WIIK 3 ( -0.04 -1.53% )

บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ WIIK “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
04-03-2557
1UPONOR INFRA OY65.99%
2นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ3.57%4.15%4.54%1.60%
3นายชำนาญ อจละนันท์3.31%0.58%
4นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ1.70%1.55%1.55%1.24%1.15%1.15%
5นายพรศักดิ์ ประเสริฐสินธนา0.78%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0.70%0.60%3.34%4.45%8.52%6.27%5.51%
7นายสุรศักดิ์ อุดมกิจพิพัฒน์0.67%
8นางวีณา ติระตระกูลวิชยา0.57%
9นางสุมาลี อ่องจริต-22.65%22.58%14.72%14.17%16.16%16.73%17.76%
10นายชัย ชีวมงคล-16.67%
11บริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ้ง จำกัด-16.67%
12นายชงก์ รังสิพราหมณกุล-10.00%10.00%1.76%
13นายสยาม เตียวตรานนท์-1.13%1.13%0.91%
14น.ส.สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์-0.94%1.24%0.86%0.51%0.51%0.51%0.56%
15นายศุภวุฒิ มณีรินทร์-0.75%
16นายวัชระ แก้วสว่าง-0.67%
17นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล-0.58%0.58%
18นายยศ ธนารักษ์โชค-0.57%0.57%
19นายธวัชชัย ตั้งอุทัยศักดิ์-4.17%
20น.ส.พรพิมล ปฐมศักดิ์-4.17%
21นายชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์-4.17%
22นายวีระเดช เตชะไพบูลย์-3.83%
23นายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล-0.95%
24นายธีระพงษ์ นามโท-0.86%
25น.ส. อำพร ศรีโพธิ์ทอง-0.72%1.10%0.79%0.56%
26นายมงคลศิลป์ พงศ์ณัฐการย์-0.67%0.53%0.56%0.83%0.83%0.83%
27นายจิรายุ อัสสานุวงศ์-12.00%12.00%9.33%
28นางมนธิรา ผดุงรัตน์-8.00%1.20%1.20%1.20%1.20%
29นายนพดล พิทักษ์เผ่า-2.53%
30นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร-2.40%
31นายภควันต์ วงษ์โอภาสี-1.65%
32นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล-1.60%
33น.ส.เสาวนีย์ จิระวุฒิกุล-1.44%
34นายมานิต มัสยวาณิช-1.33%
35นายเก่ง ศิริจันทร์-1.26%1.41%0.70%0.70%0.71%
36นายธนพล หวังธีระประเสริฐ-0.86%
37นายเจริญชัย หวังธีระประเสริฐ-0.80%
38นายบรรจง ไพรสำราญ-0.69%
39นายวันชัย ธรรมระโต-0.68%0.96%1.21%0.99%0.99%
40นายสุรชัย พุทธพรประสิทธิ์-0.67%
41นายวิโรจน์ จิรัฐิติเจริญ-0.60%1.23%1.86%1.86%1.87%
42นายนิติรัตน์ รุ่งรัตนพิทักษ์-0.60%
43นายวีระ ตันติยะกุล-0.53%
44นายทศพร ฐานะโชติพันธุ์-0.53%0.80%0.79%0.74%0.74%
45นางเมธินี บุญวรเมธี-2.13%2.13%2.13%2.13%
46นายชาย มโนภาส-1.28%
47นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ-1.15%0.75%0.73%0.73%
48BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE-0.93%
49น.ส.ลำดวน สุวรรณราษฎร์-0.87%
50บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด-0.81%0.83%0.78%0.73%
51น.ส.รัชพร จันทร์ศรี-0.80%0.80%0.80%0.69%
52น.ส.สลิลทิพย์ พิบูลนครินทร์-0.80%
53นายจิรวัฒน์ กิตติสิริพันธุ์-0.72%
54นายสมภพ ผดุงสันต์-0.69%
55นายสุวิทย์ จริยวัฒนวิจิตร-0.60%
56นางชลกานต์ จิตตกูล-0.59%
57น.ส.ชัชญา โตศิริวัฒนานนท์-0.59%0.59%0.59%0.59%
58นายอนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ-0.58%
59น.ส.เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์ โดย บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด-0.55%0.69%0.65%
60นายไววุฒิ สิงหมณี-0.53%
61นายโรจน์ทวี ศิริจันทร์-0.52%0.97%
62นางปราณี เผอิญโชค โดย บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด-0.52%0.57%
63นายทวี กุลเลิศประเสริฐ-0.51%
64นายอนุรักษ์ บุญแสวง-1.84%1.72%0.72%
65นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข-1.18%0.65%0.65%
66นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต-1.04%1.31%1.31%
67นายสยาม ก้องภักดีสุข-0.77%0.70%0.71%
68นายระเฑียร ศรีมงคล-0.74%0.74%0.74%
69นายธนากร เล็กวิจิตรธาดา-0.60%
70นายพลิษฐ์ จวนขจรพงศ์-9.33%9.33%
71นายอนุชิต จิรเศรษฐพัฒนา-2.18%2.18%
72นายสมชาย สวัสดิ์ประทานชัย-0.85%0.85%
73นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์-0.80%0.82%
74กองทุนส่วนบุคคลนางปราณี เผอิญโชค โดย บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด-0.53%
75นาย ชัยยุต ซอโสตถิกุล-0.67%1.10%1.11%
76นาย นันทพงศ์ กวีวุฒิศิลป์-0.60%0.73%0.73%
77นาง ขจาริน ซอโสตถิกุล-0.59%0.96%0.96%
78นาง สุมาลี อ่องจริต-18.24%18.44%
79นาย พลิษฐ์ จวนขจรพงศ์-9.33%9.33%
80บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-5.19%5.19%
81น.ส. ศศิธร โชติกโกวิท-2.26%2.80%
82นาย อนุชิต จิรเศรษฐพัฒนา-2.18%2.18%
83นาง เมธินี บุญวรเมธี-2.13%2.13%
84นาย วิโรจน์ จิรัฐิติเจริญ-1.87%1.87%
85นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต-1.31%1.31%
86นาง มนธิรา ผดุงรัตน์-1.20%1.20%
87นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ-1.15%1.15%
88นาง นันทวัน มัสยวาณิช-1.14%1.14%
89นาย วันชัย ธรรมระโต-0.99%0.99%
90นาย ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์-0.94%0.94%
91นาย สมชาย สวัสดิ์ประทานชัย-0.85%0.85%
92นาย มงคลศิลป์ พงศ์ณัฐการย์-0.83%0.83%
93นาย ระเฑียร ศรีมงคล-0.74%0.74%
94นาย ทศพร ฐานะโชติพันธุ์-0.74%0.74%
95บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด-0.73%0.73%
96นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ-0.73%0.73%
97นาย เก่ง ศิริจันทร์-0.71%0.74%
98นาย สยาม ก้องภักดีสุข-0.71%0.71%
99น.ส. รัชพร จันทร์ศรี-0.69%0.69%
100นาย ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข-0.65%0.65%
101น.ส. ชัชญา โตศิริวัฒนานนท์-0.59%0.59%
102น.ส. สิริวรรณ รวีวรรณสุนทร-0.54%0.78%
103นาง วรรณวิมล ปริญญานุสรณ์-0.53%0.52%
104น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์-0.51%0.53%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3