UPF 68 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น "UPF" รายไตรมาส     [ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 17 ปี

30-09-255531-12-255531-03-255630-06-255630-09-255631-12-255631-03-255730-06-255730-09-255731-12-255731-03-255830-06-255831-12-255831-03-255930-09-255931-12-255931-03-2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด24.23.931.816.434.746.552.659.657.360.551.266.6106.8136.397.798.1121.2
เงินลงทุนระยะสั้น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.039.739.79.9
รวมเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น24.23.931.816.434.746.552.659.657.360.551.266.6106.8136.3137.4137.8131.2
บัญชีลูกหนี้137.1141.4148.3126.4136.2139.0144.2131.5148.1148.2162.7131.4118.2118.9121.3120.6116.9
ลูกหนี้อื่น0.20.90.62.42.80.01.22.11.31.60.00.00.61.43.65.36.4
ลูกหนี้ทั้งหมด137.3142.2148.9128.8138.9139.0145.4133.6149.3149.8162.7131.4118.9120.3124.9125.8123.3
สินค้าคงคลัง183.2225.2189.1195.0165.1175.0156.3146.0148.6164.5161.1144.0152.0147.7118.5134.8144.1
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น7.54.211.11.62.84.24.33.82.61.62.83.31.72.93.03.72.4
สินทรัพย์หมุนเวียน352.2375.6381.0341.8341.5364.6358.6342.9357.8376.4377.8345.3379.3407.2383.8402.2401.0
ทรัพย์สินและอุปกรณ์0.0736.70.00.00.00.00.00.00.0769.10.00.0769.00.00.0772.30.0
ค่าเสื่อมราคาสะสม0.0-617.10.00.00.00.00.00.00.0-672.50.00.0-680.00.00.0-683.50.0
ทรัพย์สินสุทธิและอุปกรณ์118.6119.6114.6121.4118.7110.9110.1108.4103.396.695.295.289.085.079.288.884.7
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในระยะยาว0.00.010.810.410.210.19.89.910.110.19.89.710.39.99.28.68.5
สินทรัพย์ระยะยาวอื่น ๆ 4.00.11.70.16.16.96.96.46.46.89.46.16.18.19.28.210.2
สินทรัพย์รวม474.9495.6508.3473.8476.5492.6485.5467.6477.6490.0492.6456.7485.2510.7481.7508.1504.6
เจ้าหนี้37.448.942.737.036.268.440.238.842.042.264.352.223.540.326.335.030.2
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น0.00.00.00.00.00.00.60.80.80.90.00.00.60.60.50.60.5
เงินกู้ยืมระยะสั้น0.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
ภาษีรายได้จากดอกเบี้ยจ่าย3.06.39.34.60.32.93.30.41.03.44.42.76.58.83.26.98.1
หนี้สินหมุนเวียนอื่นทั้งหมด29.123.918.125.028.54.819.723.224.625.71.20.126.722.130.126.518.6
ประโยชน์การเกษียณอายุการโพสต์บำนาญอื่นๆ48.046.550.450.751.651.849.349.349.949.047.347.348.147.244.742.741.6
หนี้สินหมุนเวียน70.379.170.166.765.076.263.863.268.572.269.955.057.371.860.169.057.4
หนี้สินรวม118.3125.5120.4117.4116.6128.0113.1112.6118.4121.3117.2102.3105.4119.0104.8111.799.0
หุ้นสามัญ75.075.075.075.075.075.075.075.075.075.075.075.075.075.075.075.075.0
เงินเพิ่มทุน30.630.630.630.630.630.630.630.630.630.630.630.630.630.630.630.630.6
กำไรสะสม251.0264.4282.2250.8254.3259.0266.8249.5253.5263.1269.8248.7274.3286.0271.3290.8299.9
หุ้นสามัญทั้งหมด356.6370.0387.8356.4360.0364.6372.4355.1359.2368.8375.4354.4379.9391.7376.9396.4405.6
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด356.6370.0387.8356.4360.0364.6372.4355.1359.2368.8375.4354.4379.9391.7376.9396.4405.6
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น474.9495.6508.3473.8476.5492.6485.5467.6477.6490.0492.6456.7485.2510.7481.7508.1504.6

group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3