OCEAN 2 ( -0.02 -1.28% )

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ OCEAN “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
24-07-255720-03-255811-03-255921-04-255926-08-255931-05-256027-06-2561
1นายอุชัย วิไลเลิศโภคา53.73%47.44%34.82%34.82%34.82%27.91%27.91%
2นายรัตนชัย วิไลเลิศโภคา4.89%3.83%3.27%3.27%3.27%--
3นางขันทอง อุดมมหันติสุข3.86%-0.61%0.61%0.61%0.97%-
4นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์3.86%2.10%2.45%2.62%2.62%2.66%2.82%
5น.ส.พิมญาดา ควรสถาพร3.31%------
6นางสุนีย์ ฤชุเศรษฐ์1.14%0.89%1.98%1.98%1.38%--
7นายสันติ งามอรุณโชติ1.09%3.74%3.19%3.19%3.19%--
8นายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์0.91%------
9นายวิชัย เชิดชีวศาสตร์0.77%------
10นางพิชญา บุญประสม พูลลาภ0.68%0.97%-----
11นายกัมปนาท ด่านศิริ0.68%------
12น.ส.ทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์0.57%2.04%0.83%0.83%0.83%--
13น.ส.โบว์ งามอรุณโชติ-2.32%1.82%1.80%1.80%--
14นายพิเชษฐ์ พิเชษฐชัชวาล-0.70%0.64%0.64%0.59%--
15นางพรนภัส อำนรรฆกิตติกุล-0.64%0.55%0.55%0.55%0.55%-
16น.ส.ปาณิสรา ปราญชลีสกุล-0.53%1.63%1.63%1.84%1.84%1.84%
17นางวรรณดี เอกอุดมสิน-0.53%-----
18นายชัยรัตน์ วิไลเลิศโภคา--4.49%4.49%4.28%--
19นางสุกัลยา ทองพันธ์--1.22%1.27%1.38%--
20นางพิชญา พูลลาภ--1.18%1.18%1.18%1.11%1.11%
21นายอุเทน พัฒนานิผล--0.87%0.91%0.91%--
22นายสุมิต เดชขจรพิธ--0.67%0.67%0.74%--
23นายสมชัย ล้อมวัฒนธรรม--0.65%0.65%---
24นายเฉลิมชัย เอียสกุล--0.61%0.61%0.63%--
25นางวิภา สถาพรชัยสิทธิ์----0.99%--
26นายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์----0.53%--
27นายฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์-----16.79%21.02%8.86%
28น.ส.พิมพ์ญาดา ศิริอริยไกรกุล-----3.32%-
29นายชูชาติ สุวุฒิ-----1.84%-
30นายธีรพล ศิริขวัญชัย-----1.54%2.40%
31น.ส.เมริกา ตรรกวาทการ-----1.37%-
32น.ส.อภิณห์พร สวัสดีเจริญกิจ-----1.34%-
33นางนวรัตน์ เทพธารากุลการ-----1.30%1.17%
34นางสุพรรณี วิษณุมหิมาชัย-----1.16%-
35นายสาโรจน์ โรตมนันทกฤต-----0.97%-
36น.ส.อังศุมาลิน พิมพ์ทอง-----0.94%-
37นายศิรศักดิ์ ว่องจิตต์วุฒิไกร-----0.93%1.15%
38น.ส.สวพร ยอแสงรัตน์-----0.80%0.80%
39นางพัชนี วงศ์พินทุ-----0.79%-
40นายชัยยศ ศิริสุขเจริญพร-----0.69%-
41น.ส.อัจฉรา วิสุทธิแสงทรัพย์-----0.69%0.61%
42น.ส.พิรดา เลิศไพบูลย์วงศ์-----0.62%1.27%
43นายพีรพัฒน์ กิตติพรนนท์-----0.56%-
44นายอัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล------1.78%1.07%
45นายภูริชย์ โรหิตะชาติ------1.77%1.17%
46น.ส.ธนัช เลียวตระกูล------1.64%
47นายเศรษฐ์ฐ พัฒนมาศ------1.53%
48น.ส.วรณัน ปัญจวรญาณ------1.52%
49นายวิชฆ์สรุฐ ฉัตรภัทรสิริ------1.07%
50น.ส.ญาณี จีระประภากาญจน์------0.94%1.02%
51นายณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์------0.85%5.78%
52นายณัฐพล ทรงสายชลชัย------0.84%
53นายเจษฎา ปะสิ่งชอบ------0.84%
54นายธนวัฒน์ พึ่งพินิจ------0.70%
55นายธีระ เลาหวีรนิตย์------0.69%
56นายกิตติ ติกขปัญญกุล------0.66%
57นายธารินทร์ วงษ์พันธุ์เที่ยง------0.64%
58นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร------0.59%
59นายนรธิป โพยนอก------0.55%
60นายวีเรศมน โตวิกกัย------0.52%
61นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย-------42.45%
62UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED-------10.01%10.01%10.01%
63นายพรชัย สุรทศพร-------3.50%
64นายประพาศ ภูศรี-------1.35%
65นายมารชัย กองบุญมา-------1.09%
66นางอึ้งย้ง ตั้งศักดิ์ประเสริฐ-------0.67%
67นายพิชิต วิทยเมธ-------0.55%
68นาย จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย-------21.59%15.78%
69นาย ธีร ชุติวราภรณ์-------16.46%18.45%
70MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.-------8.79%
71นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์-------5.41%
72บริษัท ปาล์ม คอมเมิร์ซ โฮลดิ้ง จำกัด-------4.39%4.39%
73นาย กิตติ ติกขปัญญกุล-------3.05%2.77%
74นาง อึ้งย้ง ตั้งศักดิ์ประเสริฐ-------1.87%2.68%
75นาย ชาตรี เดชะวลีกุล-------1.62%1.58%
76น.ส. ญาณี จีระประภากาญจน์-------1.31%
77นาย ภูริชย์ โรหิตะชาติ-------1.18%
78นาย นัยพงษ์ กองบุญมา-------0.99%
79นาย มารชัย กองบุญมา-------0.84%
80น.ส. พิรดา เลิศไพบูลย์วงศ์-------0.57%
81น.ส. ธัญญลักษณ์ ปวิณวิวัฒน์-------0.54%
82นาย พิชิต วิทยเมธ-------0.54%
83นาย ธวัชชัย ตั้งศักดิ์ประเสริฐ-------0.53%1.71%
84THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR-------8.79%
85น.ส. บุษยากร ยังตรง-------2.57%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3