RAM 145 ( 1.50 1.05% )

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ RAM “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
28-03-255701-04-255826-10-255824-03-255905-10-255921-03-256027-03-256102-11-2561
1บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)38.24%38.24%38.24%38.24%38.24%38.24%38.24%38.24%
2บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด10.47%10.47%10.47%10.47%10.47%10.47%10.52%10.54%22.25%22.25%
3บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด7.19%7.19%7.19%7.19%7.19%7.19%7.19%7.19%7.19%7.19%
4นายวิรัตน์ ชื่นอิ่ม2.77%-------
5นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์2.75%2.52%2.52%2.52%2.52%2.52%2.52%-
6ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย2.73%2.73%1.06%1.06%1.06%1.06%1.06%1.06%1.06%1.06%
7นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล1.99%1.99%1.99%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.37%2.37%
8นายแพทย์เรวัติ นิพัทธโกศลสุข1.83%1.83%------
9น.ส.ฤกขจี กาญจนพิทักษ์1.73%1.76%1.76%1.76%1.76%1.76%1.76%1.76%1.76%1.76%
10บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด1.71%1.71%1.71%1.71%1.71%1.71%1.71%1.71%1.71%1.71%
11แพทย์หญิงวิไลพรรณ สมบูรณสิน1.68%-------
12นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์1.48%1.54%1.54%1.54%1.56%1.61%1.61%1.57%1.46%1.46%
13น.ส.วิฑูรย์ บุญสุขเจริญ1.34%1.34%1.34%1.34%1.34%1.34%1.34%1.34%
14นายแพทย์เจริญพิน เจนจิตรานันท์1.00%-------
15นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน0.96%-------
16นางผ่องศรี แสงสุคนธ์0.89%0.89%0.89%0.89%0.89%0.89%0.89%0.89%0.89%0.89%
17นายเลอเกียรติ อังสิริกุล0.88%0.88%0.88%0.88%0.88%0.88%0.88%0.88%0.88%0.88%
18นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์0.84%0.84%0.84%0.84%0.84%1.03%1.23%1.38%0.94%0.94%
19บริษัท สินแพทย์ จำกัด0.80%0.80%0.94%0.94%0.94%0.95%1.06%1.06%6.40%6.40%
20นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล0.78%0.80%0.82%0.84%0.84%0.84%0.84%0.85%1.00%1.00%
21น.ส.กรรณิการ์ โชติบุตร0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%
22น.ส. ศศทร โชติบุตร0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%
23น.ส.ชุติมา อังอติชาติ0.58%0.58%0.58%0.58%0.58%0.58%0.58%0.58%0.58%0.58%
24บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)0.53%0.53%0.53%0.53%0.53%0.53%0.53%0.53%0.53%0.53%
25นาย พิชญ สมบูรณสิน-2.53%2.53%2.53%2.53%2.53%2.53%2.53%2.78%2.78%2.78%2.78%2.78%2.78%2.78%2.78%
26นาย ธฤต ชื่นอิ่ม-1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.42%1.80%1.80%1.80%1.80%1.80%1.80%1.80%1.80%1.80%
27นายณ ภัทร ชื่นอิ่ม-0.83%0.83%0.83%0.83%0.83%--
28นางอำรวย ชัยรณรงค์-0.83%0.83%0.83%0.83%0.83%--
29นาย ฐิติ ชนะภัย--0.98%0.98%0.98%0.98%0.98%0.98%1.02%1.02%1.02%1.02%1.02%1.02%
30น.ส.ดาราพราว ชนะภัย--0.83%0.83%0.83%0.83%0.83%0.83%0.83%0.83%
31นายธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข--0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%
32นายเรวัต นิพัทธโกศลสุข--0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%
33GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL------1.25%1.18%
34นางอัญชนา ศิริวงศ์-------0.95%0.95%0.95%
35น.ส.ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์-------0.83%0.83%0.83%
36นาย สันติ ศิริวงศ์-------0.83%0.83%0.83%0.83%0.83%0.83%0.83%
37CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .--------20.00%20.00%20.00%20.00%20.00%20.00%20.00%20.00%
38บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)--------4.17%4.17%
39บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด--------22.92%22.95%22.98%23.02%23.06%23.06%
40บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด--------7.19%7.19%7.19%7.19%7.19%7.19%
41บริษัท สินแพทย์ จำกัด--------6.58%6.58%6.58%6.58%6.58%6.58%
42บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)--------4.88%4.88%5.10%5.20%5.45%5.76%
43นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล--------2.37%2.37%2.37%2.37%2.37%2.37%
44น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์--------1.76%1.76%1.76%1.76%1.76%1.76%
45นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์--------1.51%1.51%1.51%1.51%1.51%1.51%
46ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย--------1.06%1.06%1.06%1.06%
47นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล--------1.02%1.02%0.80%0.72%
48นาง อัญชนา ศิริวงศ์--------0.95%0.95%0.95%0.95%
49นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์--------0.94%0.94%0.94%0.94%
50นาง ผ่องศรี แสงสุคนธ์--------0.89%0.89%0.89%0.89%
51นาย เลอเกียรติ อังสิริกุล--------0.88%0.88%0.88%0.88%
52น.ส. ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์--------0.83%0.83%0.83%0.83%
53น.ส. ดาราพราว ชนะภัย--------0.83%0.83%0.83%0.83%
54นาย ธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข--------0.79%0.79%0.79%0.79%
55น.ส. กรรณิการ์ โชติบุตร--------0.67%0.67%0.67%0.67%
56นาย เรวัต นิพัทธโกศลสุข--------0.67%0.67%0.67%0.67%
57น.ส. ชุติมา อังอติชาติ--------0.58%0.58%0.58%0.58%
58บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)--------0.53%0.53%0.53%0.53%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3