LST 6 ( 0.70 12.84% )

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ8,551.138,267.438,197.008,451.10
    รายได้จากการขายสินค้า-8,267.43--
รายได้อื่น87.6084.1593.6098.80
    เงินปันผลรับ0.020.03--
    รายได้อื่น - อื่นๆ87.5884.12--

รวมรายได้

3.44%

8,638.73

0.74%

8,351.57

-3.03%

8,290.60

16.44%

8,549.90

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ7,251.206,984.836,915.407,075.50
    ต้นทุนขายสินค้า-6,984.83--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร859.44862.08893.70891.70
    ค่าใช้จ่ายในการขาย640.24661.71--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร219.20200.37--

%กำไรขั้นต้น

15.20

15.51

16.78

17.45

ค่าใช้จ่ายอื่น8.43---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ8.43---

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

10.05

10.43

10.90

10.55

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย10.1911.32--

รวมค่าใช้จ่าย

3.45%

8,129.25

0.63%

7,858.23

-1.98%

7,809.10

17.75%

7,967.20

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้509.48493.34481.60582.80
ต้นทุนทางการเงิน39.7243.5248.0052.40
ภาษีเงินได้68.9794.9494.7091.60
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ400.79354.88--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

22.24%

404.11

6.16%

330.58

-18.2%

311.40

52.1%

380.70

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-3.3124.30--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

22.5%

0.49

5.26%

0.40

0.38

0.46

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.380.46

%อัตรากำไรสุทธิ

4.734.003.804.50
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3