PROUD 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ PROUD “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
08-04-255717-03-255815-03-255912-05-256014-03-2561
1นางนภารัตน์ สิหนาทกถากุล34.24%34.24%34.24%34.24%34.93%
2นายบาห์รัทบูซัน กวาตรา3.97%----
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2.04%2.46%1.95%1.30%-
4น.ส.รุจิรา พันธุ์วิทยากูล1.82%----
5นายสินโชค พิริโยทัยสกุล1.69%2.24%---
6QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT1.41%----
7นายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์1.23%----
8นายชาญชัย ทองเจริญ1.17%1.90%1.69%--
9บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเ1.09%----
10นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์1.08%0.55%---
11นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต0.98%----
12นายคุน ชินางกูรภิวัฒน์0.94%----
13นายอภิเดช สุขุมสวัสดิ์0.91%1.76%1.60%0.83%0.75%
14นางสุปรีดา ศรีศุภรพันธ์0.88%-0.55%--
15นางประภัสสร เจริญกิจมงคล0.85%----
16นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์0.84%----
17นายประจวบ เอี่ยมรัมย์0.79%2.14%2.45%1.50%1.50%
18นายสุมิตร เจริญกิจมงคล0.79%----
19นายไพสิฐ ตู้จินดา0.75%0.87%0.91%0.91%0.83%
20นางวิจิตรา รัตนเพียร0.71%----
21นายธีร์ภัทร สูตะบุตร0.66%0.66%---
22นายวิชัย จารุสุขถาวร0.57%0.72%---
23นายณัฐวัฒน์ จิระพุฒิเมธ0.56%----
24นายพรสนอง ตู้จินดา0.56%0.56%0.56%0.56%-
25นายกิจจา ชัยวัฒนาธร0.55%----
26นายโกสินทร์ ตั้งภูมิจรัสวงศ์0.55%0.55%---
27นายจรัล หทัยวิทวัส0.51%----
28นายอาคม กิจวนิชประเสริฐ-2.92%---
29นายจักรพล ทองเจริญ-2.37%6.92%4.79%4.74%
30นางสุพรรณ สุรเมธากุล-1.68%---
31นายสรัฐพงศ์ เบญจชินาภรณ์-0.94%0.94%0.94%-
32นายอารัมภ์ พัทโร-0.86%0.86%0.86%0.57%
33นายทวีภัครัชต์ วทัญญูศิริปัญญา-0.79%---
34นายเอกศักดิ์ ซื่อสกุลไพศาล-0.63%---
35น.ส.ไพลิน สมสกุล-0.61%---
36นายต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์-0.55%---
37นายก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์-0.52%0.83%0.87%0.89%
38นายสมคิด ธาดาชนะสุนทร-0.52%---
39นายอนันต์ เศรษฐี-0.52%0.52%0.52%0.52%
40น.ส.ทวีพร กีรติอดิศัย--4.63%2.40%1.75%
41นายจิตต์ปรีดี สังข์ศิริ--1.45%--
42น.ส.ลักษมี เลิศศุภกุล--0.96%--
43นายปราการ ภัทรวงศ์โยธิน--0.87%--
44น.ส.สุภาวดี หรูสกุล--0.84%--
45นางทิพย์วิมล เมธีระวัฒน์--0.77%--
46นางวัลลีย์ สังข์ศิริ--0.70%--
47นางวิไลพรรณ จังศิริวัฒนธำรง--0.65%--
48นางสุรีรัตน์ สินมา--0.53%--
49นายธนเดช ตรงกมลธรรม--0.51%--
50นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ---1.58%1.84%
51นางสุปราณี ชัยชูเกียรติ---1.34%-
52นางมัลลิกา ลิ้มนันทรักษ์---0.99%0.75%
53ธนาคาร ออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด---0.79%-
54นายบรรลือ เหล่าพรโสภณ---0.71%-
55นางบังอร คูณวัฒนาพงษ์---0.59%0.63%
56นายณัฐพล ทรงสายชลชัย---0.56%-
57นายปิพณ พึ่งบุญพระ---0.51%0.67%
58นายอนุรักษ์ บุญแสวง----2.68%
59น.ส.ศิริเพ็ญ รามนุช----2.16%
60นายธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์----1.07%
61นางอรวรรณ เมธาวรกุล----1.05%
62กองทุนส่วนบุคคล ธนาคารออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยามไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด----0.79%
63นายสมบูรณ์ อิงค์รัตนกุล----0.68%
64นายพิทยา เทียนน้อย----0.53%
65นาย พสุ ลิปตพัลลภ-----35.24%35.24%
66น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ-----35.24%35.24%
67บริษัท รามคำแหง 191 จำกัด-----9.67%9.67%
68นาย ธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์-----2.13%2.13%
69น.ส. นันท์นลิน ไพบูลย์ปรีดี-----1.50%1.53%
70น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์-----1.40%1.40%
71นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล-----1.21%1.21%
72น.ส. อรชร เจริญพงศ์อนันต์-----0.79%0.79%
73นาง นภารัตน์ สิหนาทกถากุล-----0.71%0.71%
74นาย วิทวัส สร้อยทอง-----0.64%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3