TRT 2 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ TRT “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
07-05-255710-03-255810-03-255904-05-255912-05-256008-03-256114-03-2562
1นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน12.70%12.70%13.02%13.02%13.02%13.02%13.02%
2CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.8.31%7.74%7.74%7.74%7.74%--
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด6.10%5.51%5.33%5.35%3.79%0.92%0.94%
4นายจารุวิทย์ สวนมาลี3.05%2.73%2.73%2.73%2.73%2.77%2.77%
5นายวิบูล วงศ์สืบชาติ2.54%1.30%2.96%2.92%3.09%3.22%3.28%
6นางสุนันท์ สันติโชตินันท์2.27%2.27%2.27%2.27%2.27%2.27%2.27%
7นายอวยชัย ศิริวจนา2.14%1.52%0.65%0.65%---
8นายอุปกรม ทวีโภค2.07%1.78%1.78%1.78%1.78%1.78%1.78%
9น.ส.ชมัยพร ค้ำชู1.89%-0.51%0.52%0.52%0.52%0.52%
10นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์1.81%------
11นายจิตต์ ศรีวรรณวิทย์1.46%0.53%2.33%0.95%---
12นายสมชาย สุขจิตต์นิตยกาล1.28%1.44%1.58%1.69%1.65%1.71%1.74%
13นายกานต์ วงษ์ปาน1.23%1.27%1.43%1.43%1.43%1.43%1.43%
14น.ส.วิภาดา แววมณี1.20%1.15%0.84%0.84%0.68%0.63%0.63%
15นายชัยยุทธ ชินสุขีพร1.19%1.13%1.19%1.19%1.19%1.19%1.19%
16นายธันวลาภ ศุขรักษ์1.08%------
17นายกองมรดก ของนายบุญตัก0.99%0.99%-----
18นายศิริชัย พิริยโภคัย0.87%0.87%0.89%0.89%0.89%0.89%0.89%
19MRS.CHRISTAL MAE UDOMPASAKORN0.87%0.87%0.86%0.86%---
20นางขันทอง อุดมมหันติสุข0.81%------
21น.ส.ชวนนท์ สันติโชตินันท์0.81%-0.91%0.91%0.91%0.91%0.91%
22น.พ.เทียม หล่อเทียนทอง0.78%-0.78%0.78%0.78%0.78%-
23นายนวชน สันติโชตินันท์0.76%-0.91%0.91%0.91%0.91%0.91%
24นายอัมพรทัต พูลเจริญ0.73%0.73%0.73%0.73%0.73%0.73%0.73%
25นายอัครวัฒน์ ฉายกุลกุลสิทธิ์0.72%------
26นางพรนลิน สวนมาลี0.71%0.71%0.71%0.68%---
27บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)0.68%0.71%0.78%0.87%1.06%1.10%0.52%
28นายสมชาย ลิมปวิทยากุล0.66%0.68%0.69%0.69%0.69%0.71%0.71%
29นายไชยวัฒน์ จุฑาจำเริญ0.65%0.67%0.74%0.74%0.83%0.89%0.89%
30นายสิริพงษ์ ผดุงเจริญ0.63%------
31นายวรชัย พิชิตชาตรี0.52%-0.53%0.53%0.53%0.53%0.53%
32นายฐิติพงศ์ พาณิชย์อำนวยสุข0.50%0.50%0.57%0.57%0.57%0.57%0.57%
33นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล-1.47%1.47%1.37%---
34นายเทียม หล่อเทียนทอง-0.78%----0.78%
35นายชาตรี โสภณพนิช-0.71%0.71%0.71%0.71%0.71%0.71%
36นายศักดิ์ชัย สัจจาศิริ-0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%
37นายสุชน สิริวรการวณิชย์-0.63%0.81%0.81%0.81%0.81%0.81%
38กองมรดกของนายบุญตัก อุดมภาสกร--0.99%0.99%---
39นายรณชัย ปราณพานิชกิจ--0.67%0.58%0.53%0.77%0.99%
40นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย--0.54%0.54%0.54%0.54%0.54%
41นายพิชิต ติยะวุฒิโรจน์--0.52%0.52%0.52%0.52%0.52%
42นายสมชาย ปัดภัย----1.33%1.59%1.93%
43นายพงษ์ศักดิ์ ศรพุฒทัย----0.71%0.71%0.71%
44นายอนุรักษ์ บุญแสวง----0.65%--
45CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.-----7.74%7.74%
46นายสุทธิศักดิ์ มหิทธิวาณิชชา-----2.80%2.88%
47นายพิเชษฐ ญาณสุคนธ์-----0.60%0.60%
48นายพงษ์เทพ ทิวากระจ่าง------1.10%
49นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน-------13.02%13.02%
50CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.-------7.74%7.74%
51นาย วิบูล วงศ์สืบชาติ-------3.64%3.63%
52นาย จารุวิทย์ สวนมาลี-------2.77%2.77%
53นาย สุทธิศักดิ์ มหิทธิวาณิชชา-------2.58%2.55%
54นาง สุนันท์ สันติโชตินันท์-------2.27%2.27%
55นาย สมชาย ปัดภัย-------2.08%3.33%
56นาย กานต์ วงษ์ปาน-------1.81%1.81%
57นาย อุปกรม ทวีโภค-------1.78%1.78%
58นาย สมชาย สุขจิตต์นิตยกาล-------1.74%1.80%
59น.ส. ชมัยพร ค้ำชู-------1.28%
60นาย ชัยยุทธ ชินสุขีพร-------1.19%
61นาย พงษ์เทพ ทิวากระจ่าง-------1.10%
62นาย รณชัย ปราณพานิชกิจ-------1.01%
63นาย ไชยวัฒน์ จุฑาจำเริญ-------0.93%
64บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-------0.91%
65น.ส. ชวนนท์ สันติโชตินันท์-------0.91%
66นาย นวชน สันติโชตินันท์-------0.91%
67นาย ศิริชัย พิริยโภคัย-------0.89%
68นาย สุชน สิริวรการวณิชย์-------0.81%
69นาย ปฏิพัทธ์ ศิริวจนา-------0.81%
70นาย เทียม หล่อเทียนทอง-------0.78%
71นาย อัมพรทัต พูลเจริญ-------0.73%
72นาย ชาตรี โสภณพนิช-------0.71%
73นาย พงษ์ศักดิ์ ศรพุฒทัย-------0.71%
74นาย ศักดิ์ชัย สัจจาศิริ-------0.67%
75น.ส. วิภาดา แววมณี-------0.63%
76นาย พิเชษฐ ญาณสุคนธ์-------0.60%
77นาง ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์-------0.59%
78นาย ฐิติพงศ์ พาณิชย์อำนวยสุข-------0.57%
79นาย สมชาย ลิมปวิทยากุล-------0.56%
80นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย-------0.54%
81นาย วรชัย พิชิตชาตรี-------0.53%
82นาย พิชิต ติยะวุฒิโรจน์-------0.52%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3