IFS 3 ( -0.08 -2.92% )

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 11

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ--314.70315.70
รายได้ดอกเบี้ย20.77259.15--
    จากเงินให้สินเชื่อ-237.29--
    จากการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน20.7721.86--
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / กู้ยืม68.6460.26--
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ-47.87198.88--
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ87.4981.27--
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ87.4981.27--
รายได้จากการดำเนินการอื่น302.6526.41--
รายได้อื่น302.65-17.7017.10

รวมรายได้

---3.97%

357.80

-7.57%

372.60

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ--0.000.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร--146.50120.20
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร38.32---
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร38.32---
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น148.07132.84--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อและตราสารหนี้4.972.05--
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ4.97---
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ109.74---

รวมค่าใช้จ่าย

--21.88%

146.50

-21.08%

120.20

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้--211.30252.40
ต้นทุนทางการเงิน--63.900.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้189.23171.68--
ภาษีเงินได้37.7934.8529.3038.40
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ151.44136.83--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

10.68%

151.44

15.86%

136.83

-14.48%

118.10

10.39%

138.10

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

6.9%

0.31

20.83%

0.29

0.24

0.28

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)-0.290.240.28
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3