PPPM 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ PPPM “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
11-03-255701-04-255807-01-255901-04-2559
1นายจรัล เจตนลิน8.85%0.57%0.64%0.64%
2นางพรวิภา เสนีย์ประกรณ์ไกร6.65%5.15%4.44%4.44%
3MRS.SHU-WAN WU TSUANG5.64%---
4SYMTEL INTERNATIONAL INVESTMENT CORP.5.46%---
5น.ส.ปัญญดา พลอยประพัฒน์4.09%3.09%--
6นายโรจน์ศักดิ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร3.60%3.33%2.84%2.48%0.65%0.53%0.53%0.53%0.53%0.55%
7นางเจนจิรา เจตนลิน3.45%---
8บริษัท ไทยอัศเสเทรดดิ้ง จำกัด3.37%---
9MISSYA HUI WONG3.32%---
10นายศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี3.08%---
11MR.CHIH-SHENG WU3.05%---
12นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร2.83%3.36%3.72%3.72%0.57%0.72%0.69%1.06%1.35%1.02%
13นายกมล จึงเจริญดี2.50%---
14นางละออง ทองสุข2.32%---
15MR.CHANG, YING-FU2.25%---
16น.ส.อาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร2.04%1.58%1.58%1.58%1.12%0.94%0.87%0.82%0.82%0.60%
17MRS.WONG YA HUI2.03%---
18น.ส.อาภา เสนีย์ประกรณ์ไกร2.01%1.34%1.48%1.42%
19นายโรจน์พันธ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร1.72%1.67%--
20นายพันธุ์ เจตนลิน1.51%---
21นางวัชรีย์ ฐิติภาณุเวช1.41%---
22บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1.25%2.12%3.36%3.61%5.63%4.55%4.58%4.47%4.35%5.94%
23น.ส.พิมพ์ เจตนลิน1.23%---
24นางวิภา ลาภพิเชฐ1.16%---
25นายโสภณ วิรเศรณี1.15%---
26นายประพจน์ ลาภพิเชฐ1.12%---
27นายสมเกียรติ ลิมทรง1.12%---
28นายวีรพล สง่ารุ่งโรจน์0.80%---
29น.ส.นาฏยา เจียงวิวัฒน์0.74%---
30นายสมพงษ์ ลี้เลิศกิจ0.71%---
31นายเกษม ดีไมตรี0.64%---
32น.ส.สุมาณี สมสวัสดิ์วิบูลย์0.58%---
33MR.KIYOSHI ITAKURA0.50%---
34น.ส.ปวิชญา กานนท์รังษี-5.97%5.97%5.97%5.97%5.97%5.97%7.70%
35นายปริน ชนันทรานนท์-3.29%3.40%3.41%3.72%4.32%4.49%5.28%5.76%15.16%
36น.ส.นฤมล แมงทับ-2.94%2.85%2.85%0.72%
37นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ-2.79%2.49%2.87%9.61%11.79%11.60%7.53%7.53%6.16%
38นายปกรณ์ ธีรธำรง-2.49%2.50%2.51%0.75%0.75%0.60%0.60%
39นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-2.44%--
40น.ส.อลิสา เลิศเดชเดชา-2.08%2.03%1.93%
41นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-1.97%--
42นายธานิน สัจจะบริบูรณ์-1.91%2.61%2.62%2.81%2.86%2.88%3.21%3.28%2.90%
43บริษัท ไทยอัศเส โฮลดิ้ง จำกัด-1.78%1.42%1.42%1.42%1.24%1.07%0.71%
44นายศรีศักดิ์ ซื่อภักดี-1.50%1.48%1.33%0.81%
45น.ส.ยุวดี วชิรปภา-1.42%3.39%3.39%3.43%4.48%4.50%4.02%4.05%4.21%
46นายปิยวัฒน์ ยงสวัสดิ์วาณิชย์-1.17%-0.53%
47นางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์-1.17%0.71%0.71%0.65%
48นางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต-1.16%2.93%2.93%1.63%1.64%5.19%5.05%4.98%4.22%
49นายธีระ กิติจารุรัตน์-1.12%1.10%1.10%1.30%2.62%2.62%4.53%4.53%3.71%
50นายสมศักดิ์ สถิตย์สุขเสนาะ-1.05%0.94%0.94%0.89%
51น.ส.ขวัญฤทัย เตชะวิบูลย์-1.00%--
52บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด-0.98%2.14%2.14%
53นายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ-0.95%--
54นางอารีรัตน์ โชคล้ำบุญ-0.92%--
55นางยุวดี กฤษณะโลม-0.89%0.89%0.89%
56น.ส.จุไรวรรณ รินทพล-0.89%1.34%1.37%0.52%
57นางหัสดี ประจักษ์ธรรม-0.84%1.11%1.11%0.84%
58นางสุรีรัตน์ เอี่ยมสอาด-0.83%1.70%1.81%2.98%
59บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด-0.83%--
60บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด-0.78%--
61นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล-0.77%--
62นายณคม ถาวรธวัช-0.75%0.75%0.84%
63นายวริศ โพธิ์อบ-0.65%--
64นายพงศภัค จินดาสมบัติเจริญ-0.64%0.64%0.64%2.02%1.48%1.50%2.65%2.65%2.17%
65นางลาวัณย์ หวั่งหลี-0.60%0.65%-
66นายลือชา โพธิ์อบ-0.59%--0.72%
67บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) PROP TRADE (LONG TERM 1)-0.53%--
68บริษัท พี-แซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด--2.51%2.52%0.71%
69นางกอแก้ว ธรรมมงคล--1.25%1.25%1.97%1.91%1.76%0.69%0.65%
70บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)--1.04%0.99%
71นายสมเจตต์ อรรถสกุลชัย--0.96%0.96%1.05%1.58%1.58%1.58%1.58%1.29%
72นายโรจน์ภันธ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร--0.91%-
73นางพัชรวลี อุทยานันท์--0.84%1.08%1.15%1.25%0.90%0.73%
74นายจรัล เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)--0.73%0.73%0.77%
75บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)--0.57%0.57%
76นายสราวุฒิ ชินวัตร--0.53%0.53%
77นายสัมฤทธิ์ ธนะกาญจนสุทธิ์--0.50%0.50%0.50%
78บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก----2.58%
79ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD----1.87%
80UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED----1.78%4.65%1.96%2.02%10.62%4.34%2.90%2.90%
81นางลีนา วนวิทย์----1.68%2.55%2.55%2.55%2.55%3.08%
82น.ส.พิมพ์สุดา สุทธิสงค์----1.43%1.47%1.40%1.23%1.09%0.90%
83บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)----1.24%2.29%2.29%2.29%2.29%2.81%
84นายนพรุจ จินดาสมบัติเจริญ----1.22%1.36%1.37%2.26%2.26%1.85%
85นายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ----0.93%
86นายกฤช พนารัตน์----0.84%0.99%0.99%0.99%0.99%0.81%
87นายอำพน กิติจารุรัตน์----0.78%
88นายวัลลภ แจ่มวุฒิปรีชา----0.77%
89นางสรีญา ชัยกิตติศิลป์----0.76%0.91%0.93%0.95%0.95%1.04%
90บริษัท คิวบิซึ่ม จำกัด----0.72%0.72%0.72%0.90%
91นายณัฐพล ประสิทธิ์ศุภผล----0.56%
92MR.SHOGO FUKUOKA----1.78%1.78%1.78%1.78%2.18%
93นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์----0.75%0.75%0.75%0.75%0.62%
94นายไพสิฐ ตู้จินดา----0.61%0.61%0.57%0.57%
95นายพงษ์สันต์ จินดาสุข----0.59%0.59%0.59%0.59%
96น.ส.จิตสุภา บุญทราพงษ์----0.52%0.53%0.53%0.53%0.51%
97MR.SUMRITH THANAKARNJANASUTH----0.50%0.50%0.50%0.50%
98นายชนินทร์ ถาวรธวัช----0.54%0.60%
99นายชิติพัทธ์ ธรรมกาศ----0.69%
100น.ส.อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว----0.64%
101นายวิเชษฐ์ วิทยาโกวิท----0.58%
102นายดิเรก พาณิชย์ไกวัลโกศิล----0.55%
103นาย ปริน ชนันทรานนท์----20.55%8.65%
104นาย พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ----5.87%5.87%
105บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด----4.41%3.98%
106นาย ธีระ กิติจารุรัตน์----4.09%4.09%
107น.ส. ยุวดี วชิรปภา----3.80%3.80%
108นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์----2.86%2.86%
109บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)----2.81%
110นาย พงศภัค จินดาสมบัติเจริญ----2.19%2.19%
111MR. SHOGO FUKUOKA----2.18%2.18%
112นาย นพรุจ จินดาสมบัติเจริญ----1.85%
113นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร----1.40%
114นาย สมเจตต์ อรรถสกุลชัย----1.29%
115นาย ชิติพัทธ์ ธรรมกาศ----1.27%
116นาง อนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต----1.25%
117นาง สรีญา ชัยกิตติศิลป์----0.83%
118นาย ศิวัสน์ เหลืองสมบูรณ์----0.72%
119นาย วิเชษฐ์ วิทยาโกวิท----0.72%
120นาย ดิเรก พาณิชย์ไกวัลโกศิล----0.71%
121น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว----0.70%
122นาย ชนินทร์ ถาวรธวัช----0.65%
123นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์----0.62%
124นาย นันทิวัฒน์ พงษ์เจริญ----0.61%
125นาย นาถวุฒิ ถนอมบูรณ์เจริญ----0.58%
126น.ส. อาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร----0.58%
127นาย โรจน์ศักดิ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร----0.55%
128นาย สิทธิชัย ลิมป์โสวรรณ----0.55%
129นาง ยัสบีร์กอร์ พาณิชย์ไกวัลโกศิล----0.53%
130LGT BANK (SINGAPORE) LTD----12.11%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3