SELIC 3 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ SELIC “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
13-10-255920-04-256019-04-256105-11-256119-04-2562
1นายเอก สุวัฒนพิมพ์25.89%25.89%26.43%26.43%24.96%
2นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์3.57%3.57%3.57%3.57%3.57%
3นางสาวปรารถนา สุวัฒนพิมพ์2.68%----
4นายสิทธา สุวัฒนพิมพ์2.68%2.69%2.88%2.88%2.87%
5นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ1.93%----
6นายศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์1.21%----
7นายอโณทัย อดุลพันธุ์1.21%----
8นางสาวธนินธร โชควัฒนา0.25%----
9นายศิรประเสริฐ จีระพรประภา0.25%----
10นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์-32.32%29.64%29.64%29.64%
11น.ส.ปรารถนา สุวัฒนพิมพ์-2.68%2.68%2.68%2.68%
12นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ-2.07%2.07%2.07%2.07%
13น.ส.กรรณิกา ว่องกุศลกิจ-1.86%1.86%1.86%1.86%
14นายบพิธ ภัทรรังรอง-1.40%1.65%1.72%1.85%
15นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์-1.19%2.04%1.61%1.75%
16น.ส.เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์-0.71%1.27%--
17นายเก่ง สุวัฒนพิมพ์--2.68%2.68%2.68%
18นายประสงค์ นาคเจริญ--0.54%--
19นายพนิต จันทรศุภวงษ์--0.52%0.52%-
20นายชัยภัทร วิจิตรแสงรัตน์--0.50%--
21นายสัญชัย อุดมรัชตวนิชย์---1.07%0.70%
22น.ส.วิวรรยา ศิริมงคลเกษม---0.80%0.80%
23บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด---0.55%-
24นายสมชาย อารีย์สมบูรณ์---0.50%-
25นายจิรวุฒิ คุวานันท์----2.17%
26นายสินโชค พิริโยทัยสกุล----1.07%
27นายวุฒิกร บุญญสิริ----0.64%
28นายพอพล อินทรวิชัย----0.55%
29นายสาธิต วลีเจริญพงษ์----0.54%
30นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์-----29.64%29.64%29.64%29.64%
31นาย เอก สุวัฒนพิมพ์-----25.49%25.60%25.61%25.77%
32นาย จิรวุฒิ คุวานันท์-----4.23%4.23%4.23%4.23%
33นาย เกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์-----3.58%3.58%3.58%3.59%
34นาย สิทธา สุวัฒนพิมพ์-----2.93%2.93%2.93%2.93%
35นาย เก่ง สุวัฒนพิมพ์-----2.68%2.69%2.69%2.70%
36น.ส. ปรารถนา สุวัฒนพิมพ์-----2.68%2.68%2.68%2.68%
37น.ส. กรรณิกา ว่องกุศลกิจ-----2.22%2.22%2.22%2.22%
38นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ-----2.17%2.17%2.17%2.17%
39นาย บพิธ ภัทรรังรอง-----1.92%2.10%2.31%2.44%
40นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล-----1.23%1.23%
41น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม-----1.01%1.01%1.01%
42นาย วุฒิกร บุญญสิริ-----0.62%0.62%0.62%
43นาย พีรนาถ โชควัฒนา-----0.57%0.60%
44นาย ณัฏฐพล พฤกษ์ไพบูลย์-----0.50%
45นาย ชัยยุทธ อภินันท์ธรรม-----0.59%0.78%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3