MK 3 ( 0.00 0.00% )

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ MK “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
29-08-255705-08-255813-05-255909-05-256003-05-256108-05-2562
1นายชวน ตั้งมติธรรม9.82%1.17%0.95%0.93%0.93%0.85%
2น.ส.ชุติมา ตั้งมติธรรม9.66%1.78%1.59%1.59%1.59%1.59%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด9.05%7.59%5.56%3.23%1.44%1.37%
4นางอัญชัน ตั้งมติธรรม5.82%1.29%1.12%1.42%1.42%1.46%
5นายศิรัตน์ ธำรงรัตน์4.77%2.88%2.49%2.49%1.81%-
6MR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK0.89%1.51%3.02%3.02%--
7กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล2.52%-----
8กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ2.46%-----
9นายสุชาย วัฒนตฤณากุล2.34%-----
10น.ส.ปิยะศรี ตันติวัตนะ2.29%--1.25%2.07%2.37%
11นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย2.13%2.13%1.85%1.85%1.85%1.85%
12กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1.61%-----
13MR.YUE KWOK-LEUNG1.51%1.51%1.31%1.31%1.31%1.31%
14นายวิเชียร จิระกรานนท์1.51%3.13%3.96%1.22%0.99%-
15นายวิทวัส พรกุล1.51%-----
16นางกานดา อภิวงศาสมบัติ1.33%-----
17นายประทีป ตั้งมติธรรม1.31%-0.83%5.85%11.29%10.61%
18นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์1.29%-----
19กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน1.01%-----
20นายสนิท ดุษฎีโหนด0.95%-----
21นางอารยา วัฒนศิริสุข0.85%-----
22นายชนะ โตวัน0.85%-----
23นายชูเกียรติ ตั้งมติธรรม0.63%-----
24นางวิไล คุปต์นิรัติศัยกุล0.57%-----
25นางอารยา รุ่งตระกูล0.56%-----
26กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ0.52%-----
27นายศรัณย์ ธำรงรัตน์0.52%-----
28นางนันทา รุ่งนพคุณศรี0.51%0.51%----
29นายทรงธรรม ตั้งมติธรรม0.51%-----
30น.ส.วทันยา อนันตคุณวงศ์0.50%-----
31UBS AG SINGAPORE BRANCH-20.64%12.01%12.01%8.83%-0.67%
32นายฟิลิปวีระ บุนนาค-4.35%3.78%---
33น.พ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์-2.87%2.61%2.68%--
34นายกำพล วิระเทพสุภรณ์-2.56%2.52%2.52%--
35นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร-1.39%1.21%1.21%--
36นายเสียง แจงรุ่งเรือง-1.05%----
37น.ส.ชัญญา ประนิช-0.84%0.73%0.73%0.73%0.73%
38นายปราโมทย์ พสวงศ์-0.70%0.60%---
39นายสุชาติ ตังครัตนกุล-0.62%0.53%---
40นายวิทยา นราธัศจรรย์-0.60%----
41บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)--7.15%9.78%9.78%18.80%
42บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด--6.05%6.05%9.07%6.05%
43บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด--2.46%2.46%2.46%2.46%
44นายธงธัช เกษมสุวรรณ--2.00%---
45น.ส.ประภัสสรา สิริโชติคุณากร--0.81%---
46นางนภสร ประนิช--0.57%0.57%0.57%0.57%
47นายฟิลิป วีระ บุนนาค---3.78%3.78%-
48นายสุทัศ เหลืองด่านสกุล---1.10%--
49นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์----2.68%-
50บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จก.(มหาชน)-ทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อลูกค้า----2.52%-
51นายพีรวิช กาญจนาพงศ์กุล----0.90%0.92%
52นางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา----0.88%-
53บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด-----5.54%
54EMINENT EXPERT LIMITED-----4.98%4.98%4.98%
55WISDOM LEADER VENTURES LIMITED-----4.78%4.78%4.78%4.78%
56บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด-----2.94%
57นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์-----2.82%
58บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด-----1.21%
59นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ-----0.69%
60บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)------18.80%18.80%29.75%
61นาย ประทีป ตั้งมติธรรม------12.22%12.25%12.39%
62บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด------5.54%5.54%
63บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด------5.50%5.50%5.54%
64บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด------4.02%5.70%8.01%
65นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์------2.82%2.82%2.82%
66บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด------2.46%2.46%2.46%
67น.ส. ปิยะศรี ตันติวัตนะ------2.25%2.25%2.25%
68น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม------1.59%1.59%1.59%
69นาง อัญชัน ตั้งมติธรรม------1.46%1.46%
70MR. YUE KWOK-LEUNG------1.31%1.31%
71นาย ภูวศิษฐ์ ไชยอรุณโรจน์------1.23%0.55%
72บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด------1.19%1.14%
73นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย------1.18%1.18%
74BANK OF SINGAPORE LIMITED------1.12%
75นาย ชวน ตั้งมติธรรม------0.85%0.85%
76นาย พีรวิช กาญจนาพงศ์กุล------0.82%0.82%
77น.ส. ชัญญา ประนิช------0.73%0.73%
78นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ------0.69%0.69%
79นาง นภสร ประนิช------0.57%0.57%
80นาย เกรียงศักดิ์ จารุทวี------1.78%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3