PRIN 2 ( 0.02 0.84% )

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ PRIN “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
14-03-255717-03-255821-07-255815-03-255926-08-255914-03-256012-03-256123-08-256114-03-2562
1น.ส.สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย23.17%23.17%23.17%23.17%23.17%23.17%23.17%23.17%23.17%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด8.00%11.92%8.08%7.92%7.44%7.12%9.23%8.78%6.39%
3นายปริญญา โกวิทจินดาชัย4.13%4.13%4.13%4.13%4.13%4.13%4.13%4.13%4.13%
4น.ส.นิภา อภิรัตนรุ่งเรือง3.45%3.45%3.45%4.31%4.31%4.31%0.82%0.82%0.53%
5นายสันติ โกวิทจินดาชัย3.28%3.28%3.28%3.28%3.28%3.28%3.28%3.28%-
6MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC3.28%3.31%3.31%3.31%3.31%3.31%3.31%3.31%3.31%3.31%3.31%3.31%
7น.ส.สิริพันธ์ นนทสูติ2.46%2.38%3.68%4.72%4.72%4.72%5.00%5.00%5.00%
8นางสุจิตรา ดุสิตานนท์2.30%--------
9นางกิมลั้ง โกวิทจินดาชัย1.62%1.62%1.62%1.62%1.62%1.62%---
10นายวิเชียร จิระกรานนท์1.57%--------
11นายสุชาย วัฒนตฤณากุล1.53%--------
12นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์1.30%--------
13นายสุเมธ ติยวรนันท์1.06%--------
14นายสุทธิวัฒน์ วัฒนกิจ0.93%--------
15นายปรีชา แซ่เฉิ่ง0.85%--------
16นายขัตติยะ โรจนตรีคูณ0.84%--------
17นายว่องไว โกวิทจินดาชัย0.80%0.80%0.80%0.80%0.80%0.80%0.80%0.80%0.80%
18น.ส.สุดารัตน์ โกวิทจินดาชัย0.77%0.77%0.77%0.77%0.77%0.77%0.77%0.77%0.77%
19นายพิษณุ โกวิทจินดาชัย0.77%0.77%0.77%0.77%0.77%0.77%0.77%0.77%0.77%
20น.ส.ศุภรัตน์ โกวิทจินดาชัย0.77%0.77%0.77%0.77%0.77%0.77%---
21ด.ช.ธนิน โกวิทจินดาชัย0.77%0.77%0.77%------
22น.ส.วรรัตน์ โกวิทจินดาชัย0.77%0.69%0.69%0.69%0.69%0.69%0.69%0.69%0.69%
23น.ส.บุษยรัตน์ โกวิทจินดาชัย0.77%0.77%0.77%0.77%0.77%0.77%0.77%0.77%0.77%
24นายรัตน์ พานิชพันธ์0.74%--------
25นายสุธน สิงหสิทธางกูร0.70%0.70%1.24%1.91%1.91%1.91%1.92%1.92%1.92%
26นายจักษวัฏ วิมลมงคลรัตน์0.67%0.54%-------
27นายชวลิต วิสราญกุล0.53%--------
28นายพิสิทธิ์ โสฒิพันธุ์ชัย0.52%--------
29น.ส.วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์-1.23%1.23%1.23%1.23%1.23%1.23%1.23%1.23%
30CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.-1.10%1.10%1.10%1.10%1.10%---
31น.ส.ปิยวรรณ แซ่เสอ-0.85%-------
32นายชูชาติ ทองเจือพงษ์-0.57%-------
33นายธนกิจ หล่อวัฒนพงษา-0.54%-------
34MR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK--1.62%1.61%1.61%1.61%1.61%1.61%1.61%
35นายจิตติพร จันทรัช--1.06%0.52%-----
36บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก--1.03%------
37นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)--0.76%------
38หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล--0.64%------
39นายตรองอรรถ ณ นคร--0.63%0.66%0.66%----
40นายจรัล เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)--0.60%------
41นายธัช เกษมสิทธิโชค--0.53%------
42นางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์--0.52%------
43นายสมโภชน์ ปลื้มพรพรหม---1.33%-----
44นายธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์---1.03%-----
45นายวิสันต์ เสถียรจริยวงศ์---0.98%1.00%1.00%0.88%0.88%0.84%
46นางจันทรัศม์ ไล้สุวรรณ---0.82%1.23%1.24%1.64%1.56%-
47นายบุญรอด พืชพันธุ์งาม----1.34%1.75%1.89%1.91%1.83%
48นายกรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช----1.07%1.07%---
49นายเสรี ดาราราช----0.54%0.54%0.54%0.54%0.54%
50นายเกรียง ศรีอัษฎาพร-----1.08%---
51นางศิริพร วรงค์ชยกุล-----0.50%---
52นางพนิดา คุปต์นิรัติศัยกุล------3.20%-3.10%
53นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา------1.65%1.66%1.50%
54CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.------1.10%1.10%0.96%
55นายธนธร ทั่งทอง------0.83%0.98%0.66%
56นางพรรณี เลิศโรจน์ปัญญา------0.66%--
57น.ส.ยุวันดา คุปต์นิรัติศัยกุล------0.54%0.78%0.78%
58นายสมชาติ คุปต์นิรัติศัยกุล-------3.38%-
59นายวิทวัส พรกุล-------0.51%0.57%
60น.ส.วิศรา พรกุล--------7.37%
61นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย--------3.28%
62นายยุวาทิตย์ คุปต์นิรัติศัยกุล--------0.82%
63น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย---------23.17%23.38%23.43%
64น.ส. วิศรา พรกุล---------12.29%12.29%12.35%
65น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ---------5.00%5.00%5.00%
66นาย ชนะ โตวัน---------4.92%5.02%5.05%
67นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย---------4.13%4.13%4.13%
68นาย วิทวัส พรกุล---------4.10%4.84%5.00%
69บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด---------3.71%1.72%
70นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย---------3.28%3.28%
71นาง พนิดา คุปต์นิรัติศัยกุล---------2.04%1.75%
72นาย สุธน สิงหสิทธางกูร---------1.92%0.86%
73นาย บุญรอด พืชพันธุ์งาม---------1.64%1.65%
74บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)---------1.31%5.08%6.80%
75น.ส. วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์---------1.23%1.23%
76CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.---------0.96%0.96%
77นาย วิสันต์ เสถียรจริยวงศ์---------0.84%0.84%
78นาย ว่องไว โกวิทจินดาชัย---------0.80%0.80%
79นาย พิษณุ โกวิทจินดาชัย---------0.77%0.77%
80น.ส. สุดารัตน์ โกวิทจินดาชัย---------0.77%0.77%
81น.ส. บุษยรัตน์ โกวิทจินดาชัย---------0.77%0.77%
82น.ส. ยุวันดา คุปต์นิรัติศัยกุล---------0.74%0.74%
83นาย ยุวาทิตย์ คุปต์นิรัติศัยกุล---------0.72%0.72%
84น.ส. วรรัตน์ โกวิทจินดาชัย---------0.69%0.69%
85นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา---------0.66%
86นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์---------0.63%0.63%
87น.ส. นิภา อภิรัตนรุ่งเรือง---------0.53%0.53%
88นาย สันติ โกวิทจินดาชัย---------3.28%
89น.ส. ละอองดาว ทรงสัตย์---------2.55%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3