JTS 16 ( -0.30 -1.81% )

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ77.70125.2170.60109.60
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา2.460.97--
รายได้อื่น21.8116.8513.4018.10
    ดอกเบี้ยรับ8.27---
    รายได้อื่น - อื่นๆ11.0815.88--

รวมรายได้

-29.95%

99.52

69.12%

142.06

-34.17%

84.00

-60.83%

127.60

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ37.5047.3036.4054.60
    ต้นทุนขายสินค้า37.5047.30--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร45.5659.1787.10125.50
    ค่าใช้จ่ายในการขาย-1.53--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร45.5657.64--

%กำไรขั้นต้น

51.74

62.22

67.42

66.61

ค่าใช้จ่ายอื่น0.0381.75--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--6.80-16.60
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ0.0381.75--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

58.64

47.26

123.37

114.51

รวมค่าใช้จ่าย

-55.85%

83.10

52.41%

188.23

-31.43%

123.50

-40.36%

180.10

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้16.42-46.17-39.60-52.50
ต้นทุนทางการเงิน-11.6410.7012.50
ภาษีเงินได้3.19-0.0014.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ13.23-57.81--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

121.8%

12.52

-31.74%

-57.44

67.44%

-43.60

-1215.83%

-133.90

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม0.71-0.37--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

125%

0.02

-33.33%

-0.08

-0.06

-0.19

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)---0.06-0.19

%อัตรากำไรสุทธิ

16.11-45.87-61.76-122.17
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3