TWZ 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ TWZ “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
15-05-255731-03-255814-05-255810-05-255902-08-256009-05-256125-09-256113-11-256107-05-2562
1นายพุทธชาติ รังคสิริ18.75%8.68%8.68%8.68%8.68%8.65%8.65%8.65%9.84%
2นายวีระชาติ โลห์ศิริ8.98%--------
3นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์4.76%5.28%5.28%5.28%3.21%3.20%2.61%2.61%2.43%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3.15%0.98%0.94%1.42%1.43%1.14%1.13%1.16%0.88%
5นายอุดม คณาศรีนุวัติ1.75%--------
6นายจักษวัฏ วิมลมงคลรัตน์1.63%0.63%0.63%0.61%-----
7นายณัฎฐสิทธิ์ เทพไพฑูรย์1.44%0.63%0.65%2.63%-----
8นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม1.43%--------
9น.ส.ดุจเดือน วรินทร์1.00%--------
10นายภาณุพงศ์ ศักดาทร0.94%0.51%0.51%0.51%0.51%0.51%0.51%0.51%-
11นางเจิดนภางค์ ประดิษฐ์0.85%--------
12นายกาณฑ์ พัสตราวนิช0.83%--------
13น.ส.วารุณี เจริญช่าง0.81%--------
14นายสุขเกษมชัย ภัทรพงศ์พลิน0.79%--------
15นายพิทักษ์ อริยฤทธิ์0.63%--------
16นายน้ำ ชลสายพันธ์0.63%--------
17นายไชยันต์ จิตรพึงธรรม0.55%--------
18นายเกียรติบูรณ์ อังควิชัย0.55%0.55%0.55%0.59%0.59%0.60%0.60%0.60%-
19นายชัยยงค์ ศักดิ์ทวีวงศ์0.53%--------
20นายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์0.52%--------
21นายวิชัย ทองแตง-6.72%6.72%------
22นายสิปปกร ขาวสอาด-1.71%1.71%4.45%3.42%2.70%2.93%2.93%3.70%
23นายวิทยา นราธัศจรรย์-1.12%1.12%-----0.58%
24นางสุรางค์ ประภากรรุจิวงศ์-1.11%1.11%0.81%1.01%1.19%1.19%1.19%0.82%
25ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล-0.96%0.96%0.96%0.96%0.96%0.96%0.96%0.70%
26นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์-0.91%0.91%0.99%0.99%1.15%1.15%1.15%0.84%
27นายสมชาย อโณทัยยืนยง-0.79%0.79%------
28นายจักรชัย ฉันทโรจน์--0.79%------
29นายธนสิทธิ์ จารุพาณิชกุล--0.51%------
30นายอัฐ ทองแตง---3.51%2.63%1.10%1.10%1.10%0.81%
31นางเพชรัตน์ ทองแตง---3.21%2.58%2.57%2.57%2.57%1.88%
32น.ส.ณัฐนุช รังคสิริ---1.68%1.82%2.34%2.34%2.34%5.81%
33นายแพทย์กรณ์ ลิมปกรณ์---0.85%0.98%----
34นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ---0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%-
35น.ส.ชญาดา นราธัศจรรย์---0.64%0.64%0.64%0.64%0.64%0.55%
36นายปรีชา สุจินันท์กุล---0.51%-----
37นายชัยรัตน์ ลาภทรงสุข----0.93%0.93%0.93%0.93%0.68%
38น.ส.ภัสสราดา วงศ์อรุณนิยม----0.78%----
39นายมิตร เคารพกิตติวงศ์----0.56%0.55%0.55%0.55%-
40นายยุทธการ ไวยอาภา----0.53%0.67%0.67%0.67%0.50%
41นางสิริกันยา ลิมปกรณ์-----0.73%---
42นายเขียน ว่องพินัยรัตน์-----0.64%0.64%0.64%-
43นายศราวุธ รัตนทับทิม-----0.56%0.56%0.56%-
44นางศศิธร ชาญวีรกูล--------2.94%
45น.ส.เสาวนีย์ จิระวุฒิกุล--------1.81%
46นายณัฏฐวัฒน์ วุฒิ--------1.68%
47นายคุน ชินางกูรภิวัฒน์--------1.26%
48นายศมิศร์ เจษฎาวุฒิ--------0.62%
49นายธนพัฒน์ ชัยพิพากร--------0.54%
50น.ส.วิชุดา วาณิชยพงศ์--------0.53%
51นายเจนกิจ คณาสาคร--------0.52%
52นาย พุทธชาติ รังคสิริ---------11.52%11.52%11.52%11.52%
53น.ส. ณัฐนุช รังคสิริ---------5.25%5.25%4.74%4.74%
54น.ส. ดุจเดือน วรินทร์---------3.98%3.98%3.98%3.98%
55นาย สิปปกร ขาวสอาด---------3.53%3.53%3.90%3.38%
56นาง ศศิธร ชาญวีรกูล---------2.54%2.54%
57นาง เพชรัตน์ ทองแตง---------1.63%1.63%1.63%1.63%
58นาย จาตุรนต์ โกมลมิศร์---------1.45%1.37%1.37%
59นาง อลิสา คาลัสซี---------1.17%1.17%1.14%
60นาย ศมิศร์ เจษฎาวุฒิ---------1.02%1.02%1.02%1.02%
61นาง ศิริพร ตันชัยเอกกุล---------0.90%0.90%0.90%
62น.ส. สมพิศ ศรีวิบูลย์รัตนา---------0.86%1.19%
63บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด---------0.85%0.99%1.04%0.93%
64นาย ธีรบุตร เผ่าเหลืองทอง---------0.83%
65นาง สุรางค์ ประภากรรุจิวงศ์---------0.81%0.81%
66นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์---------0.72%0.72%
67นาง วิภารัตน์ ธรรมสโรช---------0.70%0.70%
68นาย อัฐ ทองแตง---------0.70%0.70%
69ท่านผู้หญิง วิระยา ชวกุล---------0.61%0.61%
70นาย ชัยรัตน์ ลาภทรงสุข---------0.59%0.59%
71นาย เจนกิจ คณาสาคร---------0.57%0.60%
72นาย ธนัชรเศรษฐ บุญชัย---------0.54%0.58%0.82%
73นาย ธนพัฒน์ ชัยพิพากร---------0.52%0.52%
74นาย วิทยา นราธัศจรรย์---------0.50%0.50%
75นาง ศศิธร จันทรสมบูรณ์---------2.54%2.54%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3