INET 4 ( -0.04 -1.07% )

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ988.45857.51610.00492.20
    รายได้จากการขายสินค้า6.593.86--
    รายได้จากการให้บริการ981.86853.65--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย4.5819.32--
รายได้อื่น553.04143.850.000.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุน232.99121.83--
    รายได้อื่น - อื่นๆ320.0522.02--

รวมรายได้

51.47%

1,546.07

67.32%

1,020.68

23.93%

610.00

29.9%

492.20

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ739.33661.02450.30383.10
    ต้นทุนขายสินค้า5.893.88--
    ต้นทุนการให้บริการ733.44657.13--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร331.49229.59120.30112.10
    ค่าใช้จ่ายในการขาย133.8884.97--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร197.61144.62--

%กำไรขั้นต้น

25.20

22.91

26.16

22.17

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

33.54

26.77

19.72

22.78

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย0.560.04--

รวมค่าใช้จ่าย

20.29%

1,071.37

56.09%

890.64

15.23%

570.60

27.69%

495.20

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้474.69130.0439.30-3.00
ต้นทุนทางการเงิน32.1429.7023.6017.80
ภาษีเงินได้67.0115.977.006.90
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ375.5484.37--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

344.2%

374.82

115.81%

84.38

675%

39.10

-319.35%

-6.80

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม0.73-0.01--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

226.09%

0.75

187.5%

0.23

0.08

-0.01

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.08-0.01

%อัตรากำไรสุทธิ

37.929.846.41-1.38
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3