----
47นายพรพินิจ พรประภา--0.64%0.71%0.54%---
48นางนิสากร ฉายแก้วโปร่ง--0.59%-----
49นางสาวิณี สินธู--0.56%-----
50นายประโยชน์ สุขศรีการ--0.54%-----
51นายกมลชัย วงศ์มหเจริญ--0.54%-----
52นายโสตถิชนม์ ตันนาภัย--0.53%-----
53PLANET ENERGY HOLDINGS PTE. LTD.---10.31%10.31%6.72%6.72%6.72%3.70%3.70%3.70%
54ว่าที่ร้อยตรีวิสาร วิวรรธนไกร---3.43%----
55นายจักรพันธุ์ วชิรพงศ์---2.62%----
56นายบดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์---2.03%4.08%3.71%3.71%3.71%
57นายพิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ---1.78%1.67%1.79%2.36%2.20%
58น.ส.ภรณี เมฆดำรงแสง---1.60%0.65%-1.14%1.14%
59นายฤทธี กิจพิพิธ---1.50%1.45%0.95%0.96%0.96%
60น.ส.หทัยชนก วชิรพงศ์---1.47%1.48%0.96%0.96%0.96%
61น.ส.กชกร วชิรพงศ์---1.42%1.23%0.80%0.80%0.80%
62นางวลัยพร สมภักดี---1.01%----
63นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์---0.94%----
64นายประกาสิทธิ์ พรประภา---0.83%0.83%0.54%0.54%0.54%
65นายฐิติ กิตติพัฒนานนท์---0.78%----
66นายชวินธร คุณากรปรมัตถ์---0.63%----
67น.ส.ปัณฑารีย์ เทียนชัยกุล---0.63%----
68น.ส.จันทพร นิยมปีติกุล---0.63%----
69นางศรัณย์รัชต์ สิมะวานิชกุล---0.53%0.53%---
70นายวิสาร วิวรรธนไกร----1.12%---
71น.ส.มณทิกา มงคลนาวิน----1.03%0.65%1.75%1.39%
72กองทุนเปิด โซลาริส ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 #2----1.02%---
73นายนพพล วชิรพงศ์----0.83%0.54%0.54%0.54%
74นายวชร ตัณศิริชัยยา----0.72%---
75น.ส.ทิตานัน หรุ่นเริงใจ----0.63%5.53%5.37%5.49%
76นายพรชลิต นันทชัยพร----0.61%---
77นางพัชราวลัย ชัยปาณี----0.57%---
78นายรุ่งโรจน์ ประชากริช----0.53%---
79นางสลิล สุญาณเศรษฐกร----0.51%---
80นายณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล-----6.19%5.37%6.56%
81นายชนน วังตาล-----5.17%9.02%8.04%
82บริษัท ไฮเทค ยูทีริตี้ จำกัด-----4.90%4.90%4.90%
83บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด-----4.90%4.90%4.90%
84นายธัญชาติ กิจพิพิธ-----2.49%2.65%2.65%
85บริษัท ณุศาบุรี จำกัด-----1.71%1.13%1.13%
86นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ-----1.47%1.47%1.47%
87นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์-----1.41%--
88น.ส.ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช-----1.35%0.99%0.98%
89นายชำนาญ คงถาวร โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด-----1.30%--
90นายสุเมธ เศษธะพานิช-----1.29%1.12%0.83%
91นายชาญชัย อิสรานนทกร-----0.91%--
92นายวิศิษฎ์ รังษิณาภรณ์-----0.86%0.86%0.86%
93นายศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด-----0.53%--
94น.ส.ปัญญดา พลอยประพัฒน์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด-----0.53%--
95นายชำนาญ คงถาวร(2) โดย บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด------1.47%-
96นายทวิช เตชะนาวากุล------1.21%1.21%
97นางพรรณทิพา เศษธะพานิช------0.75%0.75%
98นายอรุต ธนาสุวรรณดิถี-------1.10%
99นาย ชนน วังตาล--------5.59%5.59%
100บริษัท ณุศาบุรี จำกัด--------5.44%5.75%7.84%
101นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล--------5.02%5.02%5.02%
102บริษัท ไฮเทค ยูทีริตี้ จำกัด--------4.90%4.90%
103บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด--------4.90%4.90%4.90%
104นาย ณรุจ วิวรรธนไกร--------4.14%4.14%3.85%
105น.ส. กมาตยา ศรวณียารักษ์--------3.26%3.26%3.26%
106นาย โสรัจ โรจนเบญจกุล--------3.14%3.14%2.90%
107น.ส. ทิตานัน หรุ่นเริงใจ--------3.07%3.07%3.07%
108นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ--------2.65%2.65%2.80%
109นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ--------2.20%2.20%
110นาย เอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ--------1.47%1.47%
111นาย ทวิช เตชะนาวากุล--------1.43%1.43%
112นาย กนก จันทนโรจน์--------1.39%1.46%
113นาย วิศิษฎ์ รังษิณาภรณ์--------1.18%1.18%
114นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์--------0.99%0.99%
115น.ส. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช--------0.97%0.97%
116น.ส. หทัยชนก วชิรพงศ์--------0.96%0.96%
117นาย อรุต ธนาสุวรรณดิถี--------0.88%0.88%
118นาย สุเมธ เศษธะพานิช--------0.83%0.83%
119นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล--------0.82%2.08%6.89%
120นาย เสกสรร ครองพาณิชย์--------0.78%0.78%
121นาย ฤทธี กิจพิพิธ--------0.74%0.74%
122นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี--------0.72%0.68%
123นาย ไพบูลย์ เธียรพิริยะตระกูล--------0.68%0.68%
124บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด--------0.67%
125นาย สมชาย จงวัฒน์ผล--------0.64%0.64%
126นาย ธนทรัพย์ ดวงแสงทอง--------0.61%0.61%
127นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช--------0.56%0.56%
128นาย นพพล วชิรพงศ์--------0.54%0.54%
129นาย ธงชัย อัสรางชัย--------0.53%0.62%
130นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์--------0.57%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3