EGCO 173 ( -2.00 -1.14% )

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: views/stockpl.php

Line Number: 165

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: views/stockpl.php

Line Number: 166

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: views/stockpl.php

Line Number: 168

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ30,017.9622,794.420.0017,200.80
    รายได้จากการขายสินค้า30,017.9622,794.42--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-177.71--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย5,772.546,062.10--
รายได้อื่น2,268.212,065.390.000.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ2,268.211,887.68--

รวมรายได้

23.08%

38,058.71

30,921.90

-100%

0.00

-7.95%

17,200.80

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ21,331.8414,840.140.0010,310.00
    ต้นทุนขายสินค้า21,331.8414,840.14--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร2,905.233,050.952,376.002,955.80
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร2,905.233,050.95--

%กำไรขั้นต้น

28.94

34.90

0.00

40.06

ค่าใช้จ่ายอื่น1,593.72---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา1,593.72--4,102.00-556.80

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

9.68

13.38

0.00

17.18

รวมค่าใช้จ่าย

44.38%

25,830.79

652.99%

17,891.09

-82.09%

2,376.00

-11.12%

13,265.80

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้12,227.9213,030.823,604.203,935.00
ต้นทุนทางการเงิน-209.993,609.522,559.301,870.30
ภาษีเงินได้574.821,040.210.00792.50
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ11,863.098,381.09--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

42.03%

11,818.28

8,320.80

-100%

0.00

10.9%

7,667.00

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม44.8160.29--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

42%

22.45

15.81

0.00

14.56

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.0014.56

%อัตรากำไรสุทธิ

39.3736.500.0044.57
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3