TPOLY 2 ( -0.04 -1.63% )

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ TPOLY “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
02-05-255717-03-255803-11-255815-03-255909-05-256008-05-256114-03-2562
1นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี39.59%44.85%42.60%42.60%35.16%35.23%34.92%
2นายเจริญ จันทร์พลังศรี5.26%------
3นายอาคม กิจวนิชประเสริฐ3.43%10.46%8.82%8.68%---
4นายไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ1.78%------
5นายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร1.61%------
6นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์1.57%------
7นายสุรชา ตั๊นสถาพรชัย1.19%0.88%-----
8นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี1.16%1.16%1.52%1.52%1.13%1.03%1.16%
9นายสุชน สิริวรการวณิชย์1.10%------
10นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย0.99%--0.88%---
11นายทวี ช่างเพ็ชร0.85%------
12นายชวลิต วิสราญกุล0.83%------
13นายธวัชชัย ตันติพจน์0.77%------
14นายทวีภัครัชต์ วทัญญูศิริปัญญา0.73%------
15นายวรพจน์ หิรัณย์ภิวงศ์0.73%------
16นางสุรีย์ พูลเกิด0.64%0.60%-----
17นายแพทย์สนธยา เสริมศิริวิวัฒน์0.63%------
18นายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย0.62%------
19นายธีรชัย หงส์ศิลาทอง0.58%------
20นายวิทย์วัฒน์ เจริญวัฒน์0.56%------
21นายสมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล0.56%------
22น.ส.เสาวนีย์ บุญคล้อย0.50%------
23นางธัญสุดา ผาณิตวงศ์0.50%------
24นายต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์0.50%------
25นายเลอศักดิ์ จงวิไลเกษม-1.75%-----
26นายทศวรรษ ทองสุข-1.46%-----
27นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี-1.21%1.37%1.37%---
28นายณัฐพล ทรงสายชลชัย-1.09%-----
29บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-1.04%--1.48%4.41%2.87%
30นายจตุพล กิจกาญจนมงคล-0.99%1.06%1.06%---
31นายพรชัย รัตนนนทชัยสุข-0.79%1.22%1.22%---
32นายสุเมธ ฉายเมธากุล-0.62%0.66%0.75%---
33นายนิธิภัทร์ นกทอง-0.56%0.64%0.69%0.78%--
34น.ส.สุภัทร์ดา ลิ้มประเสริฐวงศ์-0.52%-0.51%0.51%0.51%0.50%
35น.ส.จันทกานต์ จันทร์พลังศรี--1.76%1.54%1.05%0.66%1.27%
36นางศิริณี กิจวนิชประเสริฐ--1.76%1.76%---
37นายขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์--0.80%----
38นายขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า--0.66%0.67%---
39นายชนาเมธ เฟื่องวรรธนะ--0.62%0.60%---
40นายสาธิต วชิรพงศ์--0.52%0.53%---
41นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล---0.65%---
42นายสุริยะ วิไลนิรันดร์---0.50%---
43นายสหัสกรณ์ จันทร์พลังศรี----4.11%4.07%0.77%
44นางสิดยิ่น จันทร์พลังศรี----3.31%3.30%6.13%
45น.ส.ชัญญานุช นันทขว้าง----1.99%1.84%1.76%
46นายอนุรักษ์ บุญแสวง----1.76%-2.30%
47นายนภ อุบลทิพย์----1.71%1.40%1.70%
48น.ส.สิริน คงอุดมสิน----1.37%2.26%2.38%
49นางธิติมา หวังธีระประเสริฐ----1.20%--
50นายธนพล หวังธีระประเสริฐ----1.15%--
51นางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล----1.12%--
52น.ส.ทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์----0.81%--
53นายธวัช เพชรโลหะกุล----0.72%--
54นายจิรายุ อุดมพรพฤฒิ----0.67%--
55นายวชิรวิชญ์ ศรีประกายรัตน์----0.67%--
56น.ส.รุจิรา หวังธีระประเสริฐ----0.66%--
57น.ส.วาเลนตินา พัธโนทัย----0.58%0.83%-
58นายพีระพงษ์ โยหาเคน----0.57%--
59นางเยาวลักษณ์ สารภาค----0.53%--
60น.ส.วิไล เตชพรรุ่ง----0.50%--
61นายสุทัศ เหลืองด่านสกุล-----3.33%3.78%
62นายชัยวัฒน์ สุทธิ-----1.02%1.01%
63นายทศพร ฐานะโชติพันธุ์-----0.70%0.70%
64นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์-----0.66%0.65%
65นายธนะวรรธน์ คชพงษ์สิทธิโชค-----0.51%0.84%
66นายศักดิ์ชัย ตั้งเทวนนท์------0.70%
67น.ส.สลิลทิพย์ พิบูลนครินทร์------0.53%
68นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี-------34.92%34.92%34.92%34.92%
69นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรี-------6.13%6.13%6.13%6.13%
70นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล-------3.64%3.81%
71นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์-------3.40%3.40%3.34%3.28%
72นาย อนุรักษ์ บุญแสวง-------3.01%3.80%3.81%3.60%
73น.ส. สิริน คงอุดมสิน-------2.38%2.38%2.38%2.38%
74บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-------2.24%2.57%2.62%2.23%
75น.ส. ชัญญานุช นันทขว้าง-------1.79%0.82%0.82%
76นาย นภ อุบลทิพย์-------1.76%
77น.ส. จันทกานต์ จันทร์พลังศรี-------1.22%1.22%1.22%1.22%
78นาย ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี-------1.16%1.16%1.16%
79นาย ชัยวัฒน์ สุทธิ-------1.01%1.01%1.01%
80นาย ศักดิ์ชัย ตั้งเทวนนท์-------0.91%0.87%0.87%
81นาย ธนะวรรธน์ คชพงษ์สิทธิโชค-------0.84%0.84%0.84%
82นาย สหัสกรณ์ จันทร์พลังศรี-------0.77%0.77%0.77%
83นาย ณัฐวัฒน์ ตรีวิโรจน์-------0.73%0.72%
84นาย ทศพร ฐานะโชติพันธุ์-------0.70%0.70%0.70%
85นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์-------0.65%0.65%0.65%
86นาย สุเมธ ฉายาเมธากูล-------0.59%0.59%0.59%
87น.ส. นุชนาถ ระวีแสงสูรย์-------0.55%0.55%0.55%
88น.ส. สลิลทิพย์ พิบูลนครินทร์-------0.53%0.53%0.53%
89น.ส. ปิยนุช ระวีแสงสูรย์-------0.51%0.51%0.51%
90น.ส. สุภัทร์ดา ลิ้มประเสริฐวงศ์-------0.50%0.50%0.50%
91นาย สมเกียรติ์ ไกรเกรียงศรี-------0.56%0.56%
92นาง ปิยะรัตน์ บุญแสวง-------0.51%0.51%
93นาย สาธิต วชิรพงศ์-------0.50%
94นาย มาณพ ก่อธรรมฤทธิ์-------0.51%
95UBS AG LONDON BRANCH-------2.42%
96นาย นัยพงษ์ กองบุญมา-------1.47%
97นาย ศุภอรรถ ตปนียากร-------1.22%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3