DELTA 464 ( 8.00 1.75% )

บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: views/stockpl.php

Line Number: 165

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: views/stockpl.php

Line Number: 166

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: views/stockpl.php

Line Number: 168

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ49,269.2846,887.260.0044,120.70
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา64.18183.01--
รายได้อื่น1,060.89764.500.000.00
    ดอกเบี้ยรับ192.90197.44--
    กำไรจากการขายเงินลงทุน425.22---
    รายได้อื่น - อื่นๆ378.58384.04--

รวมรายได้

5.62%

50,330.16

1.52%

47,651.76

6.39%

46,938.20

7.09%

44,120.70

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ36,722.5534,471.470.0032,304.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร6,975.734,795.490.004,395.60
    ค่าใช้จ่ายในการขาย2,686.743,104.09--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร4,288.991,691.40--

%กำไรขั้นต้น

25.47

26.48

0.00

26.78

ค่าใช้จ่ายอื่น207.242,653.40--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.00231.10
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน105.32---
    ต้นทุนการพัฒนาตัดจำหน่าย-2,523.53--
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ101.92129.87--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

14.16

10.23

0.00

9.96

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-59.31---

รวมค่าใช้จ่าย

4.59%

43,846.20

41,920.36

-100%

0.00

6.06%

36,699.60

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้6,483.965,731.396,211.605,468.40
ต้นทุนทางการเงิน19.6345.1639.4072.70
ภาษีเงินได้1,535.50169.940.0084.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ4,928.835,516.29--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-10.61%

4,930.98

-17.84%

5,516.29

12.62%

6,713.82

10.08%

5,961.70

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-2.14---

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-10.63%

3.95

-17.84%

4.42

5.38

4.78

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--5.384.78

%อัตรากำไรสุทธิ

10.0111.770.0013.51
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3