IVL 49 ( 0.00 0.00% )

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: views/stockpl.php

Line Number: 165

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: views/stockpl.php

Line Number: 166

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: views/stockpl.php

Line Number: 168

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 10

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
-106.56--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ286,332.27254,619.540.00243,907.20
    รายได้จากการขายสินค้า286,332.27254,619.54--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-543.12--
รายได้อื่น4,935.398,825.55697.10883.40
    ดอกเบี้ยรับ102.43124.36--
    รายได้อื่น - อื่นๆ4,832.968,158.07--

รวมรายได้

10.56%

291,267.66

11.92%

263,445.09

-3.84%

235,395.10

6.25%

244,790.60

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ240,888.59218,197.750.00222,070.00
    ต้นทุนขายสินค้า240,888.59218,197.75--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร23,788.1021,679.0419,168.1016,590.40
    ค่าใช้จ่ายในการขาย15,778.3314,637.91--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร8,009.777,041.12--
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร136.89143.67--
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร136.89143.67--

%กำไรขั้นต้น

15.87

14.30

0.00

9.32

ค่าใช้จ่ายอื่น2,939.89607.90--
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น899.38---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา61.92-0.00375.40
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ1,978.59---

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

8.31

8.51

0.00

6.80

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-28.40173.08--

รวมค่าใช้จ่าย

11.18%

267,725.06

1156.26%

240,801.43

-91.97%

19,168.10

6.25%

238,660.40

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้23,542.6022,643.658,049.806,130.20
ต้นทุนทางการเงิน3,864.474,222.320.003,554.50
ภาษีเงินได้-1,400.152,062.150.001,614.50
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ21,078.2816,359.18--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

28.93%

20,882.86

145.07%

16,197.10

344.95%

6,609.26

12.03%

1,485.40

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม195.42162.08--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

26.35%

3.98

166.95%

3.15

1.18

0.27

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)3.983.151.180.27

%อัตรากำไรสุทธิ

7.296.360.000.61
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3