MIDA 1 ( -0.03 -4.35% )

บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ MIDA “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
25-04-255723-03-255815-05-255829-03-255917-05-255927-03-256023-03-256122-03-2562
1นายธเนศ ดิลกศักยวิทูร8.52%8.40%8.40%11.18%11.18%11.28%11.25%11.25%
2น.ส.ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล7.04%7.19%7.21%7.57%7.57%7.77%8.17%8.17%
3น.ส.จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล5.54%5.67%5.66%5.71%5.70%5.70%5.70%5.70%
4นางทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ4.83%3.62%3.56%3.57%3.57%3.57%3.57%3.44%
5น.ส.ปัฐมา ณัฐวุฒิ4.67%4.67%4.67%4.67%4.67%4.67%4.67%4.67%
6นายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ3.98%4.03%4.03%4.04%4.05%4.06%4.06%4.07%
7น.ส.ภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล3.88%3.95%3.97%4.10%4.09%4.09%4.09%4.09%
8นายสมศักดิ์ อาจหาญพิชิต3.61%3.62%3.62%---0.50%0.50%
9นายวิรัญ ใจยินดี2.24%3.81%4.00%4.39%4.39%4.58%4.71%4.86%
10น.ส.อรทัย เศรษฐีวรรณ2.12%-------
11นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล2.01%2.02%2.02%2.04%2.04%1.99%1.99%1.99%
12นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล1.90%2.05%2.05%2.05%2.05%2.05%1.73%1.73%
13นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล1.59%1.59%1.59%1.59%1.59%1.59%1.59%1.59%
14นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์1.25%-------
15นายสมพงษ์ อาภาธนานนท์1.21%-------
16น.ส.วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์1.16%-------
17นายทวีป เรืองหร่าย1.13%2.58%2.67%2.95%3.22%4.88%--
18นายเมธา รังสิยาวรานนท์0.94%-------
19นายปฐมพงศ์ ธัญวัฒน์อภิโชติ0.92%-------
20นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร0.82%0.82%0.82%0.82%0.82%0.82%0.82%0.82%
21บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0.82%0.64%0.62%--0.57%0.56%0.57%
22MR.YUE KWOK-LEUNG0.75%0.64%0.64%0.64%0.62%0.53%0.53%0.53%
23นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ0.68%-------
24นางธนภรณ์ โอฬาริก0.66%0.65%0.65%-----
25นายอมร เสริฐสอน0.65%-------
26น.ส.นฤมล แจ่มกระจ่าง0.56%0.56%0.56%3.09%3.09%3.08%3.08%3.08%
27นายธีรยุทธ์ ดิลกศักยวิทูร0.52%0.52%0.52%0.52%0.52%0.52%0.52%0.52%
28นายกุลเชฏฐ ณ นคร0.52%-------
29นายเรืองชัย ตันติศิรินทร์0.52%-----0.56%-
30นายสินธุ เวศย์วรุตม์0.51%-------
31นายโกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา-1.54%1.60%1.66%1.70%1.76%1.84%1.92%
32นายชาญชัย พาณิชยารมณ์-1.47%1.48%2.71%2.71%2.71%2.71%2.71%
33น.ส.สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์-0.84%0.84%0.80%0.80%0.74%0.74%0.74%
34นายวิเชียร เจียกเจิม-0.61%0.64%0.85%0.85%1.20%1.20%1.20%
35น.ส.วรางคณา เตไชยา-0.57%0.53%-----
36นายอธิภู ลือชัยชนะกุล-0.53%0.53%0.53%0.53%---
37นายปราโมทย์ อัครเอกจิตต์--0.50%0.50%0.51%0.52%--
38นายทวี จรัสพรแสงทอง---0.71%0.71%0.71%0.95%1.00%
39นายธีรศักดิ์ ดิลกศักยวิทูร---0.51%0.51%0.51%0.51%0.51%
40นายสุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ----0.63%0.77%5.97%6.46%
41นายไพศาล ธเนศอนุกุล-------0.63%
42นางธนิสรา พันธ์สายเชื้อ-------0.55%
43นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร--------11.25%11.25%11.25%
44นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ--------8.95%8.98%8.97%
45น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล--------8.17%8.20%8.22%
46น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล--------5.70%5.70%5.70%
47นาย วัชริวัติ เอี๊ยวศิวิกูล--------4.84%4.84%
48น.ส. ปัฐมา ณัฐวุฒิ--------4.67%4.67%4.67%
49น.ส. ภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล--------4.10%4.10%4.09%
50นาย นิพนธ์ ณัฐวุฒิ--------4.07%4.07%4.07%
51นาง ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ--------3.44%3.44%3.36%
52น.ส. นฤมล แจ่มกระจ่าง--------3.08%3.08%3.08%
53นาย ชาญชัย พาณิชยารมณ์--------2.71%2.71%
54นาย โกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา--------2.06%2.06%
55นาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล--------2.05%2.05%
56นาย เอกชัย เอี้ยวศิวิกูล--------1.99%1.99%
57นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล--------1.59%1.59%
58นาย ทวี จรัสพรแสงทอง--------0.96%0.96%
59นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร--------0.82%0.82%
60นาย วิเชียร เจียกเจิม--------0.69%0.69%
61นาย ไพศาล ธเนศอนุกุล--------0.64%0.70%
62นาง ธนิสรา พันธ์สายเชื้อ--------0.64%0.72%
63บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด--------0.58%0.59%
64น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์--------0.58%0.58%
65MR. YUE KWOK-LEUNG--------0.53%0.53%
66นาย ธีรยุทธ์ ดิลกศักยวิทูร--------0.52%0.52%
67นาย ธีรศักดิ์ ดิลกศักยวิทูร--------0.51%0.51%
68นาย สมศักดิ์ อาจหาญพิชิต--------0.50%0.50%
69นาย วัชริวัติ เอี้ยวศิวิกูล--------4.84%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3