AMANAH 6 ( -0.10 -1.61% )

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 11

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
9.380.48--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ--229.3833.00
รายได้ดอกเบี้ย412.11270.17--
    จากเงินให้สินเชื่อ-9.45--
    จากการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน412.11260.72--
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / กู้ยืม68.2554.23--
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ343.86215.94--
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ50.3160.60--
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ-18.85--
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ50.3141.75--
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน9.38---
รายได้จากการดำเนินการอื่น51.6720.49--
รายได้อื่น51.6720.490.0014.20

รวมรายได้

---100%

0.00

-18.07%

265.70

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ--0.0015.40
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร--0.00245.20
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น267.67261.14--
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย34.7163.53--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อและตราสารหนี้109.18-15.49--
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ109.18-15.49--
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ232.96197.61--

รวมค่าใช้จ่าย

---100%

0.00

-14.64%

260.60

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้---80.304.70
ต้นทุนทางการเงิน--52.8068.90
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้78.3632.52--
ภาษีเงินได้30.841.570.0037.40
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ47.5231.44--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

51.15%

47.52

123.05%

31.44

39.18%

-136.41

-293.51%

-224.30

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

66.67%

0.05

123.08%

0.03

-0.13

-0.22

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.05--0.13-0.22
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3