UWC 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ UWC “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
18-07-255731-03-255827-11-255813-05-255917-03-256013-03-256104-04-2562
1บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)58.04%40.53%39.23%39.23%39.23%39.23%37.61%
2นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์5.85%------
3นายดนุวัศ ปริตรศานติก3.15%------
4นายวสันต์ ลลิตนรเศรษฐ์2.43%------
5นายธรรศ ทรัพย์ทวีพร2.17%------
6นายวิชเทพ ทรัพย์ทวีพร1.89%------
7นายอดิศร หาญวงศ์1.80%------
8นายวิชัย พิสิทธิวิทยานนท์1.74%------
9บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1.30%------
10น.ส.นฤมล สิทธิ์บูรณะ1.09%------
11บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0.64%0.53%----0.67%
12นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง-3.73%3.62%3.62%3.59%--
13นายแสวง ศิริจันทโรภาส-3.51%3.40%----
14น.ส.พรรณี อัคราช-3.25%2.89%----
15นายน้ำ ชลสายพันธ์-3.02%2.93%1.82%1.82%1.82%1.82%
16นายชูชาติ ชัยชูเกียรติ-2.98%2.89%----
17น.ส.ปัถยา สิทธิพงศ์สาร-2.75%-----
18น.ส.กัลยารัตน์ เครือวัลย์-2.55%-----
19นายวัฒนพงษ์ โชติมา-2.47%0.74%----
20น.ส.ชินสิรี ลีนะบรรจง-2.00%1.94%2.70%2.70%--
21นายสุเทพ ศิริจันทโรภาส-1.58%-----
22นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์-1.57%-----
23นางชลทร คุนผลิน-1.57%0.68%0.68%0.68%0.69%0.70%
24พันเอกปริญญ รื่นภาควุฒิ-1.57%-----
25นางกนกวัลย์ ยอดวานิช-1.57%0.76%0.76%0.76%0.76%0.76%
26นายจิรวุฒิ คุวานันท์-1.44%1.39%2.15%1.39%1.39%1.54%
27นางเนตริกา โกรพินธานนท์-1.33%1.22%0.56%0.56%0.56%0.56%
28นางเยาวณี นิรันดร-1.19%-----
29นายวรงกร อนุรักษ์รุ่งโรจน์-1.18%-----
30นายสมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล-1.18%-----
31นายอัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล-1.09%-----
32นายชาลี จังวิจิตรกุล-1.05%0.65%----
33UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-1.02%-----
34นายณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ-1.02%-----
35นายสมศักดิ์ คุปตเมธี-0.95%-----
36นายเด่นพร อังสนันท์-0.78%0.76%----
37ร.อ.ชาคริต ศึกษากิจ-0.78%0.76%0.76%---
38นายชนะชัย ลีนะบรรจง-0.69%3.76%0.79%-0.50%-
39นายเชิญพร เต็งอำนวย-0.69%0.67%0.67%0.67%0.67%0.67%
40น.ส.วีณา พรลิขิตสุวรรณ-0.63%-----
41น.ส.ทิพวรรณ อุทัยสาง-0.59%-----
42นายวราวุธ ยันต์เจริญ-0.58%0.56%0.93%0.93%0.93%0.93%
43นางนิตา ประเสริฐศักดิ์-0.58%-----
44นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย--0.91%----
45นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช--0.61%0.61%---
46นายชินชัย ลีนะบรรจง---2.51%2.51%--
47นายสมชาย อโณทัยยืนยง---0.76%---
48น.ส.ชินรี ลีนะบรรจง---0.76%0.76%--
49นายสันติ โกวิทจินดาชัย---0.68%---
50นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ---0.65%1.37%1.44%1.44%
51น.ส.พวงเพชร ทวีรัตนศิลป์---0.59%0.53%0.53%0.53%
52นายฐิติพล วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ----1.62%--
53นายจิรวุฒิ คุวานันท์ โดย บลจ.สยามไนท์ ฟันด์แมเนจเม้นท์ จำกัด----0.72%--
54นายประกิจ เลาหวิศิษฏ์----0.68%0.99%0.99%
55น.ส.เพ็ญจันทร์ ศุภสวัสดิ์กุล----0.51%0.52%0.52%
56นายประพนธ์ ลิ้มธรรมมหิศร-----0.69%0.94%
57น.ส.อารีรัตน์ โชคล้ำบุญ-----0.68%-
58นายคุน ชินางกูรภิวัฒน์-----0.56%0.56%
59นายธนพัฒน์ ล้อสิริไพบูลย์-----0.52%-
60นายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์-----0.51%0.56%
61นายอิทธิพัทธ์ อรุณรุ่งไพศาล------0.68%
62บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)-------37.61%37.61%37.61%
63LGT BANK (SINGAPORE) LTD-------2.13%2.13%
64นาย น้ำ ชลสายพันธ์-------1.82%1.82%1.82%
65นาย จิรวุฒิ คุวานันท์-------1.54%1.54%1.54%
66นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง-------1.10%1.10%0.76%
67นาย ประพนธ์ ลิ้มธรรมมหิศร-------0.99%0.99%0.99%
68นาย ประกิจ เลาหวิศิษฏ์-------0.99%
69นาย วราวุธ ยันต์เจริญ-------0.93%0.93%0.93%
70น.ส. อารีรัตน์ โชคล้ำบุญ-------0.84%0.84%
71บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-------0.78%0.70%
72นาง กนกวัลย์ ยอดวานิช-------0.76%0.76%0.76%
73นาง ชลทร คุนผลิน-------0.70%0.70%
74นาย อิทธิพัทธ์ อรุณรุ่งไพศาล-------0.68%0.68%
75นาย เชิญพร เต็งอำนวย-------0.67%0.67%
76น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง-------0.62%
77นาง เนตริกา โกรพินธานนท์-------0.56%0.56%
78นาย อภิชาติ ไชยปรมัตถ์-------0.56%0.56%
79น.ส. พวงเพชร ทวีรัตนศิลป์-------0.54%0.54%
80น.ส. เพ็ญจันทร์ ศุภสวัสดิ์กุล-------0.52%0.52%
81นาย พงศ์ศักดิ์ ทิพย์ธวัชวงศา-------0.51%0.51%0.81%
82นาย อัชดา เกษรศุกร์-------0.50%0.61%
83นาย วิชัย ธนสมุทร-------1.13%
84นาย มาส บุญเหลือ-------1.00%
85นาย บดินทร์ กฤติยรังสรรค์-------0.98%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3