BFIT 47 ( -2.50 -5.05% )

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
171.62175.03--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ--0.000.00
รายได้ดอกเบี้ย612.70243.84--
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / กู้ยืม117.0568.81--
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ495.65175.03--
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ12.137.47--
รายได้จากการดำเนินการอื่น248.4666.47--
รายได้อื่น64.7159.007.006.80

รวมรายได้

---13.16%

216.40

6.09%

249.20

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ--0.000.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร--82.3080.30
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร5.745.06--
ค่าตอบแทนกรรมการ5.745.06--
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น308.0298.69--
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน133.6663.19--
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์18.0113.58--
    ค่าภาษีอากร22.734.61--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อและตราสารหนี้159.68---
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ159.68---
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ127.8712.24--

รวมค่าใช้จ่าย

--2.49%

82.30

2.16%

80.30

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้--120.00146.50
ต้นทุนทางการเงิน--0.000.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้276.42142.82--
ภาษีเงินได้41.6113.0021.5050.30
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ234.81129.82--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

80.87%

234.81

31.8%

129.82

2.39%

98.50

-6.33%

96.20

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

72.31%

1.12

261.11%

0.65

0.18

0.17

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.180.17
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3