CCET 4 ( 0.02 0.54% )

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ106,957.79107,410.48149,408.90150,312.60
    รายได้จากการขายสินค้า106,897.87107,392.81--
    รายได้จากการให้บริการ59.9217.67--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-1,028.72--
รายได้อื่น531.001,313.41376.90413.40
    รายได้อื่น - อื่นๆ531.00284.69--

รวมรายได้

-1.14%

107,488.79

-27.41%

108,723.89

-0.62%

149,785.80

23.69%

150,726.00

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ101,029.39101,255.38141,738.40144,091.40
    ต้นทุนขายสินค้า101,016.22101,247.59--
    ต้นทุนการให้บริการ13.187.79--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร4,251.934,635.624,495.504,335.40
    ค่าใช้จ่ายในการขาย438.13251.18--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร3,813.804,384.44--

%กำไรขั้นต้น

5.54

5.73

5.39

4.41

ค่าใช้จ่ายอื่น346.64854.28--
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน-16.00--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา228.32--2,264.80-585.10
    ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์118.32---
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ-838.28--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

3.98

4.32

3.01

2.88

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย309.05131.89--

รวมค่าใช้จ่าย

-0.88%

105,937.00

-26.91%

106,877.18

-1.48%

146,233.90

23.01%

148,426.80

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้1,551.791,846.713,551.902,299.30
ต้นทุนทางการเงิน542.24467.99487.30418.60
ภาษีเงินได้109.30253.04-7.40152.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ900.251,125.68--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-17.7%

961.73

-24.35%

1,168.56

45.8%

1,544.70

129.58%

1,059.50

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-61.48-42.88--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-19.23%

0.21

-23.53%

0.26

0.34

0.23

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.210.260.340.23

%อัตรากำไรสุทธิ

0.901.091.030.70
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3