RCI 4 ( 0.00 0.00% )

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ RCI “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
13-03-255713-03-255811-03-2559
1บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)32.26%32.26%10.60%
2นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร4.20%2.32%1.17%
3น.ส.สุนี อนันตประกร3.09%4.50%3.88%4.12%4.12%4.12%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2.88%1.65%3.24%1.17%0.58%
5นายธเนศ รัศมีสุขานนท์2.04%2.97%1.28%1.28%1.14%1.09%
6นางจารุวรรณ จงพิพัฒนสุข1.64%1.07%0.85%
7นายธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี1.14%1.29%1.13%1.13%0.87%0.87%
8นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร1.09%0.51%-
9นายสมบูรณ์ รัศมีสุขานนท์1.06%1.42%-
10นายกิตติ เคารพธรรม1.04%--
11นางขนิษฐา มากดวงเทียน1.03%1.57%1.26%1.26%1.25%1.25%
12นายประสาร ประภาวงศ์1.02%1.50%0.98%0.86%0.63%0.63%
13บริษัทเงินทุนหลักทรั วอลล์สตรีท จำกัด (มหาชน)1.02%1.02%0.86%0.86%0.86%0.64%
14นางเนตริกา โกรพินธานนท์0.96%--
15น.ส.ลินดา เมฆดารา0.93%--
16นายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล0.88%0.71%-
17นางศิริวรรณ จึงธีรพานิช0.84%0.84%0.67%0.69%0.71%0.71%
18นายรังสรรค์ แสวงดี0.77%--
19นายภานุ วิทยอำนวยคุณ0.77%--
20นายสมชัย อนันตประกร0.71%--
21นายศักดิ์ชัย อนันตประกร0.70%1.04%0.95%0.99%0.99%0.71%
22นางเพ็ญพรรณ อนันตประกร0.67%0.75%0.77%0.63%
23น.ส.สุพิน สุวรรณโน0.62%--
24นายก้องกิจ เหล่าวิวัฒน์วงศ์0.57%1.07%0.84%0.63%0.55%
25นายรุจน์ ลัภภัทร0.54%--
26นายสาคร เสมอภาค0.51%--
27นายวริทธิ สิริบรรเจิดพร-1.82%-
28นายยุกต์ พัฒนสมบัติจินดา-1.62%1.07%
29นายนรินทร์ พรชีวรัตน์-0.90%1.77%1.53%
30นายวรนันท์ ธินรุ่งโรจน์-0.85%-
31นางจงดี ตันติวาจา-0.79%-
32นางปิยนุช ประภาวงศ์-0.70%-
33นางปัณพร เหล่าวิวัฒน์วงศ์-0.67%-
34นายวันชัย อนันตประกร-0.64%0.71%0.86%0.91%0.71%
35นายชุมเกียรติ เล้าเสรีวัฒนกุล-0.63%-
36นายธนา ชุติสิระ-0.58%-
37นายปิยะภัทร มณีเสถียร-0.55%-
38นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง--13.08%14.10%16.52%6.16%
39นายกฤษฎ์ จรูญศรีรัตน์--1.43%1.53%1.19%
40นางดาริน พรอิศวเรศ--0.80%
41นายวรชัย เลิศไพรวัน--0.76%1.00%1.34%
42นายธรรมรัตน์ พรอิศวเรศ--0.67%
43นายวราวุธ ยันต์เจริญ--0.65%
44นายชาคริต นักสอน--0.65%
45นายสมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย--0.61%0.56%0.56%0.56%
46น.ส.เขมจุฑา สุวรรณจินดา--0.60%0.71%1.35%
47นายเมธัส ลีวราภากุล--0.60%
48นางนิตยา ชุมตรีนอก--0.58%
49นายเชษฐ์พงศ์ อนันตประกร--0.54%
50น.ส.อุดมลักษณ์ พูลวรลักษณ์--0.54%
51นางอรพินท์ ปี่มณี--0.53%
52นายรัชชัย เยี่ยงยงพันธุ์--0.53%
53นายฐิติ เลิศวัฒนมงคล--0.52%0.52%0.52%
54นางรัชรินทร์ ศิริมโนรม--0.50%
55นายวิบูลย์ วัชรสุรังค์---14.20%14.20%5.62%
56นางสุปราณี ชัยชูเกียรติ---5.40%
57นายนครินทร์ แสงศาสตรา---4.56%1.58%4.70%
58นางฉัฐรส อุตตมะโยธิน---2.16%2.85%2.87%
59นายนวพล สวนใจเย็น---1.51%
60น.ส.สุภาณี ทองเปล่งศรี---1.30%1.90%
61นายเกรียงไกร หาญนันทวิวัฒน์---0.73%0.74%1.01%
62นายจาริต เสตสุวรรณ---0.61%
63น.ส.วราภรณ์ สมานพันธ์ชัย---4.22%4.16%
64นายพิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม---3.11%
65น.ส.บุญเส็ง โคดสถาน---2.42%2.85%
66นายสุเมธ กิตติพร้อมพงษ์---1.13%
67น.ส.เลิศลักษณ์ อุลิศ---0.96%1.67%
68นายปานเทพ มั่นพุทธคุณ---0.96%
69นายธำรง เอี่ยมผ่องใส---0.89%2.51%
70นายวิโรจน์ นูคำดี---0.88%3.02%
71นายอนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ---0.81%1.54%
72นายวิทยา เทพนิมิตร---0.76%
73นายสุจินต์ ชูวงศ์เลิศสกุล---0.69%0.85%
74นางพัชนี วิบูลย์จันทร์---0.65%3.08%
75นายชนัตถ์ วรวงศ์วสุ---0.58%
76นายมนต์รัก แสงศาสตรา---6.16%
77นายมารุต แสงศาสตรา---6.16%
78บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)---5.13%
79น.ส.มาลินี บุญรักษ์---4.86%
80นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา---1.62%
81นายสันติ ปิยะทัต---0.94%
82นางวารี แก้วจินดา---0.75%
83น.ส.นันทภัค ศิริชัยประเสริฐ---0.62%
84บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)---84.88%84.88%91.87%
85นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง---6.16%6.16%
86น.ส. นันทภัค ศิริชัยประเสริฐ---1.42%1.42%1.42%
87บริษัทเงินทุนหลักทรั วอลล์สตรีท จำกัด (มหาชน)---0.64%0.64%0.64%
88นาย โชคชัย ศรีเสวกกาญจน---0.62%
89นาย ฐิติ เลิศวัฒนมงคล---0.44%
90นาง จารุวรรณ จงพิพัฒนสุข---0.19%
91นาง ขนิษฐา มากดวงเทียน---0.16%
92นาย ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี---0.16%
93นาย วันชัย อนันตประกร---0.16%
94WILLIAM HUNT & CO.,INTL LTD. B.V.I.---0.16%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3