AGE 3 ( -0.02 -0.66% )

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 10

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ5,931.954,644.944,226.606,606.90
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-9.27--
รายได้อื่น17.3923.000.000.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ17.3913.73--

รวมรายได้

27.45%

5,949.34

10.44%

4,667.93

-36.03%

4,226.60

30.61%

6,606.90

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ5,323.014,056.283,741.706,289.70
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร392.39371.54380.40380.40
    ค่าใช้จ่ายในการขาย236.81226.65--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร155.58144.90--

%กำไรขั้นต้น

10.27

12.67

11.47

4.80

ค่าใช้จ่ายอื่น37.20---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา37.20-67.2051.60

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

6.61

8.00

9.00

5.76

รวมค่าใช้จ่าย

29.92%

5,752.60

7.42%

4,427.82

-38.2%

4,122.10

36.15%

6,670.10

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้196.74240.11104.40-63.20
ต้นทุนทางการเงิน56.5054.0263.2057.20
ภาษีเงินได้18.6232.8623.70-15.80
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ121.63153.24--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-21.57%

120.51

39.06%

153.66

407.8%

110.50

-137.67%

-35.90

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม1.12-0.43--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-22.22%

0.07

-18.18%

0.09

0.11

-0.04

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.070.090.11-0.04

%อัตรากำไรสุทธิ

2.033.312.61-0.54
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3