ACC 1 ( 0.01 1.23% )

บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
---12.26
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ298.02162.4130.23114.96
    รายได้จากการขายสินค้า---25.78
    รายได้จากการให้บริการ---89.18
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา---0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย1.731.110.26-
รายได้อื่น16.4132.552.6327.37
    รายได้ค่าเช่าและบริการ---0.00
    ดอกเบี้ยรับ---4.80
    รายได้อื่น - อื่นๆ--0.0010.30

รวมรายได้

61.25%

316.16

72.86%

196.07

-20.3%

113.43

117.3%

142.33

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ224.0191.8817.9472.48
    ต้นทุนขายสินค้า---23.42
    ต้นทุนการให้บริการ---49.06
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร78.6162.2527.4556.74
    ค่าใช้จ่ายในการขาย15.578.172.407.71
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร63.0554.08163.7949.03

%กำไรขั้นต้น

24.83

43.43

40.65

36.95

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

26.38

38.33

90.80

49.36

รวมค่าใช้จ่าย

96.35%

302.63

-38.07%

154.13

92.59%

248.86

131.16%

129.22

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้13.5341.94-12.2613.11
ต้นทุนทางการเงิน59.2057.412.91-
ภาษีเงินได้3.1410.032.424.66
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-48.81-25.50-137.858.45

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-134.28%

-52.76

-58.7%

-22.52

-267.93%

-14.19

-82.4%

8.45

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม3.96-2.98-1.10-

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-100%

-0.04

87.5%

-0.02

-500%

-0.16

0.04

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

-17.70-13.87-46.947.35
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3