TNITY 7 ( 0.30 4.65% )

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ TNITY “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
26-08-255725-03-2558
1ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)19.44%19.44%
2บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด14.19%14.19%14.19%14.19%14.19%14.19%14.17%14.07%
3นายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร3.81%-
4นายสันติ โกวิทจินดาชัย3.36%-
5นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์3.20%3.20%3.35%3.35%3.35%3.35%3.34%3.57%
6นายวรพจน์ หิรัณย์ภิวงศ์2.71%2.59%2.35%0.89%
7นางพัชรา จิรรัตน์สถิต1.62%1.62%1.62%1.62%1.62%
8นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู1.54%1.54%1.54%1.54%1.54%1.54%1.53%1.52%
9นายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย1.43%0.80%
10นายยรรยง นิติสาโรจน์1.14%1.14%1.14%0.79%0.71%
11นายชัญญะ มหาดำรงค์กุล1.12%1.36%1.36%1.36%1.36%1.36%1.36%1.35%
12น.ส.ภาณิภัค โกวิทวัฒนพงศ์1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%0.99%0.99%
13นายภาณุพงศ์ ศักดาทร0.97%0.97%0.97%0.97%0.61%
14บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0.97%1.05%0.80%1.02%1.06%1.28%
15นายกิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์0.91%1.71%1.82%1.83%1.83%1.92%1.92%1.91%
16นายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์0.88%1.20%1.37%1.42%1.52%1.62%1.62%1.66%
17นายสมบัติ ธีรรัตน์บงกช0.86%-
18นายวชิระ ทยานาราพร0.71%1.71%2.28%2.53%2.53%2.63%2.53%2.51%
19นายปริญญา โกวิทจินดาชัย0.71%-
20นายอุดมศิลป์ เลิศวรปรีชา0.66%-
21นางขนิษฐา สรรพอาษา0.66%0.66%0.66%0.66%0.66%0.66%0.65%0.65%
22นายวรนันท์ ธินรุ่งโรจน์0.65%0.65%0.69%0.84%0.65%0.58%0.58%0.58%
23น.ส.ปราณิศา โกวิทวัฒนพงศ์0.64%0.64%0.96%0.96%0.96%0.96%0.96%0.95%
24นายธวัช ตันติเมธ0.57%0.57%0.57%0.57%0.57%0.57%0.57%0.56%
25นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์0.53%0.53%0.53%0.53%0.53%0.53%0.53%0.53%
26นางศิริจันทร์ เอี่ยมชีรางกูร0.53%0.54%0.54%0.54%0.54%
27นายชาญชัย กงทองลักษณ์0.51%0.51%0.51%0.51%0.51%0.51%0.51%0.51%
28นายกีรติ พานิชชีวะ0.50%-
29นายคมสัน ฉินพลิกานนท์-1.25%1.82%1.87%1.77%0.91%0.76%
30นายเมธรัฐ เอื้อสุดกิจ-1.14%1.14%1.14%1.14%1.14%1.14%1.13%
31นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ-0.90%1.54%1.51%1.50%1.64%1.63%1.62%
32นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต-0.68%0.68%0.68%0.68%0.89%0.88%0.88%
33นายภักดี อนิวรรตน์-0.68%
34นายสุรัตน์ อริยชาติผดุงกิจ-0.60%
35นายนิติพล ชัยสกุลชัย--19.44%19.44%19.44%19.44%19.40%19.27%
36นายจิรเชฏฐ์ โชติอัครวราธร--0.76%0.76%0.76%1.27%1.32%1.31%
37นายเรืองเกียรติ จันทรวารีรัตน์--0.60%2.73%6.45%5.06%7.16%6.82%
38นายบรรยง อนรรฆธรรม--0.51%0.55%0.55%0.55%0.55%0.54%
39นายปิ่น ดิษยบุตร--0.53%
40นายสุชาติ หวังสว่างกุล--0.51%0.57%0.51%0.51%0.51%
41นายสุขุม ลีกิจวัฒนะ--0.87%
42นายณัฐวุฒิ อนรรฆธรรม--0.76%0.76%0.75%
43นายซุยเหลียง แซ่เตีย--0.52%
44นายกร แสงอุทัย--0.51%0.51%0.50%
45นายกวิน ก้านแก้ว--0.56%
46นางสมจิตต์ ก้านแก้ว--0.50%
47นาย นิติพล ชัยสกุลชัย--19.27%19.27%17.91%
48บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด--14.07%14.07%13.07%
49นาย เรืองเกียรติ จันทรวารีรัตน์--6.97%6.22%6.22%
50นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์--3.57%3.57%3.41%
51นาย วชิระ ทยานาราพร--2.81%3.51%3.26%
52นาย กิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์--1.86%1.86%
53นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์--1.66%1.68%2.24%
54นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ--1.62%1.59%1.44%
55นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู--1.52%1.47%1.37%
56นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล--1.35%1.35%1.25%
57บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด--1.32%1.34%
58นาย จิรเชฏฐ์ โชติอัครวราธร--1.31%
59นาย เมธรัฐ เอื้อสุดกิจ--1.13%
60น.ส. ภาณิภัค โกวิทวัฒนพงศ์--0.99%
61น.ส. ปราณิศา โกวิทวัฒนพงศ์--0.95%
62นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต--0.90%
63นาย ณัฐวุฒิ อนรรฆธรรม--0.75%
64นาย ธงชัย นิ่มวชิระสุนทร--0.70%
65นาง ขนิษฐา สรรพอาษา--0.65%
66นาย วรนันท์ ธินรุ่งโรจน์--0.58%
67นาย ธวัช ตันติเมธ--0.56%
68นาย บรรยง อนรรฆธรรม--0.56%
69นาย กวิน ก้านแก้ว--0.56%
70นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์--0.54%
71นาย สุชาติ หวังสว่างกุล--0.51%
72นาย ชาญชัย กงทองลักษณ์--0.51%
73นาง สมจิตต์ ก้านแก้ว--0.50%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3