NEP 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ NEP “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
14-03-255717-03-255811-03-255913-09-255914-03-256028-03-256115-03-2562
1น.ส.นฤพร กาญจนจารี21.02%19.86%12.95%12.93%10.04%8.05%8.05%
2กระทรวงการคลัง20.46%20.45%20.45%20.43%15.86%12.72%12.72%12.72%12.72%12.72%
3นายณัฐพล จุฬางกูร14.46%15.53%18.08%12.49%9.70%7.78%7.78%
4น.ส.อรยาพร กาญจนจารี4.29%2.99%4.49%4.48%3.48%2.79%2.79%
5นางภัทรษมน ภาไชยนันทน์3.55%3.55%3.28%----
6นายประโมทย์ สวนสมุทร1.53%------
7นายเสกสรร ธรรมถาวรวณิช1.35%------
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1.32%0.78%0.67%3.57%1.98%1.88%1.95%
9นายสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ1.21%1.21%-----
10พลเอกอัครเดช ศศิประภา1.11%1.11%1.11%1.10%0.86%0.69%-
11น.ส.เสาวลักษณ์ พลีชีพสัปยุทธ1.07%1.07%1.07%1.07%1.38%1.03%0.97%
12นายอนันต์ เกษมปิยารมณ์0.82%0.99%1.00%0.99%1.28%1.03%1.02%
13นายอินทรัตน์ วงค์ศรี0.51%---0.96%0.77%0.63%
14นายชานนท์ มหาสุวีระชัย-0.69%0.59%0.64%0.64%--
15นางการย์สิริ ดำรัสนิธิพัฒน์-0.59%-----
16นายบพิธ ภัทรรังรอง-0.58%1.73%3.24%5.49%4.65%4.92%
17นายพรประเสริฐ กาญจนจารี--4.49%3.80%2.95%2.37%2.37%
18นายชัยยันต์ เอื้อวัฒนา---0.69%1.22%--
19นายประยุทธ เอื้อวัฒนา---0.52%---
20น.ส.วรรณณี โรจนวณิชยากร----1.25%--
21นายวีระชาติ โลห์ศิริ----0.96%1.39%1.39%
22นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม----0.86%1.08%1.16%
23นายชัยรัตน์ เอี่ยมกุลวัฒน์----0.74%0.61%0.61%
24นายศิริชัย จิตคนึงโชติ----0.62%--
25บริษัท วาวา แพค จำกัด-----19.78%19.78%
26น.ส.พรรณนี แซ่จ๋าว-----3.68%3.67%
27น.ส.วสิตา รอดทวีศรี-----2.32%2.15%
28นายชนนพล ชนุหะชา-----1.55%2.06%
29น.ส.เพ็ชรา ฉัตรชัยวัฒนา-----0.86%0.59%
30นายมาโนช มหาสุวีระชัย-----0.52%0.52%
31นายนรบดี ศศิประภา------0.69%
32บริษัท วาวา แพค จำกัด-------19.78%19.78%19.78%
33น.ส. นฤพร กาญจนจารี-------8.05%8.05%
34นาย ณัฐพล จุฬางกูร-------7.78%7.78%7.78%
35นาย บพิธ ภัทรรังรอง-------4.95%5.00%5.00%
36น.ส. พรรณนี แซ่จ๋าว-------3.67%3.67%11.53%
37นาย ชนนพล ชนุหะชา-------3.65%4.06%4.08%
38น.ส. อรยาพร กาญจนจารี-------2.79%2.79%
39บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-------2.35%2.93%2.91%
40นาย พรประเสริฐ กาญจนจารี-------2.23%2.23%
41นาย วีระชาติ โลห์ศิริ-------1.39%1.39%
42นาย พรชัย กิตติปัญญางาม-------1.27%1.27%
43นาง ทิฆัมพร ชัยเอี่ยม-------1.16%1.16%
44นาย อนันต์ เกษมปิยารมณ์-------1.02%1.02%
45น.ส. เสาวลักษณ์ พลีชีพสัปยุทธ-------0.82%
46นาย ชัยรัตน์ เอี่ยมกุลวัฒน์-------0.61%0.61%
47นาย อินทรัตน์ วงค์ศรี-------0.58%
48น.ส. นิรชา ธีรเศรณี-------0.57%0.59%1.49%
49นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร-------0.54%1.50%1.50%
50นาย มาโนช มหาสุวีระชัย-------0.52%0.52%
51MR. YUCANG ZHONG-------3.79%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3