CPALL 62 ( 0.25 0.41% )

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ471,069.23434,711.87391,817.30357,766.40
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-77.09--
รายได้อื่น18,334.0217,226.9813,917.4012,919.80
    ดอกเบี้ยรับ238.50229.69--
    เงินปันผลรับ0.180.16--
    รายได้อื่น - อื่นๆ18,095.3416,920.04--

รวมรายได้

8.29%

489,403.25

11.39%

451,938.85

9.38%

405,734.80

30.3%

370,924.10

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ366,002.29339,688.05306,518.70281,443.40
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร91,901.7383,666.0573,901.2068,809.20
    ค่าใช้จ่ายในการขาย77,299.8571,190.58--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร14,601.8812,475.47--

%กำไรขั้นต้น

22.30

21.86

25.32

25.01

ค่าใช้จ่ายอื่น0.54---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา0.54--4.20377.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

19.51

19.25

18.86

19.23

รวมค่าใช้จ่าย

8.16%

457,904.56

11.29%

423,354.10

8.61%

380,419.90

30.22%

350,252.60

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้31,498.6928,584.7525,314.9020,671.40
ต้นทุนทางการเงิน7,992.608,442.328,585.500.00
ภาษีเงินได้3,487.053,323.343,066.202,257.60
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ20,019.0416,819.09--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

19.38%

19,907.71

21.88%

16,676.51

34.75%

13,682.50

-3.64%

10,153.80

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม111.33142.58--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

15.68%

2.14

21.71%

1.85

1.52

1.13

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--1.521.13

%อัตรากำไรสุทธิ

4.233.843.492.84
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3